Prozor Znanstvena grana je katalog koji sadrži popis znanstvenih grana.

Slika 1. Prozor Znanstvena grana


Znanstvena područja dijele se na znanstvena polja koja sadrže različite grane. Primjerice, polje Matematika sadrži grane algebra, geometrija i topologija, diskretna i kombinatorna matematika, itd.

Save

  • No labels