Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 104 Next »


Predmet


U izborniku Predmet nalazi se šest opcija:

 • Tjedni plan nastave - kojom nastavnik može definirati tjedni plan nastave za određeni predmet
 • Predmet u akademskoj godini - kojom nastavnik može evidentirati opis predmeta i literaturu
 • Preduvjeti - koja služi za pregled preduvjeta za predmete nad kojima nastavnik ima dozvolu pregleda podataka
 • Popis studenata - kojom nastavnik može dobiti popis studenata po vrsti nastave za određeni predmet u određenoj akademskoj godini
 • Trenutno stanje na predmetu - kojom nastavnik može dobiti popis studenata s određenim statusom predmeta (npr. obavljen predmet...)
 • Održavanje nastave - kojom nastavnik može evidentirati podatke o održanoj nastavi i prisutnosti studenata na nastavi
Na ovoj stranici nalazi se:

Tjedni plan nastave

Prozor Tjedni plan nastave služi za evidenciju plana nastave za pojedini predmet, akademsku godinu i semestar.

Plan nastave je način izvođenja nastavnog programa. Za evidenciju tjedana nastave potrebno je odrediti tjedne nastave kroz modul Studiji i studenti. U slučaju da tjedni nastave nisu definirani, ne može se opisati nastavni plan te se prikazuje poruka Nisu upisani tjedni nastave. Evidenciju tjedana nastave obavlja ISVU koordinator za visoko učilište.


Slika 1. Tjedni nastave

Tek nakon što su opisani tjedni nastave, omogućen je opis nastavnog plana i napomena za predmet.

Unos, izmjena, brisanje i kopiranjepodataka o nastavnom planu

Ovisno o dozvolama koje nastavnik ima, omogućena mu je izmjena ili samo pregled podataka o predmetu.

Za predmete nad kojima nastavnik ima dozvolu za pregled podataka, nudi se opcija Pregled. Za predmete nad kojima nastavnik može mijenjati podatke o predmetima, nudi se opcija Unos/Izmjena.

Podatke koje nastavnik može evidentirati su:

 • nastavni plan za svaku vrstu nastave predmeta u tjednu u kojem se vrsta nastave predmeta izvodi
 • napomenu, tj. slobodan tekst o nastavnom planu.
Unos, izmjena, brisanje podataka o nastavnom planu 

Ako se žele upisati, promijeniti ili obrisati podaci o predmetu za kojeg se ima dozvola za izmjenu podataka potrebno je najprije postaviti uvjete dohvata:

 • akademska godina u kojoj se predmet predavao
 • semestar u kojoj se predmet predavao
 • izvedba
 • komponenta
 • jezik na kojem se predmet predavao

Nakon što su odabrani uvjeti dohvata i pritiska na opciju Unos/Izmjena/Kopiranje prikazuje se tablična forma s poljima u koja je moguće upisati željene podatke za svaku vrstu nastave i, po potrebi, napomenu. Nakon što su uneseni, promijenjeni ili obrisani željeni podaci o tjednom planu, potrebno je pritisnuti opciju Spremi koje se nalazi u donjem lijevom uglu radnog područja. Po uspješnom spremanju javlja se poruka sa slike 3.

 

Slika 2. Gornji dio prozora Unos tjednog plana nastave

 

Ako se nakon unosa podataka ne pritisne opcija Spremi , svi uneseni podaci bit će izgubljeni.

 

Slika 3. Poruka o uspješnom ažuriranju tjednog plana nastave

Ako dođe do pogreške pri spremanju podataka, prikazati će se opis pogreške u crvenom okviru. Primjer takve pogreške nalazi se na slici 4. 

Slika 4. Poruka s opisom greške

Odabirom opcije Odustani, otvara se prethodni ekran.


Kopiranje podataka tjedne nastave

Podaci tjedne nastave se mogu kopirati jedino u aktualnu akademsku godinu iz neke od prethodnih akademskih godina.


Svim osobama koje imaju dozvolu izmjene podatka za tjedni plan nastave omogućena je i opcija kopiranja evidentiranih podatka u nekoj od prethodnih akademskih godina u aktualnu akademsku godini.

Ako se žele kopirati podaci o predmetu za kojeg se ima dozvola za izmjenu podataka potrebno je najprije postaviti uvjete dohvata:

 • akademska godina u kojoj se predmet predavao (a da nije aktualna akademska godina)
 • semestar u kojoj se predmet predavao
 • izvedba
 • komponenta
 • jezik na kojem se predmet predavao


Postupak kopiranja podataka tjedne nastave

Odabir akademske godine, semestra, izvedbe, komponente, jezika predmeta u pogledu Tjedni plana nastave, a koji se želi kopirati u aktualnu akademsku godinu (Slika 5).

