U prozoru Parametri studija u akademskoj godini evidentiraju se pravila po kojima će se odvijati upisi na određeni studij u nekoj akademskoj godini. Parametri studija se definiraju za pojedino visoko učilište za akademsku godinu u koju se studenti upisuju za svaki studij posebno.

Ukoliko za studij koji se izvodi u nekoj akademskoj godini nisu evidentirani podaci u prozoru Parametri studija u akademskoj godini, u toj akademskoj godini neće biti moguće obaviti upis studenata na taj studij (i korištenjem aplikacije ISVU Studiji i studenti i korištenjem Studomata).
Podatke u ovom prozoru potrebno je evidentirati i za studije s modelom studiranja Prema nastavnom programu i za studije s modelom studiranja Upis predmeta prema preduvjetima.
Prozor Parametri studija u akademskoj godini otvara se odabirom izbornika Nastavni program u ISVU aplikaciji Studiji i studenti, a zatim odabirom opcije Parametri studija u akademskoj godini.



Slika 1. Prozor Parametri studija u akademskoj godini

 

Na ovoj stranici:

Prozor Parametri studija u akademskoj godini podijeljen je na dva okvira:

 • U gornjem okviru se evidentiraju pravila prema kojima će se na nekom visokom učilištu odvijati upisi na neki studij u određenoj akademskoj godini
 • U donjem okviru se evidentira koliko ECTS bodova student treba osvojiti za upis više nastavne godine na danom studiju

U ISVU uputama zasebno je objašnjena evidencija parametara studija u akademskoj godini za studije s modelom Upis predmeta prema preduvjetima  i za studije s modelom Prema nastavnom programu

Evidencija podataka za model upis prema preduvjetima

Za svaki studij koji se izvodi prema modelu upis predmeta prema preduvjetima u određenoj akademskoj godini, potrebno je evidentirati podatke u prozoru Parametri studija u akademskoj godini za tu akademsku godinu.

Ukoliko za studij koji se izvodi u nekoj akademskoj godini nisu evidentirani podaci u prozoru Parametri studija u akademskoj godini, u toj akademskoj godini neće biti moguće obaviti upis studenata na taj studij (i korištenjem aplikacije ISVU Studiji i studenti i korištenjem Studomata).

Podaci u ovom prozoru evidentiraju se samo za element strukture studija tipa studij koji nema nadređeni element. Parametri studija u akademskoj godini vrijede za studij (glavni element) i sve njegove podređene elemente u danoj akademskoj godini.

Na Slici 1. prikazan je postupak evidencije podataka u prozoru Parametri studija u akademskoj godini za studij s modelom upis predmeta prema preduvjetima.

Slika 2. Unos podataka u gornji okvir prozora Parametri studija u akademskoj godini


Podaci u prozoru Parametri studija u akademskoj godini

Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta na kojem korisnik ima dozvolu za rad.

Studij - Potrebno je unijeti šifru studija za koji se evidentiraju parametri po kojima će se odvijati upis na taj studij ili ju prenijeti iz pomoćnih tablica Lista-Element strukture studija ili Element strukture studija.

U pomoćnoj tablici Lista-Element strukture studija i Element strukture studija prikazuju se samo elementi strukture studija kojima je tip studij.

Akademska godina - Unosi se akademska godina za koju se evidentiraju parametri studija.

Pravila za upis više godine su zaključana? - Vrijednost u ovom polju nije moguće mijenjati. Vrijednost u polju može biti Da ili Ne ovisno o tome da li su zaključana Pravila za upis više godine. Pravila se zaključavaju u prozoru Zaključavanje pravila za upis više godine, opcija Pravila za upis godine, izbornik Nastavni program, ISVU aplikacija Studiji i studenti.

Parametri ispita

Akademskoj godini pripadaju ispitni rokovi od do - vremenski interval za koji se primjenjuje pravilo o dozvoljenom broju izlazaka na ispit iz predmeta.

Ukoliko se na visokom učilištu ne primjenjuje pravilo o dozvoljenom broju izlazaka na ispit iz predmeta, preporučljivo je evidentirati samo početni i krajnji datum ispitnih rokova koji pripadaju navedenoj akademskoj godini, jer inače neće biti omogućeno zaključavanje ispitnih rokova u aplikaciji ISVU Ispiti.

Dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta – u akademskoj godini - dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta u akademskoj godini kojoj pripadaju ispitni rokovi.

Dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta - nakon zadnjeg upisa predmeta - dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta od zadnjeg upisa predmeta u akademskoj godini za koju se evidentiraju parametri studija.

Broj izlazaka na ispit moguće je u ISVU ograničiti definiranjem pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom (prozor Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom, izbornik Nastavni plan) ili/i definiranjem parametara ispita.
Moguće je navesti ili dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta u akademskoj godini ili dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta nakon zadnjeg upisa predmeta ili niti jednu od te dvije vrijednosti. Ukoliko je definirana jedna od tih vrijednosti, potrebno je navesti i početni i krajnji datum ispitnih rokova koji pripadaju navedenoj akademskoj godini.

