Svaki postupak ima svoje faze, odnosno stanja u kojem se trenutni postupak vrednovanja nalazi.

 

Slika 1. Prozor Faza za verziju vrste postupka

 

U prozoru su vidljivi sljedeći podaci:

Vrsta postupka - jednoznačna šifra i naziv vrste postupka vrednovanja

Verzija -  navedena je verzija postupka. Postupci tijekom vremena mogu evoluirati i dinamički se prilagođavati potrebama. Svaka izmjena pojedinog postupka treba značiti novu verziju tog postupka. Za svaki provedeni postupak treba biti zapisano po kojoj verziji je proveden. Postupci započeti po jednoj verziji trebaju biti dovršeni po toj istoj verziji, dok novi postupci uvijek trebaju započinjati po posljednjoj, aktualnoj verziji postupka.

Vrijedi od/do - datum od/do kojeg verzija postupka vrijedi 

Faza - jednoznačna šifra i naziv faze

Redni broj faze u postupku vrednovanja - broj faze za određenu vrstu postupka vrednovanja

Save

Save

Save

  • No labels