Slika 5. Odabir kriterija dohvata tjednog plana za predmet

Nakon odabira kriterija za dohvat predmeta, klikom na dugme Unos/Izmjena/Kopiranje otvara se novi pogled Unos/Izmjena/kopiranje tjednog plana nastave (Slika 2).

U ovom pogledu moguće je još unijeti promjene u tjednom planu nastave.

Klikom na dugme Kopiraj tjedni plan nastave iz prikazane ('u zagradi je vidljiva prikazana akademska godina') u aktualnu ('u zagradi je vidljiva aktualan akademska godina') akademsku godinu otvara se skočni prozor (Slika 6) Kopiranje tjednog plana nastave za predmet.

Ovdje se nude dvije mogućnosti kopiranja:

 • Prva mogućnost je nadopuna podataka, a da bi se podaci nadopunili, polje Pregazi evidentirane podatke tjedne nastave za predmet u akademskoj godini? ne smije biti označeno. Kod postupka nadopune podataka, podaci koji od prije postoje evidentirani u tjednom planu aktualne akademske godine, ostat će netaknuti, dok će se samo u prazna polja kopirati podaci tjednog plana nastave.
 • Druga mogućnost je kompletno kopiranje podatak tjednog plana nastave, a da bi se svi podaci kopirali u aktualno akademsku godinu, polje Pregazi evidentirane podatke tjedne nastave za predmet u akademskoj godini? mora biti označeno. Prilikom kompletnog kopiranja podataka tjednog plana nastave, u aktualnu akademsku godinu bit će kopirani svi podaci, bez obzira postoje li od prije evidentirani podaci u aktualnoj akademskoj godini.


Slika 6. Skočni prozor Kopiranje tjednog plana nastave za predmet

Tjedni plan nastave nije moguće kopirati iz aktualne akademske godine u aktualnu akademske godine. Prilikom pokušaja ovakvog kopiranja, korisniku će se javiti upozorenje (Slika 7).

Slika 7. Upozorenje prilikom pokušaja kopiranja tjednog plana nastave iz iste akademske godine


Tjedni plan nastave nije moguće kopirati ukoliko u aktualnoj akademskoj godini nisu definirani tjedni nastave. Prilikom pokušaja ovakvog kopiranja, korisniku će se javiti upozorenje (Slika 8).

Slika 8. Upozorenje ukoliko nisu definirani tjedni nastave


Tjedni plan nastave nije moguće kopirati ukoliko u akademskoj godini iz koje se kopira tjedni plan nastave nije opisan. Prilikom pokušaja ovakvog kopiranja, korisniku će se javiti upozorenje (Slika 9).

Slika 9. Upozorenje ukoliko nije opisan tjedni plan nastave.


 • Pregled podataka tjednog plana nastave

Kod svakog predmeta nalazi se opcija Pregled kojom se otvara tablični prikaz upisanih tjednih planova nastave u kojoj nije moguća nikakva izmjena već samo pregled postojećih zapisa. Slika 5. Pregled tjednog plana nastave

Nakon evidencija podataka o planu nastave, studenti će ga moći vidjeti putem Studomata.

 • Predmet u akademskoj godini

Prozor Predmet u akademskoj godini služi za evidenciju opisa (odnosno sadržaja) predmeta, te literature koja se koristi kod izvedbe predmeta. Svaki predmet koji se nalazi u nastavnom programu može se detaljno opisati.


Slika 6. Prozor Predmet u akademskoj godini

 • Unos literature

Opis i literatura predmeta mijenjaju se kroz akademske godine, pa je potrebno svake akademske godine unijeti novi zapis o predmetu. Za svaki predmet može se navesti jedna ili više stavki literature. 

Za unos ili pregled literature potrebno je najprije odabrati akademsku godina u kojoj se predmet predavao te odabrati opciju Literatura.

Ako se želi unijeti nova stavka literature, potrebno je:

 • u dijelu prozora Unos nove literature, u polje unijeti podatke o novoj stavci. Ti podaci su obavezni za unos nove stavke literature - ako ti podaci nisu upisani, unos nije moguć. 
 • iz padajućeg izbornika odabrati radi li se o obaveznoj ili preporučenoj literaturi.
 • pritisnuti opciju Spremi.
 • evidentiran opis literature prikazuje u gornjem dijelu prozora.
 • obavijest o uspješnom ažuriranju (Slika 6) se prikazuje u gornjem dijelu ekrana.