Generirati oslobođenje za prolaz na pismenom – ukoliko je vrijednost u ovom polju Da, studentima koji su upisali predmet na studiju na kojem vrijedi ovo pravilo, te:

 • su izašli na ispitni rok u akademskoj godini kojoj pripadaju ispitni rokovi za koju je postavljena vrijednost u ovom polju na Da

 • položili pismeni ispit s prolaznom ocjenom, a iz usmenog dijela ispita nemaju prolaznu ocjenu ili nisu pristupili usmenom

 • nemaju već evidentirano oslobođenje od pismenog dijela ispita u akademskoj godini kojoj pripada ispitni rok

automatski će se evidentirati oslobođenje od pismenog dijela ispita u akademskoj godini kojoj pripada ispitni rok koje vrijedi od datuma koji je za jedan veći od datuma usmenog dijela ispita (datum aktiviranja oslobođenja) i nema navedeno datum do kada vrijedi (datum deaktiviranja oslobođenja), prozor Oslobođenje od dijela ispita, izbornik Ispit u aplikaciji ISVU Ispiti.

Parametri upisa

Student mora osvojiti min. __ ECTS bodova unutar __ ak. godine - Ukoliko student ne ispuni ovo pravilo neće moći obaviti upis korištenjem Studomata u sljedeću akademsku godinu neovisno o tome koju nastavnu godinu upisuje i u kojem statusu (prvi upis ili ponovni upis). Unos podataka u ovo polje nije obavezan, te ako visoko učilište ne primjenjuje ovo pravilo nije potrebno evidentirati ovaj podatak.

Primjerice, pravilo Student mora osvojiti min. 35 ECTS bodova unutar 2 akademske godine znači da studenti koji su osvojili manje od 35 ECTS bodova u dvije posljednje upisane nastavne godine neće moći obaviti upis preko Studomata u sljedeću akademsku godinu. Upise ovih studenata može obaviti studentska referada pomoću aplikacije ISVU Studiji i studenti.

Npr. pravilo je da student mora osvojiti 35 ects bodova unutar 2 akademske godine, a student ima mirovanje (ili ponavlja - ne računa se) u 2010./2011. Prilikom upisa u 2012./2013. provjeravati će se da li je student osvojio 35 bodova od 2009./2010. do 2011./2012. Također, u računanje granica neće ući cijela akademska godina čak i ako se prekid odnosi samo na jedan semestar.
Prilikom priznavanja ispita koje je student položio na drugom Visokom učilištu, bitno je obratiti pažnju na datum priznavanja ispita.

Obavezan ponovni upis nepoloženih predmeta - Potrebno je unijeti vrijednost Da ukoliko studenti moraju ponovno upisati sve nepoložene predmete iz prethodne nastavne godine. Prilikom upisa korištenjem Studomata bit će odabrani svi predmeti koje student nije položio, te će ih student da bi obavio upis sljedeće nastavne godine morati upisati. Ukoliko je u ovom polju vrijednost Ne, nije obavezan ponovni upis nepoloženih predmeta, te se nepoloženi predmeti ne prikazuju na Studomatu i nije ih moguće upisati putem Studomata. Ako neki student ipak želi ponovno upisati nepoloženi predmet, tada taj predmet treba dodati na upisni list studenta pomoću aplikacije ISVU Studiji i studenti.

Nepoloženi predmeti ulaze u kvotu upisanih predmeta – Kvota za upis evidentira se u prozoru Granice bodova pri upisu semestra (opcija Pravila za upis godine, izbornik Nastavni program, aplikacija ISVU Studiji i studenti) u obliku broja ECTS bodova koje studenti moraju upisati u pojedinom semestru određene akademske godine za svaki studij koji se izvodi prema modelu studiranja Upis predmeta prema preduvjetima. Vrijednost koja se unosi u ovo polje povezana je s vrijednošću koja se unosi u polje Obavezan ponovni upis nepoloženih predmeta. Moguće su sljedeće kombinacije:

 • Obavezan ponovni upis nepoloženih predmeta NE i Nepoloženi predmeti ulaze u kvotu upisanih predmeta DA

Ukoliko nije obavezan ponovni upis nepoloženih predmeta, a studentima se smanjuje ukupna kvota u ECTS bodovima koju mogu upisati u semestru za zbroj ECTS bodova nepoloženih predmeta, potrebno je evidentirati da nepoloženi predmeti ulaze u kvotu za upis.

 • Obavezan ponovni upis nepoloženih predmeta DA i Nepoloženi predmeti ulaze u kvotu upisanih predmeta NE

Ukoliko je obavezan ponovni upis nepoloženih predmeta, ukupna kvota za upis predmeta se samim upisom nepoloženih predmeta smanjuje za ukupan zbroj ECTS bodova nepoloženih predmeta. Zbog toga u polje Nepoloženi predmeti ulaze u kvotu upisanih predmeta treba unijeti vrijednost Ne, jer bi se inače kvota za upis predmeta dvaput smanjila za zbroj ECTS bodova nepoloženih predmeta. Primjerice, ukoliko student u 3. semestru Studija brodogradnje mora upisati najmanje 25 ECTS bodova, a najviše 35 ECTS bodova i ako mora upisati 15 ECTS bodova nepoloženih predmeta, preostala kvota za upis novih predmeta iznosit će najmanje 10 ECTS, a najviše 20 ECTS bodova.

