Studiji i studenti

Studiji i studenti temeljni je modul ISVU sustava.

Putem ovog modula vodi se evidencija podataka o:

 • studijima koji se izvode na visokom učilištu
 • sadržajima predmeta, nastavnim programima i akademskom kalendaru
 • uvjetima za upis više godine studija i parcijalni upis
 • ispisuju se naljepnice za indeks
 • osobnim podacima studenata
 • upisnim listovima studenata
 • školarinama studenata (ukoliko se ta opcija odabere)
 • pravima na prehranu
 • studentovom diplomskom zadatku

ISPIT

 • evidentirani ispitni rokovi u modulu Studiji i studenti, vidljivi su i u modulu Ispiti
 • ocjene evidentirane u modulu Ispiti mijenjaju status predmeta na studentovom upisnom listu, koji se nalazi u modulu Studiji i studenti

STUDOMAT

 • modul Studiji i studenti omogućuje uključivanje i isključivanje određene opcije na Studomatu
 • samo u vremenskom periodu definiranom u modulu Studiji i studenti, na Studomatu je omogućen upis nastavne godine, upis izbornih predmeta i slično
 • ispitni rokovi definirani u modulu Studiji i studenti vidljivi su na Studomatu
 • definira se period do kojeg student ima pravo prijaviti/odjaviti ispit putem Studomata
 • školarine definirane u modulu Studiji i studenti vidljive su svakom studentu na Studomatu
 • prava na prehranu izračunata u modulu Studiji i studenti vidljiva su na Studomatu

NASTAVNIČKI PORTAL

 • u Nastavničkom portalu prikazuju se podaci o predmetima (opisani sadržaj predmeta) koji su opisani u modulu Studiji i studenti
 • vodi se evidencija o diplomskom zadatku studenta

Sustav podržava višejezičan opis dijelova nastavnog programa (nazivi predmeta i opis sadržaja predmeta), što osim na hrvatskom, omogućuje generiranje stranica i na stranom jeziku.
Slično tomu, ISVU podržava i izdavanje potvrda i uvjerenja na stranim jezicima.

Ako ustanova želi, pomoću ISVU-a se mogu voditi financijske obaveze onih studenata koji moraju plaćati studij, a studenti tada putem Studomata imaju uvid u stanje svojih financija.

Studomat

Studomat je modul Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) namijenjen studentima.

Dostupan je na adresi: https://www.isvu.hr/studomat.

Pomoću Studomata studenti:

 • prijavljuju/odjavljuju ispite,
 • pregledavaju raspored za pismeni ispit
 • rezultate pismenih ispita
 • nalaze raspored za usmeni ispit
 • upisuju godinu
 • biraju izborne predmete
 • upisuju predmete na vlastiti zahtjev
 • zahtijevaju ispis raznih potvrda
 • imaju uvid u financijske obveze

Uz pomoć Studomata studenti mogu pregledavati sve svoje podatke koji su evidentirani u ISVU, kao što su:

 • Osobni podaci
 • Podaci o upisanim godinama
 • Upisani predmeti
 • Položeni ispiti
 • Financijske obveze
 • Razina prava na studentsku prehranu

Studomat se može koristiti s internetskog kioska ili putem Interneta pomoću standardnih internet preglednika. Sve navedene mogućnosti, osim ispisa potvrda, moguće je koristiti putem Interneta.

ISPITI

 • podaci o prijavljenim i odjavljenim ispitima putem Studomata vidljivi su u modulu Ispiti
 • ukoliko student ne želi prihvatiti ocjenu kojom je oslobođen dijela ispita, može na Studomatu poništiti oslobođenje, te je navedena promjena vidljiva u modulu Ispiti

STUDIJI I STUDENTI

 • nakon što student obavi upis godine na Studomatu, podaci o upisanoj nastavnoj godini i studiju vidljivi su u modulu Studiji i studenti
 • upisani izborni predmeti putem Studomata vidljivi su u modulu Studiji i studenti
 • osobni podaci evidentirani prilikom upisa godine na Studomatu vidljivi su u modulu Studiji i studenti
 • podaci o izabranom mentoru, temi, ili predmetu za diplomski rad putem Studomata vidljivi su u modulu Studiji i studenti
 • podaci o izdanim potvrdama putem Studomata bilježe se u modulu Studiji i studenti

