1.    Opis sustava

Članak 1.

Puh je sustav kojim Srce korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava pohranjivanje i dijeljenje datoteka na spremišnim sustavima u Srcu. Uporaba sustava Puh (dalje u tekstu: sustav) ograničena je na sljedeće specifične potrebe vezane uz djelatnost visokog obrazovanja te znanstvenu i umjetničku djelatnost:

 • pohrana i/ili dijeljenje podataka tijekom istraživačkog projekta,
 • pohrana i/ili dijeljenje veće količine obrazovnih sadržaja/materijala vezano uz uporabu nekog od sustava za e-učenje Srca ili sustava za e-učenje na ustanovi iz sustava znanosti i visokog obrazovanja,
 • pohrana i/ili dijeljenje podataka vezanih uz proces obrazovanja ili istraživanja na ustanovi iz sustava znanosti i visokog obrazovanja,
 • pohrana i/ili dijeljenje podataka za interne potrebe Srca.

Članak 2.

Sustav se temelji na implementaciji sustava otvorenog koda Nextcloud (https://nextcloud.com/) na računalnoj i spremišnoj opremi smještenoj u Srcu. Datotekama je moguće pristupati s bilo koje lokacije putem web-klijenta (npr. web-preglednik) ili uporabom odgovarajućeg programa (sinkronizacijskog klijenta). Pohranjene datoteke moguće je organizirati u hijerarhijskoj strukturi direktorija.
Sustav je detaljnije opisan na web-stranici: https://www.srce.unizg.hr/puh.

1.1.    Korisnici

Članak 3.

U skladu sa specifičnim potrebama vezanima za djelatnost visokog obrazovanja te znanstvenu i umjetničku djelatnost iz Članka 1. ovih Pravila, pravo na korištenje sustava imaju:

 • znanstvenici i članovi istraživačkih grupa na istraživačkim projektima financiranim iz javnih izvora
 • nastavnici i suradnici koji sudjeluju u provođenju nastave na visokoškolskim ustanovama
 • zaposlenici Srca.

2.    Prava i obveze korisnika sustava

Članak 4.

Status korisnika sustava može zatražiti svaka osoba koja posjeduje elektronički identitet u sustavu AAl@EduHr i za koju se temeljem podataka iz sustava AAl@EduHr može utvrditi status zaposlenika ili suradnika neke od ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, za potrebe iz točke (3) stavka 2. članka 1. ovih Pravila, status korisnika može zatražiti osoba koja posjeduje elektronički identitet u sustavu AAl@EduHr.

Zahtjev se podnosi putem obrasca javno dostupnog na adresi https://www.srce.unizg.hr/puh.

Podnositelj, uz osobne podatke, mora u zahtjevu navesti i druge podatke koji se traže u obrascu, te obrazložiti svrhu u koju će koristiti sustav, a sukladno stavku 2. članka 1. ovih Pravila.

Za potrebe iz točke (1) stavka 2. članka 1. ovih Pravila tj. za potrebe pohrane i/ili dijeljenja podataka tijekom istraživačkog projekta, status korisnika se može odobriti i osobama koje su članovi projektnog tima, a koje ne posjeduju elektronički identitet u sustavu AAl@EduHr, već u drugom sustavu koji je dio globalnog autentikacijskog i autorizacijskog sustava eduGAIN-'-Status korisnika u ime takve osobe može zatražiti voditelj ili član projektnog tima koji posjeduje elektronički identitet u sustavu AAl@EduHr. Zahtjev se podnosi slanjem elektroničke pošte na adresu puh@srce.hr te mora za svakog člana projektnog tima kojem je potreban pristup sustavu sadržavati ime, prezime, korisničku oznaku s kojom će se prijavljivati u Puh, email, i naziv ustanove te osnovne podatke o projektu što uključuje naziv,
šifru, financijera i trajanje projekta. Ako zahtjev podnosi član projektnog tima, kopija maila mora biti poslana i voditelju projekta.

Članak 5.

Odluku o zahtjevu donosi tim Srca koji održava sustav Puh (dalje u tekstu: tim Srca) i to prvenstveno utvrđujući sukladnost zahtjeva s odredbama stavka 2. članka 1. ovih Pravila.

Tim Srca je dužan odluku o zahtjevu dostaviti podnositelju zahtjeva putem elektroničke pošte u roku od 2 radna dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 6.