 • Obavezan ponovni upis nepoloženih predmeta DA i Nepoloženi predmeti ulaze u kvotu upisanih predmeta DA

Evidencija ove kombinacije nije dozvoljena. Ukoliko se pokuša evidentirati ovu kombinaciju javit će se pogreška: Ukoliko je obavezan ponovni upis nepoloženih predmeta, nepoloženi predmeti ne ulaze u kvotu upisanih predmeta!

Evidencija ove kombinacije nije dozvoljena, jer bi se kvota za upis dvaput smanjivala za zbroj ECTS bodova nepoloženih predmeta. Primjerice, ukoliko student mora ponovno upisati 10 ECTS bodova nepoloženih predmeta, a ukupna kvota za upis iznosi najmanje 25 ECTS bodova, a najviše 35 ECTS bodova, upisom nepoloženih predmeta preostala kvota za upis predmeta će iznositi najmanje 15 ECTS, a najviše 25 ECTS bodova. Vrijednost Da u polju Nepoloženi predmeti ulaze u kvotu upisanih predmeta još će jednom dovesti do smanjenja preostale kvote za 10 ECTS bodova, te će ona u konačnici iznositi najmanje 5 ECTS, a najviše 15 ECTS bodova.

 • Obavezan ponovni upis nepoloženih predmeta NE i Nepoloženi predmeti ulaze u kvotu upisanih predmeta NE

Ovu kombinaciju treba izbjegavati, jer ona znači da studenti ne moraju ponovno upisati nepoložene predmete, te nepoloženi predmeti ne utječu na ukupnu kvotu za upis predmeta u semestru. Drugim riječima, student koji nije položio niti jedan upisan predmet iz prethodnih semestara, moći će upisati istu količinu novih predmeta kao i student koji je položio sve predmete iz prethodnih semestara.

Upis predmeta - U ovom polju treba obavezno izabrati vrijednost upis predmeta bez obzira kojoj nastavnoj godini pripada ili vrijednost upis predmeta samo iz prve sljedeće nastavne godine.

 • bez obzira kojoj nastavnoj godini pripada – ukoliko se koristi ovo pravilo student može upisati bilo koji predmet iz viših semestara ukoliko je zadovoljio preduvjet za upis tog predmeta. Za upis nekog predmeta preduvjet može biti upisan, odslušan ili položen neki drugi predmet.

 • samo iz prve sljedeće nastavne godine – ukoliko se koristi ovo pravilo student će moći upisati bilo koji predmet samo iz prve sljedeće nastavne godine ukoliko je zadovoljio preduvjet za upis tog predmeta.

Prioritetniji su predmeti iz nižeg semestra - U ovo polje obavezno je unijeti vrijednost Da ili Ne. Vrijednost koja se unosi u ovo polje povezana je s vrijednošću koja se unosi u polje Upis predmeta. Moguće su sljedeće kombinacije:

 • Upis predmeta bez obzira kojoj nastavnoj godini pripada i prioritetniji su predmeti iz nižeg semestra Da

 • Npr. pri upisu 5. semestra student mora najprije upisati predmete iz prethodnih semestara koje nije prethodno upisao ili ih mora upisati ponovo radi neispunjenja obveza. Nakon toga student upisuje predmete iz 5. semestra, te ako mu ostane mjesta u kvoti za upis može upisivati predmete iz sedmog i devetog semestra za koje je ispunio preduvjete za upis. Budući da su prioritetniji predmeti iz nižeg semestra student će najprije morati upisati sve predmete iz nižih semestara, zatim iz 5. semestra, a tek nakon toga, ukoliko još nije ispunio kvotu za upis, moći će upisivati predmete iz sedmog i devetog semestra.
 • Upis predmeta bez obzira kojoj nastavnoj godini pripada i prioritetniji su predmeti iz nižeg semestra Ne

 • Budući da predmeti iz nižeg semestra nisu prioritetniji pri upisu, student slobodno bira između svih ponuđenih predmeta bez obzira iz kojeg su semestra.
 • Upis predmeta samo iz prve sljedeće nastavne godine i prioritetniji su predmeti iz nižeg semestra Da

 • Student koji upisuje 5. semestar najprije mora upisati predmete iz nižih semestara (3. semestar) koje nije prethodno upisao ili ih mora ponovo upisati radi neispunjenja obveza. Nakon toga student upisuje predmete iz 5. semestra, te ako mu ostane mjesta u kvoti za upis može upisivati predmete iz 7. semestra., odnosno prve sljedeće nastavne godine. Predmeti iz 9. semestra neće se nalaziti u ponudi za upis.
 • Upis predmeta samo iz prve sljedeće nastavne godine i prioritetniji su predmeti iz nižeg semestra Ne

 • Iako predmeti iz nižeg semestra nisu prioritetniji pri upisu, student može pri upisu semestra najviše upisati predmete iz prve sljedeće nastavne godine. Student slobodno bira između svih ponuđenih predmeta bez obzira iz kojeg su semestra.

