1.    Temeljni pojmovi

Članak 1.

Ovim Pravilima korištenja usluge virtualne IP telefonske centrale u Srcu (u daljnjem tekstu: Pravilima korištenja) propisuje se način korištenja usluge virtualne IP telefonske centrale u Srcu te prava i obveze Srca i ustanova korisnica usluge.

Virtualna IP telefonska centrala - virtualni poslužitelj smješten na Središnjem sustavu za virtualizaciju poslužitelja Srca koji omogućuje osnovne i napredne funkcionalnosti telefonije.

Internetska telefonija (VoIP) - grupa tehnologija za prijenos glasovne komunikacije korištenjem mreža baziranih na protokolu IP (Internet protocol).

Javna govorna usluga - omogućuje javno dostupne usluge prijenosa govora putem javne telekomunikacijske mreže koje omogućuju obostranu govornu komunikaciju korisnika usluga.


2.    Korištenje usluge

Članak 2.

Srce ovom uslugom omogućava korištenje virtualne IP telefonske centrale u Srcu, eliminirajući potrebu ustanova za fizičkom telefonskom centralom.

Usluga je dostupna sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu (dalje: ustanove korisnice).

Za korištenje usluge Srce ustanovama korisnicama ne naplaćuje naknadu.

Detaljni tehnički opis funkcionalnosti s pojašnjenjima pojedinih komponenti te njihovim značajem za funkcioniranje usluge dostupan je na javnim web stranicama Srca.


3.    Prava i obveze Srca

Članak 3.

Srce će za potrebe pouzdanog i održivog rada sustava virtualne IP telefonskih centrala, a u okviru svojih mogućnosti, plana rada i raspoloživog proračuna osigurati tehničke resurse te potrebne ljudske resurse.

Članak 4.

Srce će ustanovi korisnici omogućiti savjetodavnu pomoć oko dizajna lokalne infrastrukture i nabave opreme potrebne za korištenje usluge te sklapanje TK ugovora s davateljem pristupa javnoj govornoj usluzi.

Članak 5.

Tehničko održavanje virtualne IP telefonske centrale, profila telefonske ekstenzije i firmvera na IP telefonima te SIP trunk spoja ustanove korisnice u nadležnosti su Srca.


Članak 6.

Korisnički pristup virtualnoj IP telefonskoj centrali u svrhu uspostave poziva ostvaruje se putem korisničkog uređaja, a djelatnici ustanove korisnice nisu upoznati s autentikacijskim podacima.

Članak 7.

Pristup na korisnički uređaj za djelatnike ustanove korisnice usluge zaštićen je korisničkim imenom i lozinkom.

Članak 8.

Srce zapise o strukturi poziva čuva na rok od 24 mjeseca.

Srce ne omogućava sustav izračuna troška glasovne komunikacije. Relevantnim podacima za takav izračun isključivo raspolaže davatelj pristupa javnoj govornoj usluzi.

Srce nema uvid u sadržaj komunikacije i ne odgovara za sadržaj komunikacije koja se odvija korištenjem ove usluge.

Članak 9.

Srce ne odgovara za štetu nastalu zbog moguće nedostupnosti usluge ili smanjenja kvalitete glasovne komunikacije u bilo kojem od segmenata VoIP sustava.

Srce ne odgovara za štetu koja za ustanovu korisnicu nastane prekomjernim ili neovlaštenim korištenjem usluge.


4.    Prava i obveze ustanove korisnice

Članak 10.

Ovlaštena osoba ustanove koja želi postati korisnica usluge upućuje zahtjev za korištenje usluge na e-mail adresu voip@srce.hr, s tim da kopiju zahtjeva istovremeno ("Cc") dostavlja čelniku ustanove. Zahtjev ukratko treba sadržavati razlog prelaska na IP telefoniju te opis trenutnog stanja lokalne telefonske i mrežne infrastrukture. Nakon što zahtjev bude odobren od strane Srca, ovlaštena osoba ustanove na istu e-mail adresu treba poslati i Pristupnicu koja je dostupna na adresi https://www.srce.unizg.hr/mrezne-usluge/voip.

Članak 11.