Korisnik sustava ima pravo zatražiti od Srca privremeno proširenje dodijeljenog diskovnog prostora. Zahtjev se dostavlja slanjem elektroničke pošte na adresu puh@srce.hr, a uključuje informaciju o količini potrebnog diskovnog prostora, obrazloženje potrebe i trajanje potrebe. Srce će podneseni zahtjev usvojiti ako to dopuštaju raspoložive tehničke mogućnosti sustava.

Tim Srca je dužan odluku o zahtjevu dostaviti podnositelju zahtjeva putem elektroničke pošte u roku od 2 radna dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 7.

Korisnik sustava može svoja prava pristupa datotekama i direktorijima na sustavu kao i mijenjanja njihovog sadržaja prenijeti drugim korisnicima sustava.

Korisnik sustava može svoje pravo pristupa datotekama i direktorijima (isključivo u svrhu čitanja i prijenosa sadržaja na drugo računalo) prenijeti širem krugu osoba koje nemaju status korisnika sustava.

Korisnik koji svoja prava prenese na druge osobe, odgovoran je za postupanje tih osoba vezano uz korištenje sustava, te za eventualnu zloporabu podataka, sukladno odredbama ovih Pravila.

Članak 8.

Korisnik sustava ima pravo zatražiti od Srca osnivanje korisničke grupe koju uz njega čine drugi korisnici sustava. Članovi grupe imaju jednaka prava pristupa i mijenjanja svih datoteka koje se nalaze u prostoru koji je dan na raspolaganje grupi.

Kako bi zatražio osnivanje korisničke grupe korisnik je dužan Srcu dostaviti popis članova grupe s njihovim valjanim korisničkim oznakama koje koriste za autentikaciju prilikom pristupa sustavu. Zahtjev se dostavlja slanjem elektroničke pošte na adresu puh@srce.hr.

Članak 9.

Korisnik sustava je odgovoran za sadržaj datoteka (podatke) koje prenosi, pohranjuje, dijeli ili kojima na drugi način upravlja koristeći sustav te se obvezuje na poduzimanje dodatnih mjera zaštite, uključujući enkripciju, kada to nalaže dobra praksa upravljanja podacima.

Ukoliko korisnik ima nejasnoća ili pitanja glede prava i načina uporabe sustava dužan je obratiti se timu Srca slanjem elektroničke pošte na adresu puh@srce.hr.

Članak 10.

Korisnicima nije dopuštena uporaba tuđeg elektroničkog identiteta ili davanje svojeg elektroničkog identiteta na uporabu drugim osobama, a u svrhu korištenja sustava.

Korisnicima nije dozvoljeno korištenje sustava za prijenos, pohranjivanje i drugo moguće upravljanje podacima/datotekama koji se u smislu odredaba ovih Pravila smatraju neprihvatljivim sadržajem.

Korištenje sustava u komercijalne svrhe nije dopušteno.

Članak 11.

Neprihvatljivim sadržajem smatra se:

 • nezakonit sadržaj - podaci koji jesu ili čije je prenošenje u suprotnosti sa pozitivnim pravnim propisima,
 • neistinit sadržaj - podaci koji su neistiniti te bi kao takvi mogli nanijeti štetu drugim korisnicima ili trećim osobama
 • sadržaj koji ima oznaku tajnosti - podaci koji imaju određeni stupanj tajnosti ili predstavljaju poslovnu ili profesionalnu tajnu
 • neprikladan sadržaj - kao što su pornografski materijali, rasistički, šovinistički ili drugi uvredljivi i ponižavajući sadržaji.

Članak 12.

Korisnik sustava odgovara Srcu za štetu koja nastane zbog korištenja sustava na nedozvoljen način opisan ovim Pravilima.

3.    Prava i obveze Srca

Članak 13.

Srce će osigurati tehničke resurse za pohranu korisničkih podataka te nastojati širiti opseg dostupnog diskovnog prostora sukladno potrebama korisnika, no ne preuzima odgovornost u slučaju nedostupnosti servisa radi popunjenosti diskovnog prostora namijenjenog pohranjivanju korisničkih datoteka.

Srce ne odgovara za štetu nastalu zbog nedostupnosti sustava ili gubitka podataka do kojeg je došlo zbog više· sile, postupanja korisnika sustava suprotno ovim pravilima te popunjenosti prostora za pohranjivanje korisničkih datoteka.