 

Ako se želi izmijeniti postojeća stavka literature, potrebno je:

 • pozicionirati miša u polje s opisom stavke literature koju se želi izmijeniti.
 • izmijeniti željene podatke.
 • pritisnuti opciju Spremi.
 • literatura je izmijenjena, obavijest o uspješnom ažuriranju (Slika 6) se prikazuje u gornjem dijelu ekrana.

Ako se želi obrisati jedna stavka literature, potrebno je obrisati cijeli naziv literature i pritisnuti opciju Spremi.

Obavijest o uspješnom ažuriranju (Slika 6) se prikazuje u gornjem dijelu ekrana.

U slučaju pogreške pojaviti će opis pogreške u crvenom okviru (Slika 4).

 


Slika 7. Unos literature predmeta

 

Slika 8. Obavijest o uspješnom ažuriranju literature

Ako se nakon ažuriranja podataka ne pritisne opcija Spremi, svi uneseni podaci bit će izgubljeni.
 • Unos opisa predmeta

Za unos ili pregled opisa potrebno je najprije odabrati akademsku godina u kojoj se predmet predavao i jezik na kojem se želi unijeti opis te odabrati opciju Opis predmeta.

Za unos/izmjenu opisa predmeta, potrebno je:

 • upisati novi / promijeniti postojeći opis predmeta.
 • pritisnuti opciju Spremi.
 • opis predmeta je evidentiran/izmijenjen.
 • obavijest o uspješnom ažuriranju (Slika 8) se prikazuje u gornjem dijelu ekrana.

Ako se želi obrisati opis predmeta, potrebno je obrisati cijeli opis i pritisnuti opciju Spremi.

Obavijest o uspješnom ažuriranju (Slika 8) se prikazuje u gornjem dijelu ekrana.

U slučaju pogreške pojaviti će opis pogreške u crvenom okviru (Slika 4).


Slika 9. Unos opisa predmeta

Slika 10. Obavijest o uspješnom ažuriranju opisa predmeta

 • Pregled podataka

Nastavnik koji ima samo dozvolu za pregled podataka o predmetu ne može vršiti nikakve izmjene nad podacima, već može samo pregledavati opis predmeta i literaturu.

 • Preduvjeti

Za neke predmete su definirani preduvjeti koje je potrebno zadovoljiti da bi se taj predmet mogao upisati ili da bi se mogao polagati ispit iz tog predmeta.


Prozor Preduvjeti sadrži popis predmeta koji imaju preduvjete i popis preduvjeta za pojedine predmete. Omogućen je samo pregled preduvjeta koji se odnose na one predmete za koje nastavnik ima dozvolu za rad s podacima ili pregled podataka.

Preduvjeti mogu biti:

 • Preduvjeti za ovaj predmet
  • upisan je neki drugi predmet
  • odslušan je neki drugi predmet
  • položen je neki drugi predmet
 • Predmeti kojima je ovaj predmet preduvjet
  • upisan predmet
  • odslušan predmet
  • položen predmet

Preduvjeti za upis predmeta postaju aktualni kod parcijalnog upisa predmeta iz više godine studija, dok su preduvjeti za polaganje ispita iz predmeta aktualni uvijek kada student pokuša prijaviti ispit iz tog predmeta.


Slika 11. Prozor Preduvjeti

 • Popis studenata

Prozor Popis studenata služi za pregled grupa studenata za svaku vrstu nastave određenog predmeta. Za svaki od predmeta potrebno je navesti vrste nastave, izvedbu i komponentu predmeta. Nakon raspoređivanja studenata po grupama koje se vrši kroz modul Studiji i studenti, u ovom prozoru omogućen je pregled grupa studenata za svaku vrstu nastave.

Za odabir određene grupe studenata, potrebno je postaviti uvjete dohvata:

 • akademska godina u kojoj se predmet predavao
 • semestar u kojem se predmet predavao
 • izvedba
 • komponenta
 • način upisa godine
 • vrste nastave
 • po želji označiti želi li se dohvatiti Moje studente. U slučaju da nije odabrana niti jedna vrsta nastave, ne može se kliknuti na opciju Moji Studenti.


Slika 12. Uvjeti dohvata

 

Nakon odabira predmeta i opcije Dohvati, opcija Status studenta automatski je postavljena na vrijednost Svi koja označava da nema filtriranja, tj. prikazuju se svi statusi studenata. Nakon toga je omogućeno filtriranje podataka po ovim statusima:

 • svi (prikaz svih bez obzira na status)
 • aktivni
 • neaktivni.

