Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Za implementaciju Single Sign-On (SSO) funkcionalnosti u sustavu AAI@EduHr mogu se koristiti protokoli Usluge realizirane kao aplikacije mogu koristiti protokole Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0, Central Authentication Service (CAS) i OpenID Connect (OIDC) za implementaciju Single Sign-On (SSO) funkcionalnosti preko sustava AAI@EduHr.

AAI@EduHr preporučuje preporuča korištenje protokola SAML 2.0, no u slučaju potrebe mogu se koristiti i ostali podržani protokoli.

...