Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Upravljačka ploča (Horizon) jedan je od Openstack servisa, korisnik može preko web sučelja na adresi https://cloud.cro-ngi.hr/ upravljati HTC Cloudum.

Pregled servisa

Za pregled i upravljanje Openstack servisima koristi se upravljačka ploča Horizon. Dustupni i korišteni resursi HTC Clouda mogu se vidjeti odabirom Compute→Overview.

Compute→Instances prikazuje listu i služi za upravljanje virtualnim poslužiteljima.

Compute→Images prikazuje dostupne slike.

Compute→Key pairs prikaz i izrada ključeva.
  • No labels