1.    Temeljni pojmovi

Članak 1.

Udomljavanje sekundarnog domenskog poslužitelja je usluga Srca se korisnicima pojedinih domena omogućava upotreba domenskog poslužitelja Srca kao sekundarnog domenskog poslužitelja za njihovu domenu.

Korisnici udomljavanja sekundarnog domenskog poslužitelja (u daljem tekstu: „korisnici“) su svi korisnici domena koji koriste sekundarni domenski poslužitelj Srca.


2.    Uvjeti pružanja usluge

Članak 2.

Usluga je dostupna korisnicima .hr domena i njihovih poddomena.

Iznimno, tijela državne uprave i javne ustanove mogu zatražiti uslugu i za domene izvan .hr domenskog prostora.

Srce pruža uslugu bez naknade.

3.    Prava i obveze Srca

Članak 3.

Srce će za potrebe usluge, a u okviru svojih mogućnosti, plana rada i raspoloživog proračuna osigurati tehničke resurse za pouzdan i održiv rad infrastrukture.

Srce zadržava pravo odbijanja zahtjeva za korištenjem usluge ukoliko utvrdi da bi isto dovelo do preopterećenja sustava i narušavanja kvalitete usluge.

Srce će raditi na stalnom unaprjeđenju usluge.

Srce ne odgovara za štetu nastalu zbog nedostupnosti usluge do koje je došlo zbog više sile, preopterećenja infrastrukture ili zbog postupanja korisnika usluge suprotno odredbama ovih Pravila korištenja usluge udomljavanja sekundarnog domenskog poslužitelja (u daljnjem tekstu: „Pravila korištenja“).


Članak 4.

Srce ne obavlja uvid i ne odgovara za sadržaj i tehničku ispravnost podataka korisnika.

U slučaju da korisnici koriste ovu uslugu na način suprotan ovim Pravilima korištenja kao i opće prihvaćenim normama i standardima, Srce zadržava pravo da tim korisnicima u svakom trenutku i bez prethodne najave onemogući daljnje korištenje ove usluge. Srce u tom slučaju ne odgovara za štetu koja za korisnika nastane ukidanjem prava korištenja.


Članak 5.

Srce koristi javno objavljene podatke ovlaštenih registrara radi pružanja usluge.

4.    Prava i obveze korisnika

Članak 6.

Status korisnika se stječe nakon podnošenja zahtjeva i njegovog odobravanja od strane Srca. Korisnik domene upisan u odgovarajućem registru podnosi zahtjev putem elektroničke pošte na adresu dns@srce.hr.

Članak 7.

Korisnik je dužan osigurati ispravnu registraciju domene kod ovlaštenih registrara, ispravan rad primarnog domenskog poslužitelja i ispravne informacije o domeni.

5.    Prijelazne odredbe

Članak 8.

Korisnici koji su do sada koristili sekundarni domenski poslužitelj Srca, automatski postaju korisnici ove usluge.

6.    Završne odredbe

Članak 9.

Srce zadržava pravo izmjene uvjeta korištenja usluge propisanih ovim Pravilima korištenja.

O izmjenama ovih Pravila korištenja korisnici će biti obaviješteni putem javnih web stranica Srca najmanje 8 dana prije dana stupanja na snagu izmijenjenih Pravila korištenja.


Članak 10.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom dokumentu koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.


Članak 11.

Ova Pravila korištenja stupaju na snagu 8 dana od dana donošenja.

Pravila korištenja se objavljuju na javnim web stranicama Srca.

Sve izmjene i dopune ovog Pravila korištenja donosi ravnatelj Srca.

Nadzor nad provođenjem ovih Pravila korištenja obavlja nadležni predstojnik sektora.Sadržaj


Preuzimanje dokumenta

  • No labels