1.    Kratki opis usluge

Članak 1.

Usluga Napredno računanje osigurava izvođenje resursno zahtjevnih aplikacija pomoću:

 • računarstva visokih performansi (engl. High Performance Computing) (u daljnjem tekstu HPC) koje je namijenjeno prvenstveno za velike paralelne aplikacije koje za izvođenje zahtijevaju veliku količinu procesorskih jezgri, grafičkih procesora, radne memorije i spremišta povezanih brzom računalnom mrežom malog kašnjenja,
 • naprednog računanja u oblaku (u daljnjem tekstu Cloud) zasnovanog na platformi za računarstvo u oblaku (engl. cloud computing) Openstack čija je glavna značajka fleksibilnost u stvaranju vlastitog virtualnog poslužitelja sa željenim brojem procesorskih jezgri, radnom memorijom, prostorom za pohranu i operacijskim sustavom. Virtualni poslužitelji mogu biti uspostavljeni u javnom ili privatnom IP adresnom prostoru.

Web stranica usluge nalazi se na adresi https://www.srce.unizg.hr/napredno-racunanje. Na web stranici usluge nalaze se ova pravila (u daljnjem tekstu Pravila), upute za korištenje i ostale informacije.

Kontakt adresa elektroničke pošte za pružanje podrške je computing@srce.hr.


2.    Prava pristupa

Članak 2.

Pravo pristupa HPC-u dodjeljuje se za potrebe:

 • istraživačkih projekata financiranih iz javnih izvora,
 • izrade završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova na javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima.

Pravo pristupa Cloudu dodjeljuje se za potrebe navedene u stavku 1. članka 2. ovih Pravila te za potrebe:

 • izvođenja praktične nastave u okviru kolegija na visokim učilištima.

Za potrebe Pravila smatra se da je istraživački projekt financiran iz javnih izvora i da time zadovoljava uvjete iz stavka 1. članka 2. ovih Pravila ako je:

 • najmanje 50% sredstava za izvođenje projekta osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, a što uključuje sredstva koja projektu dodjeljuju ministarstvo nadležno za znanost, Hrvatska zaklada za znanost, javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti, sredstva koja projektu dodjeljuju tijela državne vlasti,
 • iz Državnog proračuna Republike Hrvatske osiguran udio prema pravilima određenog fonda odnosno istraživačkog programa, ako se projekt financira iz fondova Europske unije ili istraživačkih programa Europske unije.

Pravo korištenja ostvaruje se bez naknade.

Članak 3.

Zahtjev za korištenje podnosi (u daljnjem tekstu Voditelj):

 • voditelj projekta u slučaju istraživačkih projekata financiranih iz javnih izvora,
 • nastavnik-mentor u slučaju izrade završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova na javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja,
 • nositelj kolegija u slučaju izvođenja praktične nastave u okviru kolegija na visokim učilištima.

Zahtjev se podnosi putem web aplikacije objavljene na web stranicama usluge iz stavka 2. članka 1. ovih Pravila.


Članak 4.

Srce zahtjev za korištenjem odobrava temeljem:

 • provjere formalnih kriterija propisanih člankom 2. ovih Pravila,
 • provjere potrebe za izvođenjem zahtjevnih računanja.

Srce odluku o zahtjevu donosi u roku od pet radnih dana. Srce će odlučiti kojem resursu će odobriti korištenje.

Srce putem web aplikacije obavještava Voditelja o statusu zahtjeva.

Članak 5.

Pravo pristupa se ostvaruje u razdoblju:

 • trajanja projekta u slučaju istraživačkih projekata financiranih iz javnih izvora,
 • do krajnjeg roka koji navodi Voditelj u slučaju izrade završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova na javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja,
 • do datuma završetka kolegija kojeg navodi Voditelj u slučaju izvođenja praktične nastave u okviru kolegija na visokim učilištima.

Ako postoji potreba za produljenjem razdoblja korištenja, Voditelj je obvezan podnijeti zahtjev za produljenjem razdoblja korištenja.

