Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Upravljačka ploča (Horizon) jedan je od Openstack servisa, korisnik može preko web sučelja upravljati HTC Cloudom.

Pregled servisa

Za pregled i upravljanje Openstack servisima koristi se upravljačka ploča Horizon. Dustupni i korišteni resursi HTC Clouda mogu se vidjeti odabirom Compute→Overview.

Upravljačka ploča Horizon

Compute→Instances prikazuje listu i služi za upravljanje virtualnim poslužiteljima.

Compute→Images prikazuje dostupne slike.

Compute→Key pairs prikaz i izrada ključeva.
  • No labels