1.    Kratki opis usluge

Članak 1.

Usluga VDC - Virtualni podatkovni centri (pokrata VDC, engl. Virtual Data Centres) je usluga Srca koja ustanovama iz akademske i znanstvene zajednice omogućava upotrebu virtualnih poslužitelja i virtualnih podatkovnih centara. Usluga po paradigmi računarstva u oblacima (engl. cloud computing) omogućava ustanovama zadovoljavanje njihovih trajnih potreba za mrežnim, poslužiteljskim i spremišnim kapacitetima, osiguravajući pritom visoku raspoloživost, pouzdanost, skalabilnost i fleksibilnost upravljanja. Usluga omogućava značajne uštede ustanovama u odnosu na nabave i održavanje fizičke opreme.

Usluga nije namijenjena naprednom računanju i ostalim oblicima intenzivnih obrada podataka, i ne zamjenjuje usluge sustava visoke učinkovitosti, poput specijaliziranih sustava za HPC (engl. High Performance Computing), HTC (engl. High Throughput Computing), HPDA (engl. High Performance Data Analytics), AI (engl. Artificial Intelligence), itd.

Web stranica usluge nalazi se na adresi https://www.srce.hr/vdc/. Na web stranici usluge nalaze se ova pravila (u daljnjem tekstu Pravila), upute za korištenje i ostale informacije o usluzi.

Usluga je uspostavljena u Sveučilišnom računskom centru (Srce) u sklopu projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO).


2.    Prava pristupa

2.1.    Korisnici

Članak 2.

Korisnici usluge su:

 • javna visoka učilišta
 • javni znanstveni instituti
 • sveučilišne knjižnice
 • studentski centri
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
 • Hrvatska zaklada za znanost
 • Leksikografski zavod Miroslav Krleža
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

(u daljnjem tekstu Ustanove).

Ustanova je obvezna koristiti uslugu sukladno s traženom namjenom korištenja koja je navedena u zahtjevu za korištenje usluge, te uvjetima i načinu korištenja usluge sukladno Pravilima, a poštujući primjenjive pozitivne propise RH.

Ustanova može za svoje potrebe podnijeti više zahtjeva za korištenje.

Usluga je za Ustanove besplatna. Operativni troškovi održavanja usluge podmiruju se iz proračuna Srca.


2.2.    Zahtjev za korištenje

Članak 3.

Ovlašteni zaposlenik ili vanjski suradnik Ustanove (u daljnjem tekstu Administrator) podnosi u ime Ustanove zahtjev za korištenje usluge putem upravljačkog web sučelja usluge na adresi https://vdc.srce.hr korištenjem svojeg AAI@EduHr identiteta na Ustanovi.

Prije slanja zahtjeva za korištenje, Administrator je dužan potvrditi da je ovlašten na podnošenje zahtjeva, odnosno da je čelnik Ustanove upoznat s pravima i obvezama Ustanove iz Pravila te da odobrava podnošenje zahtjeva za korištenje.

Prije slanja zahtjeva za korištenje, Administrator je dužan pročitati i prihvatiti Pravila.

Za daljnju komunikaciju s Administratorom u vezi korištenja usluge, Srce će koristiti e-mail adresu navedenu u AAI@EduHr identitetu Administratora.

O odobravanju zahtjeva za korištenje Srce obavještava čelnika Ustanove e-mailom.

Pravo korištenja odobrava se na period od jedne godine. Srce će obavijestiti Administratora e-mailom mjesec dana prije isteka roka o mogućnosti produženja korištenja putem upravljačkog web sučelja usluge. Ako Administrator ne produži korištenje prije isteka roka, virtualna oprema bit će automatski ugašena.

2.3.    Pristup

Članak 4.

Administrator pristupa dodijeljenoj virtualnoj opremi putem upravljačkog web sučelja usluge na adresi https://vdc.srce.hr korištenjem svojeg AAI@EduHr identiteta na Ustanovi.

3.    Prava korištenja

3.1.    Prava i obveze Ustanove

Članak 5.

Ustanova je odgovorna za vlasništvo i aktiviranje potrebnih licencija sve programske podrške instalirane na virtualnoj opremi, kao i korištenje te programske podrške u smislu poštivanja licencija i pravnih propisa.

Članak 6.

