Merlin je sustav za e-učenje koji je uspostavljen, razvija se i održava u Centru za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra Sveučilišta u Zagrebu kao zajednička, svima dostupna platforma za projekte primjene e-učenja u sveučilišnoj nastavi.

Merlin se temelji na programskome sustavu otvorenoga kôda Moodle. Trenutačna inačica sustava Moodle na kojoj se temelji sustav Merlin je 4.2.

Standardna instalacija sustava Moodle dorađena je i izmijenjena u pojedinim dijelovima te nadopunjena nestandardnim modulima pa se funkcionalnosti pojedinih resursa, aktivnosti ili blokova mogu razlikovati od standardnih.Zašto sustav Merlin?

Danas se sve više nastavnika, uz klasične oblike nastave, koristi tehnologijom e-učenja kao sredstvom za bolje i kvalitetnije praćenje ostvarenosti ishoda e-učenja. Neki će nastavnici prednosti sustava Merlin vidjeti u njegovoj uporabi za e-kolegije s manjim brojem studenata (npr. na poslijediplomskim i doktorskim studijima), a drugi će se sustavom koristiti jer omogućava bolju organizaciju nastavnih sadržaja, studenata i grupa sa svim podatcima na jednome mjestu za kolegije s velikim brojem studenata. Mogu se otvoriti forumi na kojima će studenti raspravljati o zadanim temama, može se omogućiti predaja zadaća i seminarskih radova online, u sustav se mogu postaviti ocjene studenata (iz zadataka, kolokvija i praktikuma tijekom semestra) tako da student ima uvid u svoje ocjene i zadatke te da u svakome trenutku zna što još treba odraditi).

Odabir oblika i intenziteta e-učenja prepušta se ustanovama iz visokoga obrazovanja i znanosti te nastavnicima koji trebaju prepoznati i primijeniti onaj oblik e-učenja koji je primjeren njihovome području obrazovanja odnosno konkretnome studiju ili kolegiju.

Ovisno o intenzitetu i načinu korištenja Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) razlikujemo nekoliko oblika e-učenja:

 • klasična nastava – nastava u učionici
 • nastava uz pomoć ICT-a – tehnologija u službi poboljšanja klasične nastave
 • hibridna ili mješovita nastava – kombinacija nastave u učionici i nastave uz pomoć tehnologija
 • online nastava – nastava je uz pomoć ICT-a u potpunosti organizirana na daljinu.

Fleksibilnost vremena i mjesta učenja, komunikacija preko e-pošte i foruma nastavnika i studenata, ali i komunikacija među studentima, dostupnost svih podataka i obavijesti vezanih uz kolegij na jednome mjestu, mogućnost predaje seminarskih zadataka i drugih radova kroz sustav samo su neke od prednosti koje pogoduju i studentima i profesorima koji tako mogu više i bolje komunicirati te lakše i jednostavnije odrediti tempo i način rada u kolegiju.


ZAŠTO OTVORITI E-KOLEGIJ U SUSTAVU MERLIN?

 • pouzdan sustav dostupan 24 sata 7 dana u tjednu
 • stalna i kvalitetna tehnička podrška u radu sa sustavom
 • edukacija korisnika za rad sa sustavom (tečajevi, radionice, konzultacije)
 • savjeti i konzultacije pri izradi online kolegija
 • laka i jednostavna uporaba alata u sustavu
 • iskorak prema novim obrazovnim tehnologijama
 • poboljšanje kvalitete kolegija i ishoda učenja

Što te skupine alata znače za nastavnika i studenta u sustavu Merlin?

Alati za prezentaciju omogućavaju da nastavnik sve nastavne materijale (tekstne, slikovne i audiovizualne) jednostavno postavlja u sustav i tako ih čini uvijek raspoloživima studentima. Također, nastavnik u sustav može stavljati sve obavijesti u svezi kolegija kao što su plan i program rada, osnovne informacije o kolegiju, ishod učenja, literaturu, raspored održavanja nastave i ocjene.

Prednost je sustava za e-učenje i mogućnost olakšane komunikacije sa studentima i među studentima. Kao alate za komunikaciju nastavnik može rabiti forum, chat, dijalog i poruke u sustavu. Dok je forum primjer asinkrone komunikacije, nastavnik može otvoriti chat ili dijalog za online konzultacije ili za rasprave o određenim najavljenim terminima, a koje se odvijaju u realnome vremenu (sinkrona komunikacija).

Alati za provjeru znanja mogu biti korisni i nastavniku i studentima. Nastavnik može pratiti kako su i koliko studenti do određenoga trenutka usvojili obrađeno gradivo (pitanja, kolokviji), može provesti završne testove ili omogućiti studentima samoprovjeru usvojenoga znanja. U sustavu Merlin postoje različite vrsta pitanja i načini provedbe testa.

Alati za vrednovanje omogućuju nastavnicima olakšano ocjenjivanje rada studenata u sustavu. Nastavnici se mogu koristiti skalama i kategorijama ocjena, uređivati ocjene, njihov izračun i prikaz te ih uvesti u sustav. Za dodatnu motivaciju postoji mogućnost dodjeljivanja znački studentima za postignuća ili odrađene zadatke.

I na kraju, postoje alati za administraciju, koji omogućavaju upravljanje datotekama i sudionicima (studentima, demonstratorima, asistentima), te statistika korisnika, koja daje uvid u to koliko su sudionici bili aktivni tijekom kolegija te koje su aktivnosti i resurse u sustavu pratili.

ALATI U SUSTAVU MERLIN

 • alati za prezentaciju nastavnih materijala
 • alati za komunikaciju
 • alati za provjeru znanja
 • alati za vrednovanje
 • alati za administraciju

Prethodna stranica

Sljedeća stranica

 • No labels