Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Da bi autentikacija i autorizacija korisnika prilikom pristupanja resursima u sustavu AAI@EduHr mogla normalno funkcionirati, na lokalnom poslužitelju ustanove moraju biti pokrenuti LDAP, RADIUS i AOSI servisi.

Za potrebe AAI@EduHr napravljeni su repozitoriji instalacijskih paketa za platformu Debian/GNU Linux "Stretch" koji se nalaze na adresi:

deb http://ftp.srce.hr/srce-debian/ srce-stretch main

Prije prve upotrebe ovog repozitorija potrebno je na lokalnom Debian Linux poslužitelju ustanove izvršiti slijedeće naredbe:

# echo "deb http://ftp.srce.hr/srce-debian/ srce-stretch main" >> /etc/apt/sources.list
# apt-get update
# apt-get install srce-keyring
# apt-get update

AAI@EduHr instalacijski paketi naslanjaju se na CARNetov sustav paketa. Da bi ustanova mogla biti uključena u sustav AAI@EduHr, na lokalnom Debian Linux poslužitelju ustanove potrebno je instalirati sljedeće pakete:

freeradius-aai
openldap-aai
aosi-aai
aosi-www-aai

Instalacija navedenih paketa vrši se naredbom:

#apt-get install freeradius-aai openldap-aai aosi-aai aosi-www-aai

a podatke o najnovijim verzijama instalacijskih paketa možete pronaći na internetskoj stranici Aktualne verzije AAI@EduHr instalacijskih paketa.

Nakon instalacije paketa, servisi se pokreću sljedećim naredbama:

systemctl start slapd
systemctl start aosi-aai
systemctl start freeradius

Ispravnost rada lokalnih LDAP, RADIUS i AOSI servisa možete u bilo kojem trenutku provjeriti na stranici status servisa.

Također, za ispravan rad sustava na lokalnom poslužitelju ustanove trebaju biti postavljene i odgovarajuće dozvole pristupa sa središnjih AAI@EduHr poslužitelja. Potrebne dozvole pristupa navedene su na stranici Dozvole pristupa na poslužitelju ustanove.

  • No labels