U slučaju korištenja pojedinačnih virtualnih poslužitelja:

 • Srce osigurava jednu javnu IPv4 adresu i jednu javnu IPV6 adresu za potrebe mrežne povezanosti.
 • Ustanova se obvezuje da će u DNS (engl. Domain Name System) prostoru Ustanove registrirati adrese virtualnih poslužitelja, kao i da će po prestanku korištenja virtualnih poslužitelja raskinuti tu registraciju.
 • Srce se obvezuje registrirati reverzni DNS zapis virtualnih poslužitelja

U slučaju korištenja virtualnog podatkovnog centra:

 • Ustanova osigurava javni Ipv4 i Ipv6 adresni prostor za potrebe mrežne povezanosti.

Članak 7.

O konfiguraciji, radu, nadzoru i sistemskom i aplikativnom održavanju virtualne opreme brine Ustanova.

Članak 8.

Nedopuštenim korištenjem usluge smatra se:

 • korištenje usluge za namjenu koja nije u skladu s traženom namjenom u zahtjevu za korištenje
 • korištenje usluge za prisluškivanje, posredovanje ili prosljeđivanje mrežnog prometa
 • korištenje usluge za slanje neprihvatljive elektroničke pošte

Ustanova je odgovorna za sadržaj podataka koje objavljuje, prenosi, pohranjuje ili kojima na bilo koji drugi način upravlja koristeći uslugu. Nedopuštenim sadržajem smatra se:

 • sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim pravnim propisima
 • sadržaj koji ima određeni stupanj tajnosti
 • sadržaj koji je zaštićen propisima o zaštiti osobnih podataka
 • sadržaj koji je neistinit te bi kao takav mogao nanijeti štetu drugim osobama
 • sadržaj koji širi, podupire ili veliča nacionalnu, rasnu, spolnu ili bilo kakvu drugu netrpeljivost ili mržnju, sadržaj koji veliča ili podupire nasilje, zlouporabu droga i druge zakonom zabranjene aktivnosti, pornografski sadržaj i sadržaj koji oduzima ili ugrožava dostojanstvo pojedincima ili skupinama

Članak 9.

Ustanova se obvezuje na virtualnom poslužitelju implementirati i koristiti prikladne mjere i mehanizme predostrožnosti čiji je cilj preventivno otklanjanje sigurnosnih propusta i onemogućavanje korištenja virtualne opreme i usluge od strane neovlaštenih osoba.

Ustanova prihvaća odgovornost i sigurnosne rizike koji su povezani s korištenjem virtualne opreme u javnom adresnom prostoru, a koje može rezultirati ugrožavanjem dostupnosti, integriteta i povjerljivosti virtualne opreme i podataka koji su na njoj pohranjeni.

U slučaju da Ustanova uoči neovlašteno korištenje, sigurnosni propust ili sigurnosni incident na virtualnoj opremi, Ustanova se obvezuje o tome obavijestiti Srce e-mailom, riješiti incident, i trajno otkloniti uzrok nastanka najkasnije 3 radna dana po uočavanju.


Članak 10.

Administrator može samostalno napraviti povrat cijelih virtualnih poslužitelja ili pojedinih datoteka iz sigurnosnih kopija slika virtualnih poslužitelja koje Srce sigurnosno pohranjuje na način kako je to propisano u Pravilima, Članak 15. Sigurnosne kopije slika virtualnih poslužitelja dostupne su samo unutar infrastrukture usluge.

Članak 11.

Ustanova zadržava pravo prestanka korištenja određene virtualne opreme. Na zahtjev Ustanove za prestankom korištenja određene virtualne opreme, upućenog dopisom ili e-mailom, Srce će prestati isporučivati uslugu za tu virtualnu opremu najkasnije 3 radna dana po primitku zahtjeva.

Članak 12.

Ustanova odgovara Srcu za eventualnu štetu koja nastane korištenjem usluge suprotno Pravilima.

3.2.    Prava i obveze Srca

Članak 13.

Srce pruža podršku korištenju usluge putem e-maila vdc@srce.hr u radno vrijeme Srca. 

Članak 14.

Srce za potrebe izvođenja usluge osigurava redundantnu IT infrastrukturu koja osigurava visoku dostupnost (engl. high availability) usluge na razini podatkovnih centara, opreme unutar podatkovnih centara, kao i programske podrške na opremi, osim u slučaju najavljenog održavanja IT infrastrukture ili u slučaju kada je prekid uzrokovan višom silom.

Članak 15.

Srce provodi sigurnosno pohranjivanje podataka (engl. backup) virtualnih poslužitelja na način da svaki dan izrađuje sigurnosne kopije slika virtualnih poslužitelja, i čuva sigurnosne kopije izrađene u prethodna četiri tjedna.