NASTAVNIČKI PORTAL

 • uvid u pregled podataka o studentima koji su pristupili ispitu iz pojedinog predmeta
 • nakon što student putem Studomata odabere mentora, temu ili predmet za diplomski rad, nastavnik može putem modula Nastavnički portal potvrditi ili odbiti studentov izbor

SKLADIŠTE PODATAKA

 • putem Skladišta podataka moguće je dobiti statističke izvještaje vezane uz analizu uspjeha na ispitima i analizu upisa nastavnih godina

Admin koordinator

Modul Admin Koordinator namijenjen je ISVU Koordinatorima za izmjenu i pregled sljedećih podataka:

 • dodjeljivanje ovlasti za rad s ISVU modulima
 • dodjeljivanje prava autentikacije na sustav AAI korisničkim imenom
 • dodjeljivanje dozvola za upravljanje pristupom vanjskih informacijskih sustava ISVU sustavu putem REST API-ja
 • zahtijevanje ili brisanje elektroničkog identiteta korisnika
 • povezivanje Studomata i Print servera
 • pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom

Generator dopunskih isprava o studiju, svjedodžbi i diploma (DISIS)

Modul Generator dopunskih isprava o studiju, svjedodžbi i diploma služi za generiranje i preuzimanje dopunskih isprava o studiju i svjedodžbi i dostupan je ovlaštenim korisnicima na adresi www.isvu.hr/disis.

Visoka učilišta ovim ISVU modulom mogu generirati i pregledavati dokumente:

 • Dopunske isprave o studiju
 • Svjedodžbe
 • Diplome


Ispiti

Modulu Ispiti koristi se za sljedeće podatke:

 • pregled prijava ispita
 • evidenciju podataka o ispitima (termina, rezultata...)
 • evidenciju ispita pred povjerenstvom
 • studente se oslobađa od ispita
 • studentima se onemogućava prijava ispita
 • studentima se ispisuju prijavnice, koje se klasično čuvaju u dosjeu

STUDIJI I STUDENTI

 • evidentirani ispitni rokovi u modulu Ispiti vidljivi su i u modulu SiS
 • prilikom raspoređivanja studenata u termine ispita koriste se dvorane evidentirane u SiS
 • termini ispita za grupe studenata mogu se napraviti prema izvođaču za grupu evidentiranom u SiS
 • evidencijom ocjene postignute na Ispitu mijenja se status predmeta na studentovom upisnom listu u modulu Sis

STUDOMAT

 • ispitni rokovi evidentirani u modulu Ispiti vidljivi su na Studomatu
 • nakon što je objavljen raspored za ispit, studenti vide tu informaciju na Studomatu
 • studenti na Studomatu dobivaju informacije o rezultatima pismenih/usmenih ispita

NASTAVNIČKI PORTAL

 • u Nastavničkom portalu prikazuju se podaci o ispitnim rokovima koji su opisani u modulu Ispiti
 • moguć je pregled podataka o studentima koji su pristupili ispitu
 • pregled ocjena pismenog i usmenog dijela ispita
 • prolaznost na usmenom ispitu
 • pregled podataka o statusu određenog predmeta za studente koji su ga upisali

SKLADIŠTE PODATAKA

 • podatke evidentirane u modulu Ispiti moguće je analizirati putem Skladišta podataka, kao i izrađivati razne izvještaje

Kadrovi

Putem modula Kadrovi evidentiraju se podaci o:

 • akademskom stupnju osoba
 • stručnoj spremi osoba
 • stručnom nazivu osoba
 • zaposlenju osoba
 • ustrojstvenim jedinicama

STUDIJI I STUDENTI (SIS):

Za osobe evidentirane u modulu Kadrovi u modulu Studiji i studenti (Sis) može se:

 • evidentirati im koju dužnost obavljaju na visokom učilištu i na pojedinim studijskim programima, npr. dužnost dekana, tajnika fakulteta
 • evidentirati im obavljanje dužnosti priznavanja ispita
 • evidentirati koje osobe su nositelji i izvođači pojedinih nastavnih predmeta
 • dodijeliti im dozvole za pregled ili rad s podacima o nastavnim predmetima u modulu Ispiti i modulu Nastavnički portal
 • evidentirati koje osobe su mentori za pojedine studije

