Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) objedinjuje skup više zasebnih modula, izvedenih pomoću različitih tehnologija i namijenjenih različitim grupama korisnika unutar visokog učilišta. Sustav omogućuje evidenciju podataka i aktivno potpomaže odvijanje administrativnih procesa visokoškolske ustanove.
ISVU se sastoji od sljedećih modula: Studiji i studenti, Ispiti, Studomat, Kadrovi, Admin koordinator, Razredbeni postupak, Nastavnički portal, Skladište podataka, DISIS (generator dopunskih isprava o studiju, svjedodžbi i diploma), Pregled sustava, Poslijediplomski studiji, REST API i Visoka učilišta.

Image RemovedImage Added

Kao što se i procesi na visokom učilištu fizički odvijaju na više mjesta (upisi studenata obavljaju se u studentskoj službi, evidencija ocjena obavlja se na zavodima/katedrama ili u studentskoj službi, podaci o djelatnicima prate se u kadrovskoj službi i sl.), tako su predviđeni i odgovarajući ISVU moduli kao potpora odvijanju zadanog procesa na visokom učilištu. Svi ti moduli funkcioniraju u cjelini kao jedinstven informacijski sustav visokog učilišta sa zajedničkim ciljem unapređenja i poboljšanja organizacije rada visokog učilišta.

...