Dozvoljen broj upisa predmeta (uključujući prvi upis) - Ovaj parametar označava koliko puta student može upisati isti predmet uključujući prvi upis predmeta.

Unos podataka u ovo polje nije obavezan, te ako visoko učilište ne primjenjuje ovo pravilo nije potrebno evidentirati ovaj podatak.

Ukoliko student mora ponovno upisati predmet za koji je iskoristio dozvoljen broj upisa predmeta, neće moći obaviti upis putem Studomata i morat će se javiti u studentsku referadu, gdje se kroz aplikaciju ISVU Studiji i studenti može evidentirati upisni list uz prethodno evidentirano Rješenje o ponovnom upisu predmeta

Ukupan broj upisa predmeta obuhvaća ekvivalentne predmete - Ekvivalentni predmet je novi predmet koji se predaje umjesto nekog starog predmeta. Ovi predmeti se tretiraju kao isti, te student koji je položio stari predmet ne mora polagati novi predmet. Ukoliko se neki predmet ukine i umjesto njega uvede novi ekvivalentni predmet, student koji mora ponovno upisati nepoloženi predmet koji se više ne predaje, umjesto njega će upisati ekvivalentni predmet.

 • Da - Ako je u ovom polju Da prilikom brojanja ukupnog broja upisa nekog predmeta brojat će se i svi upisani njemu ekvivalentni predmeti.

 • Ne - Ako je u ovom polju Ne prilikom brojanja ukupnog broja upisa nekog predmeta neće se brojati svi upisani njemu ekvivalentni predmeti.

Brucoši upisuju predmete iz cijele godine - Ukoliko je u ovom polju vrijednost Da, brucoši upisuju na početku 1. nastavne godine predmete iz 1. i 2. semestra. Ako je u ovom polju vrijednost Ne, brucoši upisuju predmete samo iz 1. semestra, a na početku ljetnog semestra upisuju predmete iz 2. semestra.

Navedeno se odnosi samo na brucoše jednopredmetnih studija, dok brucoši dvopredmetnih studija uvijek upisuju predmete semestar po semestar neovisno o postavljenoj vrijednosti u ovom polju.

Dozvoljeno dodavanje predmeta pomoću Studomata - U ovo polje obavezno je unijeti vrijednost Da ili Ne ovisno je li na studiju omogućeno ili zabranjeno dodavanje predmeta pomoću Studomata nakon obavljenog upisa godine (cijele ili samo zimskog semestra) ili predmeta za ljetni semestar.

Ako je za studij zabranjeno dodavanje predmeta pomoću Studomata, studentima tog studija je na Studomatu omogućen upis godine ili predmeta ljetnog semestra jednokratno. Dakle, ako student već ima upisni list (bez obzira je li on nastao klasično ili putem Studomata) upis godine (ili predmeta) pomoću Studomata više nije moguć. U tom slučaju ovaj parametar se za studij treba postaviti na vrijednost 'Ne', što je pretpostavljena vrijednost.

Ako je na studiju omogućeno dodavanje predmeta pomoću Studomata, studenti tog studija mogu u više navrata obavljati upis godine (ili predmeta) putem Studomata. U svakom navratu je potrebno zadovoljiti pravila upisa i pravilo minimalne kvote za semestar. Dodavanje predmeta je omogućeno sve dok se ne dosegne maksimalna kvota za semestar.

Dodavanje predmeta pomoću Studomata omogućeno je za vrijeme trajanja upisa godine, odnosno upisa predmeta za ljetni semestar.

Opciju dodavanja predmeta je primjerice korisna kada su studenti već obavili upis godine (cijele ili samo zimskog semestra) ili predmeta za ljetni semestar, te su prisiljeni mijenjati upisane predmete zbog preklapanja satnice iz dva predmeta i slično. U toj situaciji studentska referada studentima briše problematične predmete s upisnog lista, te oni putem Studomata biraju "zamjenske" predmete kako bi zadovoljili kvotu za upis ili upisali željenu količinu ECTS bodova. Preporuča se obaviti dodavanje predmeta putem Studomata, jer Studomat računa koje predmete i kombinacije predmeta student može upisati, dok studentska služba treba ručno izračunati mogući odabir predmeta za danog studenta.

Ako je za studij omogućeno dodavanje predmeta, za pojedine studente tog studija je moguće postaviti suprotnu vrijednost i na taj način samo pojedinim studentima zabraniti dodavanje predmeta pomoću Studomata. To je omogućeno pomoću opcije Upis godine - parametri koja se nalazi na upisnom listu studenta (prozor Upis godine na visokom učilištu).

Suprotan slučaj nije moguć - nije moguće na studiju imati onemogućeno dodvanje predmeta, a omogućiti to isto za pojedine studente.