Ustrojstvene jedinice koje su unesene u modulu Kadrovi vidljive su u modulu Studiji i studenti

STUDOMAT

 • putem Studomata student može izabrati mentora za diplomski rad

ISPITI

Za osobe evidentirane u modulu Kadrovi u modulu Ispiti može se:

 • evidentirati koje osobe su nositelji i izvođači pojedinih nastavnih predmeta
 • dodijeliti im dozvole za pregled ili rad s podacima o nastavnim predmetima u modulu Ispiti i modulu Nastavnički portal
 • evidentirati koje osobe su ocjenjivači na pismenom i /ili usmenom dijelu ispita
 • evidentirati koje osobe su članovi ispitnog povjerenstva za ispit pred povjerenstvom
 • evidentirati koje osobe su mentori za pojedine studije

SKLADIŠTE PODATAKA

 • moguće je napraviti analizu uspjeha na ispitima obzirom na ocjenjivača ispita i akademski stupanj ocjenjivača ispita

NASTAVNIČKI PORTAL

 • osoba koja je evidentirana u modulu Kadrovi i ima dozvolu za rad s Nastavničkim portalom može izraditi tjedni plan nastave predmeta, evidentirati opis predmeta i literaturu i prihvatiti studentov izbor za mentora diplomskog rada

Nastavnički portal

Modul Nastavnički portal dostupan je putem interneta, na adresi www.isvu.hr/nastavnickiportal i putem tog modula nastavnici za pojedine predmete uređuju:

 • tjedni plan nastave za predavanja i vježbe
 • opis predmeta i popis literature
 • diplomske zadatke

Na tom mjestu nastavnici mogu naći razne informacije o nastavi i ispitima; npr. raspored ispitnih rokova, različiti popisi studenata, te razni statistički pokazatelji.

 STUDIJI I STUDENTI

 • nakon što se u modulu SiS definiraju tjedni nastave, u Nastavničkom portalu moguće je uređivati tjedni plan nastave
 • evidencija podataka o opisu i sadržaju predmeta, kao i o odgovarajućoj literaturi, vidljiva je u modulu SiS, te se ti podaci mogu objaviti na ISVU web stranicama
 • nakon što su u modulu Sis obavi raspoređivanje studenata u grupe, kroz Nastavnički portal moguće je vidjeti popise studenata po grupama
 • preduvjeti za upis ili polaganje predmeta evidentirani u modulu Sis vidljivi su i u Nastavničkom portalu
 • u oba modula može se voditi evidencija o diplomskom zadatku studenta

 STUDOMAT

 • nakon što studenti putem Studomata ispune anketu za odabir mentora za diplomski rad, u Nastavničkom portalu moguće je potvrditi izbor za mentora, kao i ne prihvatiti studentov izbor, što će također biti prikazano i na Studomatu
 • u Nastavničkom portalu je moguće evidentirati i opisati temu diplomskog zadataka, o čemu će studenti biti obaviješteni putem Studomata

ISPITI

 • podaci o ispitnim rokovima evidentiranim u modulu Ispiti, prikazuju se u Nastavničkom portalu
 • moguć je pregled podataka o studentima koji su pristupili ispitu, ocjene pismenog i usmenog dijela ispita, prolaznost na usmenom ispitu…
 • pregled podataka o statusu određenog predmeta za studente koji su ga upisali

Poslijediplomski studij

Modul Poslijediplomski studiji namijenjen je evidenciji podataka i procesa vezanih uz poslijediplomske studije i studente poslijediplomskih studija. Modul je namijenjen prvenstveno za korištenje djelatnicima poslijediplomskih referada i ISVU koordinatorima, i kao takav je svojevrsni pandan modulu Studiji i studenti, namijenjenom evidenciji podataka i procesa vezanih uz studije nižih razina. Stoga je veliki dio prozora koji su prisutni u ovom modulu identičan prozorima iz modula Studiji i studenti, dio prozora je sličan prozorima iz modula Studiji i studenti, uz dodane proširene podatke, dok dio prozora sadrži podatke koji nisu vidljivi u ostatku sustava.

