Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nužan preduvjet je da je rad već objavljen u jednom od repozitorija:

  • sustavu CROSBI (Hrvatske znanstvene bibliografije) - https://www.bib.irb.hr/
  • digitalnom repozitoriju u sustavu Dabar.

Prijava objavljenih radova se obavlja na stranici za prijavu za korištenje računalnog klastera Isabella, na linku "Prijava rada":

Prijava se sastoji od unošenja sljedećih podataka:

  • CROSBI identifikator ili Adresa za citiranje (ili URN:NBN) u Dabru
  • Korišteni resurs - odabrati Isabella i navesti ime istraživačkog projekta, završnog rada ili disertacije ili praktične nastave u okviru kojeg je rad nastao.

Svi objavljeni radovi nalaze se na adresi https://www.srce.unizg.hr/isabella_radovi.

  • No labels