Nastavniku mogu biti vrlo korisni izvještaji koji mu omogućavaju detaljan uvid u svaku radnju koju je pojedini korisnik izvršio u e-kolegiju, vrijeme pristupa pojedinomu dijelu e-kolegija, podatak o IP-adresi s koje je korisnik pristupio i dr.

Nastavnik može pregledavati zbirne izvještaje o aktivnosti svih sudionika e-kolegija, a pristup je omogućen u bloku Administracija. Ostalim korisnicima taj pregled nije dostupan.

Pregled izvještaja o aktivnosti: Administracija → Administracija e-kolegija → Izvještaji.

Osim kroz blok Administracija sekcija Izvještaji postaje dostupna nakon odabira poveznice Opširnije … iz izbornika za administraciju e-kolegija.

Zapisi mogu biti filtrirani prema e-kolegiju, grupi, sudionicima, datumima, aktivnostima i dr.


Odabir prikaza željenih zapisa

Slika: Odabir prikaza željenih zapisa


Prikaz najnovijih zapisa o korisnicima

Slika: Prikaz najnovijih zapisa o korisnicima


Osim izvještaja o korisnicima, dostupni su i izvještaji o Aktivnosti na e-kolegiju. Ti izvještaji daju informaciju o pristupu korisnika svakoj aktivnosti koju je nastavnik uključio u pojedinu temu. Time je omogućen vrlo jednostavan pregled posjećenosti određenih sadržaja.


Prikaz izvještaja o aktivnosti u e-kolegiju

Slika: Prikaz izvještaja o aktivnosti u e-kolegiju


Zapisima o aktivnostima pojedinoga korisnika nastavnik pristupa preko profila odabranoga korisnika.

Ako je nastavnik omogućio praćenje dovršenosti e-kolegija, dostupni su i dodatni izvještaji:

  • Dovršenost e-kolegija u svakome trenutku omogućava nastavniku uvid u napredak sudionika i postotak onih koji su zadovoljili kriterije za prolaz;
  • Dovršenost aktivnosti u svakome trenutku omogućava nastavniku uvid u dovršetak pojedine aktivnosti za svakog upisanog sudionika.

Dovršenost pojedinih aktivnosti, kao i cijeloga e-kolegija, korisna je studentima i nastavnicima. Nastavnici mogu postavljati kriterije za završetak aktivnosti/resursa i e-kolegija te pratiti napredak svakoga studenta tijekom pohađanja e-kolegija. Studentima je omogućeno kontinuirano praćenje vlastitoga napretka samostalnim označavanjem dovršenosti aktivnosti/resursa ili popunjavanjem uvjeta koje je postavio nastavnik gdje sustav označava aktivnost kao završenu.

Za aktivnosti u kojima je postavljen uvjet da ih studenti mogu ručno označiti kao dovršene, unutar aktivnosti prikazuje se dugme za ručno označavanje aktivnosti kao dovršene (Označi kao dovršeno), a kod aktivnosti u kojima je postavljen uvjet za dovršetak prikazuje se uvjet koji student mora ispuniti (npr. pregledati sadržaj, predati rad, dobiti ocjenu ili slično) da bi aktivnost bila označena kao dovršena. 


Uvjeti za dovršetak aktivnosti

Slika: Uvjeti za dovršetak aktivnosti


NAPOMENA

Za omogućavanje praćenja dovršenosti aktivnosti i e-kolegija potrebno je u postavkama e-kolegija opciju Omogući praćenje dovršenosti postaviti na Da.

Prethodna stranica

Sljedeća stranica

  • No labels