U slučaju istraživačkih projekata financiranih iz javnih izvora maksimalno produljenje iznosi šest mjeseci od službenog završetka projekta.

3.    Prava korištenja

3.1.    Prava i obveze Voditelja i Korisnika

Članak 6.

Podnošenjem zahtjeva Voditelj potvrđuje da je upoznat i da prihvaća odredbe ovih Pravila.

Voditelj prijavljuje fizičke osobe – suradnike (u daljnjem tekstu Korisnik), kojima će Srce dodijeliti pravo korištenja usluge.

Voditelj je dužan ažurirati popis Korisnika i to najkasnije tri radna dana prije dana nastanka promjene.

Voditelj je odgovoran za vlasništvo i aktiviranje potrebnih licencija sve programske podrške instalirane na resursima usluge kao i korištenje te programske podrške u smislu poštivanja licencija i pravnih propisa.

Voditelj snosi odgovornost za aktivnosti i rezultate aktivnosti svih Korisnika kojima je dodijeljeno pravo korištenja temeljem zahtjeva za korištenje kojeg je podnio.

Članak 7.

Voditelj prihvaća odgovornost i sigurnosne rizike koji su povezani s korištenjem virtualne opreme u javnom IP adresnom prostoru, a koje može rezultirati ugrožavanjem dostupnosti, integriteta i povjerljivosti virtualne opreme i podataka koji su na njoj pohranjeni.

Voditelj se obvezuje implementirati i koristiti prikladne mjere i mehanizme predostrožnosti čiji je cilj preventivno otklanjanje sigurnosnih propusta i onemogućavanje korištenja virtualne opreme i usluge od strane neovlaštenih osoba.

U slučaju da Voditelj uoči neovlašteno korištenje, sigurnosni propust ili sigurnosni incident na virtualnoj opremi, obavezan je o tome obavijestiti Srce e-poštom, riješiti incident, i trajno otkloniti uzrok nastanka najkasnije tri radna dana po uočavanju.

Članak 8.

Potvrđivanjem prijave od strane Voditelja, Korisnik potvrđuje da je upoznat i da prihvaća odredbe ovih Pravila.

Korisnik i Voditelj se obvezuju koristiti uslugu sukladno uvjetima i načinu opisanom u ovim Pravilima i uputama za korištenje te pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Korisnik i Voditelj se obvezuju koristiti uslugu isključivo za svrhu navedenu u zahtjevu za korištenje.

Članak 9.

Korisnik i Voditelj se obvezuju u svim objavljenim radovima i skupovima istraživačkih podataka navesti da je za dobivene rezultate koristio uslugu Napredno računanje:

 • Predložak navoda na hrvatskom jeziku: „U okviru izrade ovog istraživanja korištena je usluga Napredno računanje Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišnog računskog centra (Srce).“.
 • Predložak navoda na engleskom jeziku: „This research was performed using the Advanced computing service provided by University of Zagreb University Computing Centre - SRCE.“.

Podaci nastali kao rezultat rada na usluzi Naprednog računanja moraju biti objavljeni sukladno načelu "otvoreno koliko god je moguće, zatvoreno samo koliko je neophodno“ kako bi se omogućilo njihovo ponovno korištenje te ubrzala istraživanja uz poštivanje zaštite podataka.

3.2.    Prava i obveze Srca

Članak 10.

Srce pruža korisničku podršku u radno vrijeme Srca.

Srce neće pristupati pohranjenim podacima, osim u slučaju postojanja incidentne situacije.

Podaci pohranjeni u okviru usluge neće ni na koji način biti modificirani od strane Srca.

Srce zadržava pravo uskraćivanja pristupa dijelu resursa u slučaju potrebe testiranja aplikacija, istraživanja uzroka problema u radu resursa, nadogradnje operacijskog sustava i ostale programske podrške ili održavanja radionica o korištenju resursa.

Članak 11.

Srce ne provodi sigurnosno pohranjivanje podataka osim na spremištima za koje je to izričito navedeno u uputama za korištenje.

