H5P

Aktivnost H5P omogućava izradu interaktivnog sadržaja kao što su interaktivni video, vremenska crta, prezentacije, memori igre, kvizovi, razne vrste pitanja (drag&drop, višestruki odabir) itd., a moguće je unutar jedne aktivnosti kombinirati i različite elemente (tekst, sliku, video, pdf dokumente i sl.).

Za dodavanje H5P aktivnosti potrebno je odabrati:

Dodaj aktivnost ili resurs → H5P

Prilikom dodavanja H5P aktivnosti u polje Ime upisuje se naziv aktivnosti, a u polje Datoteka postavlja se h5p datoteka izrađena u Bazi sadržaja ili na stranicama h5p.org.

Aktivnost je povezana s modulom Ocjene te je u postavkama moguće postaviti praćenje dovršenosti aktivnosti (sekcija Dovršenost aktivnosti) te bilježenje pokušaja rješavanja studenata (sekcija Postavke pokušaja).


Postavke aktivnosti Interaktivni sadržaj

Slika: Postavke aktivnosti H5P


Korištenjem Atto HTML uređivača teksta dostupna je ikona za umetanje H5P interaktivnog sadržaja. U aktivnosti ili resurse u sustavu Moodle, putem H5P ikone u Atto HTML uređivaču teksta interaktivni sadržaj moguće je umetnuti upisivanjem URL adrese ili postavljanjem h5p datoteke.


Atto HTML uređivač teksta

Slika: Ikona H5P u Atto HTML uređivaču teksta


Primjer interaktivne prezentacije

Slika: Primjer interaktivne prezentacijeBaza sadržaja


Poveznica na Bazu sadržaja dostupna je u navigacijskom izborniku. U Bazi sadržaja moguće je izraditi, urediti, spremiti ili postaviti H5P sadržaj. H5P datoteka se iz Baze sadržaja dodaje u aktivnost ili resurs kroz sučelje za odabir datoteka.


Baza sadržaja

Slika: Baza sadržaja

Za svaki odabrani alat za izradu H5P sadržaja na stranicama h5p.org dostupne su upute i primjeri.Prethodna stranica

Sljedeća stranica

  • No labels