Putem ovog modula vodi se evidencija podataka o:

 • studijima koji se izvode na visokom učilištu
 • sadržajima predmeta, nastavnim programima i akademskom kalendaru
 • uvjetima za upis više godine studija i parcijalni upis
 • ispisuju se naljepnice za indeks
 • osobnim podacima studenata
 • upisnim listovima studenata
 • školarinama studenata (ukoliko se ta opcija odabere)
 • pravima na prehranu
 • studentovom diplomskom zadatku

ISPITI

 • evidentirani ispitni rokovi u modulu Poslijediplomski studiji, vidljivi su i u modulu Ispiti
 • ocjene evidentirane u modulu Ispiti mijenjaju status predmeta na studentovom upisnom listu, koji se nalazi u modulu Poslijediplomski studiji

STUDOMAT

 • modul Poslijediplomski studiji omogućuje uključivanje i isključivanje određene opcije na Studomatu
 • samo u vremenskom periodu definiranom u modulu Poslijediplomski studiji, na Studomatu je omogućen upis nastavne godine, upis izbornih predmeta i slično
 • ispitni rokovi definirani u modulu Poslijediplomski studiji vidljivi su na Studomatu
 • definira se period do kojeg student ima pravo prijaviti/odjaviti ispit putem Studomata
 • školarine definirane u modulu Poslijediplomski studiji  vidljive su svakom studentu na Studomatu

NASTAVNIČKI PORTAL

 • u Nastavničkom portalu prikazuju se podaci o predmetima (opisani sadržaj predmeta) koji su opisani u modulu Poslijediplomski studiji
 • vodi se evidencija o diplomskom zadatku studenta

Sustav podržava višejezičan opis dijelova nastavnog programa (nazivi predmeta i opis sadržaja predmeta), što osim na hrvatskom, omogućuje generiranje stranica i na stranom jeziku.
Slično tomu, ISVU podržava i izdavanje potvrda i uvjerenja na stranim jezicima.

Ako ustanova želi, pomoću ISVU-a se mogu voditi financijske obaveze onih studenata koji moraju plaćati studij, a studenti tada putem Studomata imaju uvid u stanje svojih financija.

Pregled sustava

Modul Pregled sustava omogućava pregled ključnih podataka o radu i korištenju Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU).

Dostupan je na adresi: www.isvu.hr/sustav.

Obuhvaćeni su podaci o nastavnim programima, upisima, studentima, ispitima, završetku studija te kadrovima. Pregled podataka omogućen je na razini ISVU-a, sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole. Podaci se osvježavaju jednom dnevno. Prikazani podaci su javni temeljem Pravilnika o radu Centra potpore ISVU.

Modul za generiranje potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrda)

Modul za generiranje e-potvrda je sistemski modul namijenjen sistemskim inženjerima ili djelatnicima informatičke službe visokog učilišta koji će ga instalirati i održavati na poslužitelju visokog učilišta.

STUDIJI I STUDENTI

 • pomoću Modula za generiranje e-potvrda mogu se ispisivati one potvrde koje se definiraju u modulu Studiji i studenti

STUDOMAT

 • Opcija Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom omogućuje studentu da putem Studomata preda zahtjev za izdavanjem potvrde s elektroničkim pečatom. Nakon obrade tog zahtjeva, potvrda će biti poslana na studentovu službenu adresu.

Skladište podataka

Modul Skladište podataka dostupan je putem Interneta, na adresi https://www.isvu.hr/skladistepodataka.

Putem modula Skladište podataka omogućen je:

 • pregled i analizu podataka koji nastaju u okviru sustava ISVU
 • izrada statističkih izvještaja za visoko učilište
 • izrada ad hoc izvještaja

Visoka učilišta

Modul Visoka učilišta nudi pregled podataka visokih učilišta u ISVU. Dostupan je na adresi https://www.isvu.hr/visokaucilista.

Kategorije podataka koje se prikazuje za pojedino visoko učilište:

 • osnovni podaci o visokom učilištu (adresa, telefon, fax, e-mail, URL)
 • akademski kalendar
 • popis nastavnika i suradnika (po akademskim godinama)
 • popis studijskih programa s detaljima o programu
 • detalji predmeta (opterećenje, nositelji, izvođači, opis predmeta, jezik izvođenja nastave, literatura, ishodi učenja, preduvjeti za upis i za polaganje predmeta)
 • organizacijska struktura
 • No labels