Preporuča se ovaj parametar postaviti prije upisa u akademsku godinu jer će tada za sve upisane studente na njihovim upisnim listovima biti postavljena ista vrijednost.
Pri promjeni ovog parametra kada već postoje upisni listovi, na postojećim upisnim listovima se neće promijeniti postavljena vrijednost te u konačnici za sve studente istog studija neće vrijediti ista pravila ponašanja Studomata. Ako se žele izjednačiti vrijednosti na upisnim listovima studenata preporuča se korištenje opcije Postavi vrijednost 'Dozvoljeno dodavanje...' za sve dohvaćene zapise.
Za brucoše jednopredmetnih studija koji upisuju predmete iz cijele godine nije omogućeno dodavanje predmeta pomoću Studomata.

Razlog tomu je što je za brucoše jednopredmetnih studija koji upisuju predmete iz cijele godine postupak upisa korištenjem Studomata identičan postupku upisa godine za brucoše koji studiraju prema nastavnom programu.

Brucoši dvopredmetnih studija uvijek upisuju predmete semestar po semestar, za njih je omogućeno dodavanje predmeta pomoću Studomata.

Na studijima s modelom upisa 'prema nastavnom programu' nije dozvoljeno dodavanje predmeta pomoću Studomata! Za takve studije u tom polju mora biti upisana vrijednost 'Ne'.

Omogući prvi upis na studij pomoću Studomata na temelju evidencije rezultata razredbenog - Ova opcija omogućava da se studentima koji su već studenti na visokom učilištu (npr. upisani su ili su završili preddiplomsku razinu studija) ponudi da se na temelju unesenih rezultata razredbenog postupka, upišu na drugi, treći itd. studij pomoću Studomata. Ovo je aktualno pri upisu studenata na diplomski studij, jer je većina njih preddiplomsku razinu završila na tom istom visokom učilištu.

Upisni list brucoša

Upis obavljen u cijelosti - nakon uplate koja pokriva dospjela zaduženja - ako je u ovom polju postavljena vrijednost na Da, tada će se studentu, nakon uplate koja pokriva dospjela zaduženja, automatski postaviti vrijednost u polju Upis obavljen u cijelosti na Da, u prozoru Upis godine na visokom učilištu

- upisom pomoću Studomata brucoša koji ne plaća školarinu - ako je u ovom polju postavljena vrijednost na Da, tada će se brucošima koji upisuju godinu na Studomatu, a ne plaćaju školarinu, automatski postaviti vrijednost u polju Upis obavljen u cijelosti na Da, u prozoru Upis godine na visokom učilištu

Podaci u okviru ECTS bodovi potrebni za upis

Slika 3. Unos podataka u donji okvir prozora Parametri studija u akademskoj godini


U okvir ECTS bodovi potrebni za upis unosi se koliko je ECTS bodova potrebno osvojiti za upis trećeg, petog, sedmog ili n-tog neparnog semestra nekog studija u određenoj akademskoj godini.

Podaci se unose samo za studije koji se studiraju prema modelu studiranja Upis predmeta prema preduvjetima. 

Ovo pravilo služi za izračun nastavne godine na kojoj je student. Pravila se unose za neparne semestre, jer se upis viših godina odvija u neparnim semestrima. Student koji upisuje drugu nastavnu godinu upisuje treći semestar, student koji upisuje treću nastavnu godinu upisuje peti semestar i tako redom.

Ukoliko se evidentira da je za upis 5. semestra, odnosno treće nastavne godine potrebno osvojiti 120 ECTS bodova, student koji je osvojio 120 ECTS bodova dobit će status studenta treće nastavne godine, te sva prava koja iz toga proizlaze.


 Mikrokvalifikacija

Završava mikrokvalifikacijom - završava li program mikrokvalifikacijom  

Provodi se unutar studija - moguće ju je steći polaganjem određenih predmeta koji su već dio upisanog programa

Više o provođenju mikrokvalifikacija, dostupno je na Vođenje mikrokvalifikacija

Kopiranje ECTS bodova potrebnih za upis



Kopiranje je nedestruktivno - postojeće vrijednosti navedene na studije na koje se kopira neće biti izmijenjene,
biti će samo dodane vrijednosti za semestre u akademskoj godini koji za taj studij nisu navedene.

 • Kopiranje ECTS bodova potrebnih za upis - na drugi studij
  • ECTS bodovi potrebni za upis prikazanog studija u akademskoj godini kopirat će se na odabrani studij odabrane akademske godine
   (opciju je npr. moguće koristiti ako iste ECTS bodove želimo kopirati na sve studije u istoj akademskoj godini)
  • kopiranje je moguće obaviti samo na studij u akademskoj godini u kojoj nisu zaključana pravila za upis više godine
 • Kopiranje ECTS bodova potrebnih za upis - u drugu akademsku godinu:
  • iz prikazane akademske godine kopirat će se ECTS bodovi u odgovarajuće studije odabrane akademske godine
   (opciju je moguće koristiti ako se npr. žele kopirati pravila iz prethodne u sljedeću akademski godinu)
  • kopiranje u drugu akademsku godinu moguće je uvijek, bez obzira na zaključanost pravila za upis predmeta u semestru.
   Dakle, u akademskoj godini iz koje se kopira ne trebaju biti zaključena pravila za upis predmeta iz semestra.
  • kao godina u koju je se kopiraju granice bodova, moguće je odabrati ak. godinu za koju postoji nastavni program i nisu zaključana pravila za upis više godine,

Brisanje i izmjena podataka u prozoru Parametri studija u akademskoj godini

Brisanje evidentiranog zapisa u prozoru Parametri studija u akademskoj godini nije dozvoljeno ako su na studij te akademske godine upisani studenti u skladu s navedenim parametrima.