Ustanova korisnica sklapa TK i VoIP ugovor s davateljem pristupa javnoj govornoj usluzi i ponuditeljem VoIP opreme prema tehničkoj specifikaciji Srca. Pravne i financijske ugovorne obveze iz TK ugovora i ugovora za nabavljenu VoIP opremu ugovaraju ustanova korisnica i ponuditelji.

Članak 12.

Ustanova korisnica je obvezna osigurati uvjete za uspostavu, ispravan i učinkovit rad lokalne infrastrukture te resursa za pristup virtualnoj IP telefonskoj centrali Srca. U slučaju problema u navedenim segmentima infrastrukture, ustanova korisnica ih je dužna riješiti samostalno.

Srce zadržava pravo odbijanja zahtjeva za korištenje usluge ukoliko utvrdi da ne postoje ili su prestali postojati minimalni tehnički preduvjeti koji omogućavaju potrebnu kvalitetu usluge.

Članak 13.

Ustanova korisnica obvezna je definirati pravila korištenja internetske telefonije od strane djelatnika ustanove. Navedena pravila uključuju uvjete za omogućavanje i zabranu korištenja, definiranje pravilnog korištenja i posljedica zlouporabe internetske telefonije te postupanje u slučaju materijalne i nematerijalne štete.

Ustanova korisnica obvezna je pružiti tehničku podršku svojim djelatnicima vezanu uz korištenje internetske telefonije.

Članak 14.

Za komunikaciju sa Srcem, a vezano uz izmjene na usluzi ustanova korisnica je obvezna odrediti jednu ili više odgovornih osoba. 


5.    Zaštita osobnih podataka

Članak 15.

Srce prikuplja i obrađuje osobne podatke ovlaštene osobe ustanove korisnice tražene u Pristupnici (ime i prezime, e-mail, telefon) te osobne podatke djelatnika ustanove korisnice (ime i prezime, e-mail, telefon, IP i MAC adresa telefona) radi pružanja usluge i osiguravanja njene pouzdanosti. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama.

Osobni podaci iz stavka 1. ovoga članka nužan su preduvjet za ugovorni odnos (koji nastaje podnošenjem Pristupnice) temeljem kojeg Srce pruža ovu uslugu.

Srce će čuvati osobne podatke osoba navedenih u stavku 1. ovog članka za vrijeme korištenja usluge i 24 mjeseca nakon prestanka korištenja usluge.

Ovlaštene osobe ustanove obvezne su obavijestiti djelatnike ustanove korisnice o prikupljanju i obradi njihovih osobnih podataka od strane Srca te u slučaju prekida radnog odnosa djelatnika koji je korisnik usluge trebaju obavijestiti Srce o prestanku statusa djelatnika na ustanovi korisnici.

Sve osobe čiji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju sukladno ovim Pravilima korištenja imaju, pod uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podacima koje Srce prikuplja, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni.

Za pitanja vezana isključivo uz zaštitu osobnih podataka u Srcu potrebno je obratiti se službeniku za zaštitu osobnih podatka u Srcu na e-mail: zop@srce.hr. Dodatne informacije objavljene su na web stranicama Srca – www.srce.unizg.hr/kontakt.

Na prikupljanje i obradu osobnih podataka osobe čije podatke Srce obrađuje imaju pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.


6.    Završne odredbe

Članak 16.

Srce zadržava pravo izmjene uvjeta korištenja usluge propisanih ovim Pravilima korištenja.

O izmjenama ovih Pravila korištenja ustanove korisnice će biti obaviještene najmanje 30 dana prije dana stupanja na snagu izmijenjenih Pravila korištenja putem javnih web stranica Srca.

Članak 17.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovim Pravilima korištenja koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 18.

Ova Pravila korištenja stupaju na snagu 30 dana od dana objave.

Pravila korištenja se objavljuju na javnim web stranicama Srca.

Sve izmjene i dopune ovih Pravila korištenja donosi ravnatelj Srca.

Nadzor nad provođenjem ovih Pravila korištenja obavlja nadležni predstojnik sektora.

 

Sadržaj


Preuzimanje dokumenta

  • No labels