Srce zadržava pravo čuvanja pohranjenih slika virtualnih poslužitelja 12 mjeseci po prestanku pružanja usluge, sa svrhom analize mogućih sigurnosnih incidenata.


Članak 16.

Pristup virtualnoj opremi ograničen je na Ustanovu i Srce. Srce neće pristupati virtualnoj opremi i pohranjenim podacima, osim u slučaju postojanja incidentne situacije.

Podaci pohranjeni u okviru usluge neće ni na koji način biti modificirani od strane Srca.

Srce zadržava pravo sigurnosnog nadzora virtualne opreme, sa svrhom prevencije sigurnosnih incidenata. U slučaju da Srce uoči neovlašteno korištenje, sigurnosni propust ili sigurnosni incident, Srce će se obvezuje o tome obavijestiti Ustanovu e-mailom najkasnije 3 radna dana po uočavanju i po potrebi zatražiti otklanjanje anomalija.

Srce zadržava pravo nadzora učinkovitosti virtualne opreme, sa svrhom korištenja za daljnji razvoj i unaprjeđenje usluge, te eventualne preporuke Ustanovama u vezi korištenja usluge.

Članak 17.

Srce zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodne najave privremeno ili trajno ograniči, ili prestane pružati uslugu Ustanovi koji krši Pravila. Srce će obrazložiti ograničenje ili obustavu pružanja usluge Ustanovi e-mailom najkasnije 3 radna dana po ograničenju ili obustavi.

U slučaju prekida pružanja usluge zbog kršenja Pravila, Srce zadržava pravo da sa svrhom analize informacija o kršenju Pravila, pristupi procesima i podacima pohranjenima na virtualnoj opremu i infrastrukturi na kojoj je ostvarena usluga.

Srce ne odgovara za štetu koja za Ustanovu nastane ograničenjem ili obustavom pružanja usluga zbog kršenja Pravila.

Članak 18.

Srce zadržava pravo obavještavanja Ustanove o potrošnji resursa usluge u proteklom vremenu.

Srce zadržava pravo javnog objavljivanja popisa Ustanova i namjena zbog kojih im je omogućena usluga.

Članak 19.

Srce će nastojati širiti opseg usluge sukladno potrebama Ustanove, no ne preuzima odgovornost u slučaju nemogućnosti usklađivanja usluge s potrebama Ustanove.

Srce ne preuzima odgovornost i ne jamči za neprekidnu dostupnost, integritet i povjerljivost virtualne opreme i podataka koji su na njoj pohranjeni.

Srce ne odgovara Ustanovi ili bilo kojoj trećoj osobi materijalno, financijski niti na bilo koji drugi način za eventualnu štetu koja je počinjena korištenjem usluge.

4.    Zaštita osobnih podataka

Članak 20.

Radi pružanja usluge, Srce prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke Administratora:

 • AAI@EduHr korisničke oznake kojima se pristupa upravljačkom web sučelju usluge
 • e-mail adrese vezane uz AAI@EduHr korisničke oznake kojima se pristupa upravljačkom web sučelju usluge
 • IP adrese računala koja pristupaju infrastrukturi na kojoj je ostvarena usluga

Osobni podaci koje Srce prikuplja i obrađuje nužan su preduvjet za ugovorni odnos (koji nastaje podnošenjem zahtjeva za korištenje) temeljem kojeg Srce pruža ovu uslugu.

Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama.

Srce će čuvati osobne podatke dok traje ugovorni odnos (koji nastaje podnošenjem zahtjeva za korištenje) temeljem kojeg Srce pruža ovu uslugu, kao i 24 mjeseca nakon što taj odnos istekne.

Prava ispitanika, kontakt u vezi ostvaranja prava te nadzorno tijelo za izjavljivanje prigovora na prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljeni su na web stranicama Srca - https://www.srce.hr/politika-privatnosti.

5.    Završne odredbe

Članak 21.

Izrazi koji se za fizičke osobe u Pravilima koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Srce zadržava pravo promjene Pravila, a o čemu će obavijestiti Ustanovu e-mailom i putem web stranice usluge najmanje 30 dana unaprijed.

Srce ne odgovara za štetu koja za Ustanovu nastane promjenom Pravila.

Sve izmjene i dopune Pravila donosi ravnatelj Srca.

Za provođenje Pravila zadužuje se predstojnik sektora nadležan za uslugu VDC.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila stavljaju se izvan snage Pravila korištenja usluge virtualni podatkovni centri (VDC) od 1. travnja 2023. godine.

Sadržaj


Preuzimanje dokumenta

 • No labels