Srce određuje maksimalnu veličinu dostupnog prostora po korisniku te odgovarajuću odluku objavljuje putem web-stranica sustava (https://www.srce.unizg.hr/puh).

Članak 14.

Srce će u okviru raspoloživih tehničkih mogućnosti nastojati osigurati dostupnost, integritet i povjerljivost svih pohranjenih podataka, pri čemu navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

 • Dostupnost - korisnici podacima mogu pristupati u bilo koje vrijeme i s bilo koje lokacije koristeći sinkronizacijske desktop klijente, klijente za mobilne uređaje ili web-preglednik.
 • Integritet - Srce jamči da pohranjeni podaci, osim od strane vlasnika podataka i od njih ovlaštenih osoba, neće ni na koji način biti modificirani.
 • Povjerljivost - Srce jamči da je pristup pohranjenim podacima ograničen samo na vlasnike podataka (osim ako vlasnik podataka eksplicitnim dijeljenjem nije odlučio drugačije). Srce neće, osim u svrhu zbirne obrade, sigurnosne pohrane i arhiviranja, imati uvid u pohranjene podatke niti će ih učiniti dostupnima trećim osobama.

Članak 15.

Srce ne odgovara za sadržaj koji se korištenjem ovog sustava pohranjuje ili prenosi te zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodne najave ograniči i ukine pravo korištenja sustava korisnicima koji ga koriste na nedozvoljeni način, kao i ukloni datoteke čiji sadržaj se smatra neprihvatljivim.

Srce ne odgovara za štetu koja za korisnika nastane ograničenjem ili ukidanjem prava korištenja u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka.

4.    Zaštita osobnih podataka

Članak 16.

Srce prikuplja i obrađuje slijedeće osobne podatke korisnika:

 • ime i prezime
 • korisničku oznaku elektroničkog identiteta
 • informaciju o statusu i pripadnosti ustanovi
 • elektroničku adresu korisnika
 • IP adrese računala s kojih korisnici pristupaju sustavu
 • podatke o svrsi u koju korisnik koristi sustav
 • opise zahtjeva za upravljanjem datotekama,
 • opise zahtjeva za prenošenje korisničkih ovlasti drugim korisnicima.

Osobni podaci koje Srce prikuplja i obrađuje nužan su preduvjet za ugovorni odnos (koji nastaje, prema članku 4. ovih Pravila, stjecanjem statusa korisnika sustava) na temelju kojeg Srce pruža ovu uslugu.

Podaci se prikupljaju i čuvaju isključivo u svrhu osiguranja rada sustava i te podatke Srce naknadno neće koristiti na bilo koji način koji nije usklađen s tom svrhom te ih neće prenositi trećim stranama.

Srce ove podatke čuva 24 mjeseca od prestanka korištenja usluge.

Članak 17.

Dodatno Srce prikuplja i podatke o IP adresama računala i datotekama kojima pristupaju osobe koje su stekle pravo pristupa pojedinim datotekama sukladno članku 6. ovih Pravila.

Srce obrađuje te podatke radi provjere ispravnosti rada, dijagnostike kvarova i podrške svim korisnicima.

Srce ove podatke čuva 24 mjeseca.

Članak 18.

Osobe čije podatke Srce obrađuje imaju pravo, pod uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, na pristup osobnim podacima koje Srce prikuplja, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka, ako su podatci neispravni ili su izmijenjeni.

Za pitanja vezana isključivo za zaštitu osobnih podataka potrebno je obratiti se službeniku za zaštitu podatka u Srcu na adresu zop@srce.hr ili poštom na adresu sjedišta Srca. Dodatne informacije o adresi objavljene su na web-stranicama Srca www.srce.unizg.hr/kontakt.

Osoba čije podatke Srce obrađuje ima pravo podnijeti prigovor u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

5.    Završne odredbe

Članak 19.

Srce zadržava pravo izmjene uvjeta korištenja sustava koji su propisani ovim Pravilima, a o čemu će korisnike izvijestiti najmanje 30 dana unaprijed.

Članak 20.

Sve izmjene i dopune ovih Pravila donosi Ravnatelj Srca.

Članak 21.

Za nadzor provođenja ovih Pravila zadužuje se Predstojnik Sektora za upravljanje podacima.

Članak 22.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovim Pravilima koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.


Sadržaj


Preuzimanje dokumenta

 • No labels