Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jela se dodaju klikom na gumb dodaj. Nakon što se meni definira (doda mu se 6 jela) potrebno je kliknuti na gumb "AKTIVIRAJ".(Slika 2.3.2. Radno okruženje - izbornik artikli - aktiviranje menija)

Image RemovedImage Added

Slika 2.3.2. Radno okruženje - izbornik artikli - aktiviranje menija

...

Nakon definiranja izmijenjenog menija potrebno je kliknuti na gumb "POŠALJI ZAHTJEV ZA IZMJENOM". (Slika 2.3.3. Radno okruženje - izbornik artikli - izmjena sastavnica menija)

Image Modified

Slika 2.3.3. Radno okruženje - izbornik artikli - izmjena sastavnica menija

...