Izmjena parametara ispita dozvoljena je uvijek, čak i kada su studenti prijavljivali ispite u vremenskom periodu za koji se primjenjuje pravilo o dozvoljenom broju izlazaka.

Izmjena parametara upisa nije dozvoljena ako su na studij te akademske godine upisani studenti u skladu s navedenim parametrima.

Opis postupka upisa na studij s modelom Upis predmeta prema preduvjetima

Ovdje je ukratko opisan postupak upisa na Studij zrakoplovstva u 2006./2007. akademskoj godini u skladu s evidentiranim podacima na Slici 4.

Slika 4. Parametri za upis na Studij zrakoplovstva u 2006./2007. akademskoj godini


Postupak upisa na Studij zrakoplovstva u 2006./2007. akademskoj godini:

 • Brucoši na početku 1. nastavne godine upisuje sve obavezne predmete 1. i 2. semestra prema nastavnom programu za 2006./2007. godinu, te upisuju izborne predmete prema pravilu za upis izbornih predmeta (polje Brucoši upisuju predmete iz cijele godine: Da)

 • Za studente koji upisuju sljedeću akademsku godinu provjerava se koliko su ukupno ECTS bodova osvojili. Prema podacima u okviru ECTS bodovi potrebni za upis, studenti koji su osvojili manje od 60 ECTS bodova (ponovo) upisuju 1. nastavnu godinu, studenti koji su osvojili 60 i više ECTS bodova, a manje od 120 ECTS bodova upisuju 2. nastavnu godinu itd. Ova se pravila definiraju samo za neparne semestre, jer se u neparnim semestrima odvija upis više nastavne godine. Za Studij zrakoplovstva također je evidentirano koliko ECTS bodova studenti moraju osvojiti za upis 5. i 7. semestra (3. i 4. nastavne godine).

 • Za svaki semestar definirana je kvota za upis predmeta, odnosno najmanje i najveće opterećenje u ECTS bodovima koje student može imati u semestru. Brucoši upisuju sve obavezne predmete prema nastavnom programu 1. nastavne godine, te moraju obaviti upis izbornih predmeta u skladu s definiranim pravilima za upis izbornih predmeta. Svi ostali studenti, bilo da se radi o upisu više nastavne godine ili ponovnom upisu prethodne nastavne godine upisuju onoliko ECTS bodova u semestru kolika je kvota za upis za semestar kojeg upisuju (prozor Granice bodova pri upisu semestra, opcija Pravila za upis godine, izbornik Nastavni program, aplikacija ISVU Studiji i studenti).

 • Za sve studente osim brucoša upis predmeta je semestralan. Početkom zimskog semestra studenti uz upis godine upisuju predmete iz zimskog, a početkom ljetnog iz ljetnog semestra. Za brucoše se upis može odvijati i semestralno, ako se u polju Brucoši upisuju predmete iz cijele godine postavi vrijednost Ne.

 • Pri upisu svakog semestra student najprije ponovno upisuje predmete iz prethodnih semestara iz kojih nije ispunio obveze (polje Prioritetniji su predmeti iz nižeg semestra: Da).
  Neispunjenje obveza je nepoložen predmet (ponovni upis nepoloženih predmeta), neostvareno pravo na potpis iz predmeta, te pad na ispitu pred povjerenstvom posljedica kojeg može biti ponovni upis predmeta.
  Kvota za upis u semestru umanjuje se za zbroj ECTS bodova ovih predmeta. Student nema mogućnost odabira predmeta koje mora ponovo upisati zbog neodrađenih obveza, odnosno upisuje sve predmete ovog tipa koji mu se prikazuju na Studomatu, sve do ispunjenja maksimalne kvote za upis. Iznimno, ukoliko je zbroj ECTS bodova takvih predmeta veći od kvote, student ipak ima mogućnost odabira predmeta, ali to znači da nema mogućnost upisa bilo kojeg drugog predmeta.

 • U polju Nepoloženi predmeti ulaze u kvotu upisanih predmeta postavljena je vrijednost Ne, jer se obaveznim upisom nepoloženih predmeta upisna kvota smanjuje za ukupan zbroj njihovih ECTS bodova.

 • Preostalu kvotu za upis u semestru, student koristi za upis predmeta iz prvog višeg semestra, odnosno semestra kojeg po redu upisuje. Primjerice, student koji upisuje 5. semestar nakon što je obavio upis predmeta iz točke 5. upisuje sve predmete iz 5. semestra za koje je ispunio preduvjete za upis. Preduvjeti za upis/polaganje predmeta se evidentiraju u prozoru Preduvjeti za upis/polaganje predmeta koji se nalazi u izborniku Nastavni program u ISVU aplikaciji Studiji i studenti. Za upis nekog predmeta može se evidentirati da je preduvjet upisan, odslušan ili položen neki drugi predmet.

