Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Izrada ključeva

Ključevi služe za spajanje na poslužitelj bez upotrebe lozinke.

Generirajte privatni i javni ključ pomoću putty-gen (Windows) ili Linux-a.


U upravljačkoj ploči odaberi Compute → Key Pairs

Korisničko sučeljeDodajte ključ Import Public Key

Dio korisničkog sučelja s položajem tipke za dodavanje ključaUpiši ime ključa, vrstu ključa SSH Key i dodajte javni ključ Public Key kojeg ste prethodno izradili

Korisničko sučelje izrade ključa

Odaberite Import Public Key.Pokretanje novog virtualnog poslužitelja


Odaberite Compute Instances

Dio upravljačke pločeZa pokretanje novog virtualnog poslužitelja odaberite Lunch Instances

Dio upravljačke ploče s tipkom Lunch InstancesUpišite ime, opis i broj poslužitelja

Korisničko sučelje informacija virtualnog poslužiteljaOdaberite sliku i veličinu diska.

Korisničko sučelje izrade vritualnog poslužiteljaOdaberite resurse poslužitelja (opis resursa). Kod odabira resursa veličina diska iz prethodnoh koraka se prebriše odabranim pa se vratite u Source i ponovno namjestite veličinu diska ukoliko to želite.

Korisničko sučelje resursa virtualnog poslužiteljaOdaberite mrežu (opis mreža)

Korisničko sučelje mreža virtualnog poslužiteljaOdaberite ključ za pristup poslužitelju, kojeg ste izradili u prethodnom koraku.

Korisničko sučelje ključeva virtualnog poslužiteljaPrilikom pokretanja Windows 10 virtualnog poslužitelja potrebno je dodati metapodatak admin_pass="lozinka". Odaberite Metadata upišite u Custom polje admin_pass i kliknite na + simbol. U desnom polju Existing Metadata upišite vašu lozinku za prvo spajanje na poslužitelj.

Korisničko sučelje metapodataka virtualnog poslužitelja


Nakon toga odaberite Launch Instance. Provjerite status vašeg novog poslužitelja u izborniku Compute→Instances. 

Brisanje virtualnog poslužitelja

Lista virtualnih poslužitelja nalazi se u izborniku Compute→Instances, za brisanje potrebno je pronaći željeni poslužitelj i u padajućem izborniku odabrati Delete Instance.

Padajući izbornik virtualnog poslužitelja

Ukoliko ste prilikom pokretanja virtualnog poslužitelja odabrali Create New Volume: Yes Delete Volume on Instance Delete: No, Volume će ostati aktivan te ga možete izbrisati Volumes→Volumes Delete Volumes.

Dostupne mreže

Popis mreža možete vidjeti odabirom Network→Networks u grafičkom sučelju ili komandom `openstack network list` u openstack client-u.

mrežaopis

crongi-public

Javna mreža koja je dostupna s bilo koje Internet adrese.
crongi-privatePrivatna mreža koja omogućava povezivanje pokrenutih virtualnih poslužitelja. Za korištenje ove mreže nam se obratite na helpdesk@cro-ngi.hr

Korisnici mogu stvoriti vlastite mreže korištenjem tehnologije VXLAN. Ovo omogućava potpunu izolaciju od svih drugih projekata i korištenje floating adresa. Ukoliko imate potrebu za vlastitim privatnim mrežama molimo vas da nam se obratite na helpdesk@cro-ngi.hr.

Sigurnosne grupe

Svaki pokrenuti poslužitelj bit će zaštićen na mrežnoj razini sa standardnom sigurnosnom grupom koja omogućava sljedeći promet:

 • pristup s poslužitelja na bilo koju adresu/port
 • pristup s bilo koje adrese na poslužitelj putem protokola ICMP
 • pristup s bilo koje adrese na poslužitelj putem protokola SSH (port 22)
 • pristup s bilo koje adrese na poslužitelj putem protokola RDP (port 3389)
 • pristup s bilo koje adrese na poslužitelj putem protokola DNS (port 53)
 • pristup s bilo koje adrese na poslužitelj putem protokola HTTP (port 80)
 • pristup s bilo koje adrese na poslužitelj putem protokola HTTPS (port 443)
 • pristup s bilo koje adrese na poslužitelj na port 8080
 • pristup s bilo koje adrese na poslužitelj na port 8443
 • pristup s bilo kojeg poslužitelja na bilo koji drugi poslužitelj unutar usluge HTC Cloud.

