Skip to end of metadata
Go to start of metadata


hrEduPerson imenička shema propisuje da OIB mora biti upisan kao vrijednost atributa hrEduPersonOIB, te kao jedna od vrijednosti atributa hrEduPersonUniqueNumber (brojčani identifikator osobe) s prefiksom OIB.

Da bi se pojednostavnila administracija imenika, OIB se za svakog korisnika upisuje/ažurira samo kroz atribut hrEduPersonOIB, a web sučelje i web servis se brinu da se njegova vrijednost ispravno prenese i u atribut hrEduPersonUniqueNumber.

Ako želite dodati još jednu vrijednost atributa hrEduPersonUniqueNumber (dakle, uz OIB upisati još neku vrijednost tog atributa), kliknite na ikonicu + pored naziva atributa kako biste dobili obrazac za dodavanje nove vrijednosti. U padajućem izborniku pored naziva atributa odaberite odgovarajući prefiks za vrijednost koju želite dodati i u polje s desne strane upišite odgovarajuću vrijednost te na kraju kliknite ne gumb Dodaj.

Grupni unos OIB-a za veći broj korisnika

Ako u LDAP imenik želite odjednom upisati OIB za veći broj korisnika, možete to učiniti posredstvom AOSI web servisa, odnosno uporabom odgovarajuće skripte Dodaj_OIB.

Ovisno o sadržaju vašeg imenika i načinu na koji ćete pripremiti podatke, dodavanje OIB-a korisnicima u imeniku pomoću gornje skripte moguće je izvesti na tri načina:

 1. Pomoću datoteke s parovima uid;OIB - u svaki red datoteke upišite podatke za jednog korisnika, pritom uid označava korisničku oznaku korisnika bez domene ustanove (dakle, samo onaj dio prije znaka @).

  Primjer datoteke:
  korisnik1;12345678901
  korisnik2;10987654321
  korisnik3;12345610987

   
 2. Ako korisnici u vašem imeniku imaju upisan JMBG, OIB možete unijeti pomoću datoteke s parovima JMBG;OIB. U svaki red datoteke upišite podatke za jednog korisnika.

  Primjer datoteke:
  1234567890123;12345678901
  3210987654321;10987654321
  1234567321098;12345610987

   
 3. Pomoću datoteke s podacima ime;prezime;OIB. U svaki red datoteke upišite podatke za jednog korisnika. Važno je napomenuti da se za kreiranje datoteke mora koristiti UTF-8 enkoding.

  Primjer datoteke:
  pero;perić;12345678901
  hrvoje;horvat;10987654321
  ivan;kovač;12345610987

Skriptu i datoteku s podacima prenesite na poslužitelj na kojem se nalazi LDAP imenik i raspakirajte u neki direktorij. Pokrenite skriptu naredbom:# ./dodaj_oib.pl


te slijedite upute u nastavku:

 • Unesite svoj uid (onaj dio korisničke oznake prije znaka @). Obzirom da skripta ažurira sadržaj imenika, korisnik koji ju pokreće mora biti administrator imenika;
   
 • Unesite svoju zaporku;
   
 • Unesite LDAP domenu svoje matične ustanove;
   
 • Unesite stazu do .wsdl dokumenta AOSI web servisa. Ako ste AOSI web servis instalirali iz standardnih AAI@EduHr paketa, dovoljno je pritisnuti Enter bez da išta upisujete;
   
 • Unesite stazu do datoteke s podacima. Ako se skripta i datoteka nalaze u istom direktoriju, potrebno je upisati samo naziv datoteke;
   
 • iz izbornika odaberite odgovarajuću opciju ovisno o sadržaju datoteke s podacima;


Skripta radi na način da najprije analizira ulaznu datoteku i (ovisno o sadržaju datoteke) u imeniku potraži korisnike kojima će se upisati OIB, te provjeri je li OIB ispravan. Ako je moguće jedinstveno identificirati korisnika na osnovi podataka iz datoteke (korisnik je pronađen i ne postoji više korisnika koji zadovoljavaju dani uvjet - npr. ime i prezime iz datoteke), skripta ispiše da je korisnik pronađen, a u suprotnom javi i opiše grešku.

Nakon analize sadržaja ulazne datoteke, za korisnike koji su pronađeni u imeniku postavlja se vrijednost OIB-a sukladno onome što je zapisano u datoteci, a po izvršenju skripte na ekranu se ispisuje informacija o korisnicima kojima je uspješno ažuriran OIB te  eventualne pogreške.

 • No labels