Srce zadržava pravo sigurnosnog nadzora, sa svrhom prevencije sigurnosnih incidenata. U slučaju da Srce uoči neovlašteno korištenje, sigurnosni propust ili sigurnosni incident, Srce  se obvezuje o tome obavijestiti Voditelja e-poštom najkasnije 3 radna dana po uočavanju i po potrebi zatražiti otklanjanje anomalija.

Srce zadržava pravo nadzora učinkovitosti, sa svrhom korištenja za daljnji razvoj i unaprjeđenje usluge, te eventualne preporuke Korisnicima i Voditeljima u vezi korištenja usluge.

Srce zadržava pravo obavještavanja Korisnika i Voditelja o potrošnji resursa usluge u proteklom vremenu. Srce zadržava pravo obavještavanja o odobrenim zahtjevima za korištenjem i potrošnji resursa usluge u proteklom vremenu financijera istraživačkih projekata financiranih iz javnih izvora i čelnika ustanove pri kojoj se izrađuje završni, diplomski, specijalistički i doktorski rad te izvodi praktična nastava.

Srce zadržava pravo javnog objavljivanja podataka o korištenju resursa.

Članak 12.

Srce zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodne najave privremeno ili trajno ograniči, ili prestane pružati uslugu Korisniku ili Voditelju koji krši Pravila. Srce će obrazložiti ograničenje ili obustavu pružanja usluge Voditelju e-poštom najkasnije tri radna dana po ograničenju ili obustavi.

U slučaju prekida pružanja usluge zbog kršenja Pravila, Srce zadržava pravo da sa svrhom analize informacija o kršenju Pravila, pristupi procesima i podacima pohranjenima na virtualnoj opremi i infrastrukturi na kojoj je ostvarena usluga.

Srce ne odgovara za štetu koja za Korisnika i Voditelja nastane ograničenjem ili obustavom pružanja usluga zbog kršenja Pravila.


Članak 13.

Srce ne preuzima odgovornost i ne jamči za neprekidnu dostupnost, integritet i povjerljivost usluge i podataka koji su na njoj pohranjeni.

Srce ne odgovara Korisnicima, Voditeljima ili bilo kojoj trećoj osobi materijalno, financijski niti na bilo koji drugi način za eventualnu štetu koja je počinjena korištenjem usluge.

4.    Zaštita osobnih podataka

Članak 14.

Radi pružanja usluge, Srce prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke Korisnika i Voditelja:

 • Ime i prezime
 • Osobni identifikacijski broj
 • Adresa e-pošte
 • AAI@EduHr korisnička oznaka
 • IP adrese računala s kojih se korisnici spajaju na uslugu.

Osobni podaci koje Srce prikuplja i obrađuje nužan su preduvjet za ugovorni odnos (koji nastaje podnošenjem zahtjeva za korištenje) temeljem kojeg Srce pruža ovu uslugu.

Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama.

Srce će čuvati osobne podatke dok traje ugovorni odnos (koji nastaje podnošenjem zahtjeva za korištenje) temeljem kojeg Srce pruža ovu uslugu, kao i 24 mjeseca nakon što taj odnos istekne.

Prava ispitanika, kontakt u vezi ostvaranja prava te nadzorno tijelo za izjavljivanje prigovora na prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljeni su na web stranicama Srca - https://www.srce.hr/politika-privatnosti.

5.    Završne odredbe

Članak 15.

Izrazi koji se za fizičke osobe u Pravilima koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Srce zadržava pravo promjene Pravila, a o čemu će obavijestiti Korisnike i Voditelje e-mailom i putem web stranice usluge najmanje 30 dana unaprijed.

Srce ne odgovara za štetu koja za Ustanovu nastane promjenom Pravila.

Sve izmjene i dopune Pravila donosi ravnatelj Srca.

Za provođenje Pravila zadužuje se predstojnik sektora nadležan za uslugu Napredno računanje.


Sadržaj


Preuzimanje dokumenta

 • No labels