 • Ukoliko student pri upisu nekog semestra nije mogao upisati neki predmet iz tog semestra, jer nije ispunio preduvjet za upis tog predmeta, onda će prilikom upisa prvog sljedećeg semestra morati najprije upisati sve prethodno neupisane predmete iz nižih semestara prije upisa predmeta iz semestra kojeg upisuje (polje Prioritetniji su predmeti iz nižeg semestra: Da). Tek nakon toga student može upisivati predmete iz semestra kojeg upisuje. Primjerice, student koji upisuje 5. semestar mora najprije upisati sve predmete iz 3. semestra koje nije prethodno upisao radi neispunjenja preduvjeta, te tek onda može upisivati predmete iz 5. semestra.

 • Ukoliko ostane mjesta u kvoti za upis, student može upisati predmete iz prve sljedeće nastavne godine ako je ispunio preduvjete za njihov upis (polje Upis predmeta samo iz prve sljedeće nastavne godine). Primjerice, student koji upisuje 5. semestar (3. nastavnu godinu) može nakon što upiše sve predmete iz 5. semestra koje može upisati, upisivati i predmete iz 7. semestra. Student može upisivati predmete iz sljedećeg višeg semestra tek kada upiše sve moguće predmete iz nižeg semestra (polje Prioritetniji su predmeti iz nižeg semestra: Da).

 • Student putem Studomata obavezno ponovno upisuje nepoloženi predmet sve dok ga ne položi. Student može putem Studomata ponovno upisivati isti predmet dok ne dosegne dozvoljeni broj upisa predmeta (polje Dozvoljeni broj upisa predmeta (uključujući prvi upis) = 9 ; 1 (prvi put) + 8 (radi nepolaganja)). Student koji mora ponovno upisati nepoloženi predmet, a dosegnuo je dozvoljeni broj upisa predmeta, neće moći obaviti upis predmeta putem Studomata i morat će se javiti u studentsku referadu, gdje se kroz aplikaciju Studiji i studenti može evidentirati predmet na upisni list bez obzira na pravila definirana u ovom prozoru.

 • Budući da ukupan broj upisa ne obuhvaća ekvivalentne predmete, međusobno ekvivalentni predmeti se tretiraju kao različiti, i za svaki od njih se zasebno broji broj upisa predmeta (polje Ukupan broj upisa predmeta obuhvaća Ekvivalentne predmete: Ne).

 • Student koji osvoji manje od 35 ECTS bodova unutar dvije akademske godine, neće moći obaviti upis sljedeće akademske godine putem Studomata, te će se morati javiti u studentsku referadu.

Ukoliko se priznaju ispiti iz predmeta studentu koji studira po modelu prema preduvjetima, samo Visoko učilište određuje koji će mu ispiti ulaziti u zbroj ECTS bodova za tu godinu; to je određeno datumom priznavanja ispita. Bitno je obratiti pažnju da se unese datum kada je student položio ispit, a ne datum s kojim mu je taj ispit priznat. Navedeni podatak vrlo je bitan ukoliko je na tom studiju postavljeno pravilo u parametrima studija u akademskoj godini.

Evidencija podataka za model prema nastavnom programu

Za svaki studij koji se izvodi prema modelu prema nastavnom programu u određenoj akademskoj godini, potrebno je evidentirati podatke u prozoru Parametri studija u akademskoj godini za tu akademsku godinu.

Ukoliko za studij koji se izvodi u nekoj akademskoj godini nisu evidentirani podaci u prozoru Parametri studija u akademskoj godini, u toj akademskoj godini neće biti moguće obaviti upis studenata na taj studij (i korištenjem aplikacije ISVU Studiji i studenti i korištenjem Studomata).
Podaci u ovom prozoru evidentiraju se samo za element strukture studija tipa studij koji nema nadređeni element. Parametri studija u akademskoj godini vrijede za studij (glavni element) i sve njegove podređene elemente u danoj akademskoj godini.

Na Slici 5. prikazan je postupak evidencije podataka u prozoru Parametri studija u akademskoj godini za studij s modelom prema nastavnom programu.

Slika 5. Unos podataka u gornji okvir prozora Parametri studija u akademskoj godini

Podaci u prozoru Parametri studija u akademskoj godini

Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta na kojem korisnik ima dozvolu za rad.

Studij - Potrebno je unijeti šifru studija za koji se evidentiraju parametri po kojima će se odvijati upis na taj studij ili ju prenijeti iz pomoćnih tablica Lista-Element strukture studija ili Element strukture studija.

U pomoćnoj tablici Lista-Element strukture studija i Element strukture studija prikazuju se samo elementi strukture studija kojima je tip studij.

Akademska godina - Unosi se akademska godina za koju se evidentiraju parametri studija.

Pravila za upis više godine su zaključana? - Vrijednost u ovom polju nije moguće mijenjati. Vrijednost u polju može biti Da ili Ne ovisno o tome da li su zaključana Pravila za upis više godine. Pravila se zaključavaju u prozoru Zaključavanje pravila za upis više godine, opcija Pravila za upis godine, izbornik Nastavni program, ISVU aplikacija Studiji i studenti.

