Opcija Studijski program otvara se odabirom izbornika Studijski program te prozora Studijski program.

Katalog studijskih programa održava Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Studijski programi prebačeni iz starog Mozvaga dobivaju nove šifre programa u sustavu.

*  u Pregledniku studijskih programa se prikazuju podaci o studijskim programima iz starog Mozvaga


Slika 1. Prozor Studijski program


Prozor Studijski program podijeljen je na 7 okvira:

 • okvir koji sadrži općenite podatke o studijskom programu
 • okvir u kojem se evidentiraju podaci o povezanosti s drugim programima
 • okvir u kojem se evidentiraju nositelji studijskog programa
 • okvir u kojem se evidentiraju izvođači studijskog programa
 • okvir u kojem se navode ustrojstvene jedinice koje izvode studijski program (ukoliko je izvođač studijskog programa sveučilište)
 • okvir u kojem se navode jezici na kojima se izvodi studijski program
 • okvir u kojem se navode znanstvena polja iz dopusnice kojima pripada studijski program

U ovom prozoru korisnici mogu popuniti polja:

 • Šifra iz Upisnika
 • Šifra iz NISpVU
 • Šifra iz ISVU

Podaci o Studijskom programu

Osobe imenovane za rad s modulom mogu vidjeti samo one studijske programe:

 • koje izvodi visoko učilište na kojem one rade, ili
 • čiji je nositelj isto visoko učilište.


Studijski program - Šifra koju sustav automatski pri unosu pridodjeljuje svakom studijskom programu, te ga time jednoznačno određuje i naziv studijskog programa

Način izvođenja - Odnosi se na način izvođenja studija, a može biti 'Redovni', 'Izvanredni' te 'Redovno i izvanredno'.

Izvod(o) se od - do - Podatak od koje do koje godine se studijski program izvodi(o).

Mogu se upisati brucoši - Podatak da li studijski program mogu upisati i brucoši.

Trenutno se izvodi - Podatak da li se studijski program trenutno izvodi ili se ne izvodi.

Prikazuje se u Pregledniku - Podatak da li se studijski program prikazuje u Pregledniku studijskih programa.

Ulazi u analitiku - Podatak da li studijski program ulazi u analitiku. Vrijednost Da se prikazuje u trenutku kada sustav očekuje od korisnika popunjavanje podataka studijskog programa za uvjete izvođenja.

Online  - Iz padajućeg izbornika može se postaviti vrijednost da li je studij online (Da/Ne).

Tip * - Tip studijskog programa koji može biti: sveučilišni ili stručni.

Vrsta *- Vrsta programa kojoj studij pripada. Šifra Vrsta studijskog programa mora odgovarati jednom od zapisa u katalogu Vrsta studijskog programa.

Mjesto izvođenja - Evidentira se mjesto izvođenja studijskog programa.

Dvopredmetni studij - Iz padajućeg izbornika može se postaviti vrijednost da li je studij dvopredmetni (Da/Ne).

Stečeni stručni naziv - Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija. Šifra Stečenog stručnog naziva mora odgovarati jednom od zapisa u katalogu Stručni naziv.

ECTS bodovi* - Broj bodova potrebnih da bi student završio studijski program.

Trajanje - evidentirano trajanje studijskog programa. 

Stručni naziv bez naznake struke* - naziv općenitog stručnog naziva, kao na primjer diplomirani/diplomirana, doktor umjetnosti/doktorica umjetnosti, doktor znanosti/doktorica znanosti i sl.

Link na opis studijskog programa* - ukoliko se opis studijskog programa nalazi opisan na webu, moguće je u ovo polje staviti link sa adresom gdje se nalazi.

Šifra iz upisnika - evidencija šifre iz upisnika.

Šifra iz NISpVu - evidencija šifre iz NiSpVU.

Šifra iz ISVU - evidencija šifre iz ISVU.

Interna napomena - evidencija slobodnog teksta koji služi kao interna napomena.

Javna napomena* - evidencija slobodnog teksta koji služi kao javna napomena.

Naziv - Engleski* - naziv studijskog programa na engleskom jeziku

Napomena - Engleski* - slobodan tekst vezan uz studijski program na engleskom jeziku

Podaci u okviru Povezanost s drugim studijskim programima

Šifra studijskog programa, Naziv studijskog programa - šifra i naziv studijskog programa koji su povezani s prikazanim studijskim programom.

Vrsta povezanosti -  definira vrstu povezanosti s prikazanim studijskim programom. Može biti 'Prethodi', 'S postupkom vrednovanja' i 'Združen'.

Godina početka, Godina kraja - unosi se godina početka i kraja povezanosti.

Podaci u okviru Nositelji studijskog programa

U ovom se okviru evidentiraju se nositelji studijskog programa.

Podatke o nositeljima za studijski program moguće je evidentirati i mijenjati jedino u ovom prozoru.

Šif. nositelja, Naziv nositelja* - šifra i naziv ustanove koja je nositelj, odnosno predlagač studijskog programa. Vrijednost mora odgovarati jednoj od vrijednosti iz kataloga Lista-Organizacijska jedinica.

Šif. upisnik – šifra koju ustanova ima u Upisniku visokih učilišta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Podaci u okviru Izvođači za nositelja studijskog programa

U ovom se okviru evidentiraju se izvođači studijskog programa. Ukoliko postoji više nositelja studijskog programa, u ovom okviru prikazani su samo izvođači trenutno označenog nositelja.

Podatke o izvođačima za studijski program, moguće je evidentirati i mijenjati jedino u ovom prozoru.

Šif. izvođača, Naziv izvođača* – šifra i naziv sastavnica koje izvode ili koordiniraju izvođenje studijskog programa. Šifre ustanova moraju odgovarati vrijednostima u katalogu Organizacijska jedinica.

Šif. upisnik – šifra koju ustanova ima u Upisniku visokih učilišta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Podaci u okviru Za sveučilišta - ustrojstvene jedinice koje izvode studijski program

Ukoliko je izvođač studijskog programa sveučilište koje je odjelno organizirano, u ovom okviru evidentiraju se odjeli sveučilišta koji izvode nastavu. U primjeru je za Sveučilište u Zadru kao ustrojstvena jedinica koja izvodi studijski program naveden Odjel za anglistiku.

Okvir Jezici na kojima se izvodi studijski program

Oznaka jezika - U ovom se prozoru evidentiraju oznake jezika.

Naziv jezika - Naziv jezika.

Okvir Znanstvena polja iz dopusnice kojima pripada studijski program

Znanstveno polje - šifre evidencija znanstvenog polja.

Naziv polja - evidencija naziva znanstvenog polja.

Znanstveno područje - šifre evidencija znanstvenog područja.

Naziv područja - evidencija naziva znanstvenog područja.


Save

 • No labels