Sveučilišni računski centar Srce nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na javni web usluge Sustav za webinare (https://webinari.srce.hr/home/).

Sustav za webinare je platforma koju za objavu sadržaja koriste treće strane te za pristupačnost njihovog sadržaja Srce ne odgovara.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično u skladu sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1 zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sljedeći sadržaj neusklađen je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019):

Ne koriste se ugniježđena zaglavlja naslova (podrazumijeva dosljedno, prepoznatljivo i jasno označeno osiguravanje razina naslova i podnaslova te se odnosi na organizaciju i prijelom sadržaja, odnosno osiguravanje lakše navigacije kroz sadržaj za krajnje korisnike).

Za naslove se ne koriste uvijek h1, h2, h3, h4, h5 i h6 elementi.

Za naglašavanje manjih dijelova teksta ne koriste se uvijek strong i em elementi (umjesto b i i elemenata).

Tablice ne sadržavaju naslov tablice u elementu caption, a naslove stupaca nisu definirani pomoću elementa th.

Neke od navedenih neusklađenosti posljedica su uporabe komercijalne aplikacije vanjskog dobavljača (Adobe Connect), koju Srce nije u mogućnosti prilagođavati a za preostali nepristupačan sadržaj Srce je procijenilo da bi njihova prilagodba zahtjevima pristupačnosti predstavljala za Srce prekomjerno opterećenje jer Srce ne raspolaže ljudskim resursima potrebnim za njihovo usklađivanje (niti financijskim sredstvima za pokriće troškova za eventualni angažman trećih osoba).

Sadržaj mrežnih stranica koji su kvalificirani kao arhiva (sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.) nisu obuhvaćeni područjem primjene primjenjivog zakonodavstva te nisu niti usklađeni sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u rujnu 2020.

Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je proveo Sveučilišni računski centar.

Izjava je zadnji put preispitana u svibnju 2022.

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na internetskim stranicama Sustav za webinare objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

  • putem e-pošte na adresu pristupacnost@srce.hr,
  • putem telefona Helpdeska Srca +385 1 616 5165 u radnom vremenu Helpdeska,
  • putem službenih kanala Srca na društvenim mrežama,
  • i poštom na adresu Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

Sveučilišni računski centar dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik internetskih stranica Sustav za webinare nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da Srce nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

  • No labels