Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nužan preduvjet je da je rad već objavljen u jednom od repozitorija:

  • sustavu CROSBI (Hrvatske znanstvene bibliografije), ili
  • digitalnom repozitoriju u sustavu Dabar.

Prijava objavljenih radova se obavlja na stranici za prijavu za korištenje računalnog klastera Isabella, na linku "Prijava rada":

Prijava objavljenog rada u aplikaciji za prijave za korištenje računalnog klastera Isabella

Prijava se sastoji od unošenja sljedećih podataka:

  • CROSBI identifikator ili Adresa za citiranje (ili URN:NBN) u Dabru
  • Korišteni resurs - odabrati Isabella i ime istraživačkog projekta, završnog rada ili disertacije ili praktične nastave u okviru kojeg je rad nastao.

Svi objavljeni radovi nalaze se na službenim stranicama računalnog klastera Isabella.

  • No labels