Za dodavanje i promjenu sigurnosnih grupa odaberite Network→Security Groups.

Flavors

Ovisno o namjeni virtualnog poslužitelja biraju se resursi virtualnog poslužitelja kao što su broj virtualnih jezgri (VCPUS), radna memorija (RAM) i kapacitet diska (Total Disk).

Važno

Prilikom izrade Windows 10 virtualnog poslužitelja potrebno je odabrati flavor s 4 ili manje socketa jer operativni sustav ne podržava više od 4.

Na izbor imate naveden Flavors-e:

IDNameVCPUSRAMTotal DiskRoot DiskSockets
1m1.small1GB30 GB30 GB1
2m1.medium48 GB30 GB30 GB4
3m1.large1632 GB100 GB100 GB16
4m1.xlarge2448 GB300 GB300 GB24
5m1.xlargemem24192 GB300 GB300 GB24
6m1.xlargemem.4socket24192 GB300 GB300 GB4

Stvaranje vlastite slike


Nakon što ste pokrenuli virtualni poslužitelj s diskovnim prostorom (opcijom da ne izbriše disk nakon brisanja poslužitelja) i instalirali vaše aplikacije možete spremiti taj poslužitelj kao novu sliku koja će biti indentična vašem trenutnom pokrenutom poslužitelju.

Važno

Spremljena slika virtualnog poslužitelja može se pokrenuti s istim ili većim diskovnim prostorom ali ne i manjim. 

Upravljačka ploča - Horizon (GUI)

Postupak spremanja slike:

Provjerite postoji li disk spojen na vaš poslužitelj s opcijom Bootable. Volumes→Volumes 

Upravljačka ploča Horizon


Ako izgleda kao na sliki nasatavi dalje.

Uklonite virtualni poslužitelj Compute->Instances→Delete Instance 

Prikaz virtualnih poslužitelja na upravljačka ploča Horizon


Uvezite novu sliku s diska: Volumes->Volumes→Upload to Image


Prikaz diskova poslužitelja na upravljačka ploča Horizon


Nakon toga možete izbrisati disk: Delete Volumes

Upišite ime nove slike i odaberite QCOW2 - QEMU Emulator, pritisnite Upload.


Korisničko sučelje prebacivanje diska u sliku


Izbrišite meta podatak "signature_verified" : Compute->Images→Update Metadata.  


Korisničko sučelje slika s položajem tipke Update MetadataUklonite "signature_verified" klikom na oznaku "-" i spremite.


Korisničko sučelje i položajem tipke za brisanje parametra signature_verified

Vaša slika je spremljena za pokretanje novog poslužitelja odaberite novu sliku,

Openstack Client (CLI)

Sve to možete napraviti i preko Openstack clienta preko komandne linije.


Postavite Openstack client

Pokrenite novi virtualni poslužitelj s opcijom "--boot-from-volume", ime poslužitelja u primjeru je "centos-newImage", 15 je veličina diska u GB.

openstack server create --image centos-7 --flavor m1.small --key-name mykey --network cro-ngi-private --boot-from-volume 15 centos-newImage

Izlistajte i kopirajte ID diska virtualnog poslužitelja (potrebno za korak 6 - IDVolume)

openstack volume list

Prilagodite/instalirajte aplikacije na vaš poslužitelj.

Izbrišite poslužitelj

openstack server delete centos-newImage

Uvezite novu sliku s diska

 openstack image create --disk-format qcow2 --volume IDVolume newImageName

Izbrišite meta podatak "signature_verified" sa slike

 openstack image unset --property signature_verified newImageName

 Provjerite popis slika

 openstack image list • No labels