Parametri ispita

Akademskoj godini pripadaju ispitni rokovi od do - vremenski interval za koji se primjenjuje pravilo o dozvoljenom broju izlazaka na ispit iz predmeta.

Ukoliko se na visokom učilištu ne primjenjuje pravilo o dozvoljenom broju izlazaka na ispit iz predmeta, preporučljivo je evidentirati samo početni i krajnji datum ispitnih rokova koji pripadaju navedenoj akademskoj godini, jer inače neće biti omogućeno zaključavanje ispitnih rokova u aplikaciji ISVU Ispiti.

Dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta – u akademskoj godini - dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta u akademskoj godini kojoj pripadaju ispitni rokovi.

Dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta – nakon zadnjeg upisa predmeta - dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta od zadnjeg upisa predmeta u akademskoj godini za koju se evidentiraju parametri studija.

Broj izlazaka na ispit moguće je u ISVU ograničiti definiranjem pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom (prozor Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom, izbornik Nastavni plan) ili/i definiranjem parametara ispita.
Moguće je navesti ili dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta u akademskoj godini ili dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta nakon zadnjeg upisa predmeta ili niti jednu od te dvije vrijednosti. Ukoliko je definirana jedna od tih vrijednosti, potrebno je navesti i početni i krajnji datum ispitnih rokova koji pripadaju navedenoj akademskoj godini.

Generirati oslobođenje za prolaz na pismenom - ukoliko je vrijednost u ovom polju Da, studentima koji su upisali predmet na studiju na kojem vrijedi ovo pravilo, te:

 • su izašli na ispitni rok u akademskoj godini kojoj pripadaju ispitni rokovi za koju je postavljena vrijednost u ovom polju na Da

 • položili pismeni ispit s prolaznom ocjenom, a iz usmenog dijela ispita nemaju prolaznu ocjenu ili nisu pristupili usmenom

 • nemaju već evidentirano oslobođenje od pismenog dijela ispita u akademskoj godini kojoj pripada ispitni rok

Automatski će se evidentirati oslobođenje od pismenog dijela ispita u akademskoj godini kojoj pripada ispitni rok koje vrijedi od datuma koji je za jedan veći od datuma usmenog dijela ispita (datum aktiviranja oslobođenja) i nema navedeno datum do kada vrijedi (datum deaktiviranja oslobođenja), prozor Oslobođenje od dijela ispita, izbornik Ispit u aplikaciji ISVU Ispiti.

Parametri upisa

Dozvoljeni broj upisa predmeta na zahtjev studenta (do navedene akademske godine) – dozvoljeni broj upisa predmeta na zahtjev studenta do akademske godine za koju se evidentiraju parametri studija.

Student može na vlastiti zahtjev ponovno upisati neki predmet iz skupa predmeta koje je upisao, a nije ih do tog trenutka položio.

Tako upisani predmeti će na starom upisnom listu (prozor Upis godine na visokom učilištu, izbornik Upis godine) u okviru Upisani predmeti, imati postavljen status upisanog predmeta Ima nasljednika – ponovo upisan na studentov zahtjev (šifra 10), dok će na novom upisnom listu takvi predmeti imati vrijednost u polju Način upisa Ponovo na studentov zahtjev.

Prilikom ponovnog upisa predmeta na studentov zahtjev, broj izlazaka na ispit iz tog predmeta u sljedećoj akademskoj godini nastavlja se brojiti bez obzira na ponovni upis predmeta, odnosno brojač izlazaka na ispit se ne vraća na nulu.

Upisni list brucoša

Upis obavljen u cijelosti - nakon uplate koja pokriva dospjela zaduženja - ako je u ovom polju postavljena vrijednost na Da, tada će se studentu, nakon uplate koja pokriva dospjela zaduženja, automatski postaviti vrijednost u polju Upis obavljen u cijelosti na Da, u prozoru Upis godine na visokom učilištu

- upisom pomoću Studomata brucoša koji ne plaća školarinu - ako je u ovom polju postavljena vrijednost na Da, tada će se brucošima koji upisuju godinu na Studomatu, a ne plaćaju školarinu, automatski postaviti vrijednost u polju Upis obavljen u cijelosti na Da, u prozoru Upis godine na visokom učilištu

Podaci u okviru ECTS bodovi potrebni za upis

Za studije s modelom upisa Prema nastavnom programu, ovaj okvir se ne ispunjava.

Brisanje i izmjena podataka u prozoru Parametri studija u akademskoj godini

Brisanje evidentiranog zapisa u prozoru Parametri studija u akademskoj godini nije dozvoljeno ako su na studij te akademske godine upisani studenti u skladu s navedenim parametrima.

Izmjena parametara ispita dozvoljena je uvijek, čak i kada su studenti prijavljivali ispite u vremenskom periodu za koji se primjenjuje pravilo o dozvoljenom broju izlazaka.

Izmjena parametara upisa nije dozvoljena ako su na studij te akademske godine upisani studenti u skladu s navedenim parametrima.

 

 • No labels