Slika 13. Popis studenata

Podaci u stupcu Status upisa odnose se na status upisa studenta na studiju na visokom učilištu. Moguće statusi su:

 • upisan u tekuću ak. god.
 • upisan u sljedeću ak. god.
 • studij u prekidu
 • nije upisan u tekuću/sljedeću ak. god.
 • nije upisan u tekuću/sljedeću ak. god., upisi u tijeku
 • ispisan - završio studij
 • ispisan - nije završio studij

Studenti u jednom od prva dva statusa u listi se smatraju aktivnima, ostali se smatraju neaktivnima. 

Pritiskom na opcije za export podataka moguće je podatke spremiti u Excel | PDF .

 • Trenutno stanje na predmetu

Pod opcijom Trenutno stanje na predmetu prikazuje se status studenata na predmetu bez obzira na akademsku godinu, uzimajući u obzir samo zadnji status upisa predmeta studenata (npr. obavljen (položen) ili odslušan predmet).

Mogući statusi za predmet su navedeni u sljedećoj tablici:

Šifra statusaStatus
0preliminarni upis
1upisana komponenta
2odslušana komponenta
3odslušan predmet
4priznat ispit iz predmeta
5obavljen (položen)
6ponovo upisati predmet - pad pred povjerenstvom
7ponovo upisati komponentu - neispunjenje nastavnih obveza
8ima nasljednika - nakon pada pred povjerenstvom
9ima nasljednika - nakon neobavljanja nastavnih obveza
10ima nasljednika - ponovo upisan na studentov zahtjev
11nepoznat rezultat ispita pred povjerenstvom
12pad pred povjerenstvom - ispis sa studija
14ima nasljednika - zbog nepolaganja ispita

 

Od svih statusa koji su mogući za predmet, bit će prikazani samo oni statusi uz koje postoje zapisi sa studentima koji su predmet odslušali, položili itd.


Slika 14. Trenutno stanje na predmetu
 

Za pregled stanja na određenom predmetu omogućeno je po želji označiti želi li se dohvatiti Moje studente te odabrati opciju Dohvati. Time će se prikazati popis statusa za koje postoji barem jedan student. 


Slika 15. Popis statusa za predmet


Za svaki prikazan status, koristeći opciju Dohvati, moguće je dohvatiti studente s tim statusom predmeta - dohvaćaju se oni studenti koji po zadnjem upisnom listu imaju taj predmet u odabranom statusu te imaju upisni list u trenutnu akademsku godinu i nemaju evidentiran ispis s visokog učilišta.Slika 16. Popis studenata s određenim statusom predmeta

 

Pritiskom na opcije za export podataka moguće je podatke spremiti u Excel | PDF .

 

 • Održana nastava

Nastavnik može obaviti unos ili dohvat evidentirane održane nastave. 

Slika 17. Održavanje nastave

 • Evidencija održane nastave

Za evidenciju održavanja nastave treba odabrati akademsku godinu, semestar i vrstu nastave te pokrenuti gumb Unos.

Slika 18. Evidencija unosa nastave za predmet

Vrsta nastave - vrsta nastave za koju se evidentira unos

e-Nastava - odnosi li se nastava na e-Nastavu

Kategorija nastave - može biti redovita, izvanredna, dopunska...

Vrijeme početka - vrijeme početka održane nastave

Trajanje (školskih sati) - moguće je evidentirati po koracima od 0,25

Dvorana - u kojoj dvorani je održana nastava

Opis mjesta - dodatni opis mjesta održane nastave

Grupa - grupa za nastavu

Izvođač/održano sati -  izvođač i koliko je sati održano

Ishodi učenja - moguće je evidentirati i ishode učenja

Predmeti za koje je održana nastava (Izvedba, Komponenta, Semestar) - moguće je evidentirati dodatne predmete uz navedeni termin održavanja nastave za predmet. Sivi i onemogućeni predmeti u listi su predmeti za koje nastavnik nema evidentiranu dozvolu za rad.

Informacija o ponuđenim dodatnim predmetima

 Ponuđeni su predmeti na kojima je nastavik izvođač. U iznimnim slučajevima prikazuje se evidentirani predmet na kojima nastavnik nije izvođač niti ima dozvolu, ali je evidentiran za održanu nastavu (u aplikaciji Studiji i studenti) i može se pojaviti u listi.
Takav predmet nastavnik može obrisati za održanu nastavu, ali mu se više neće ponuditi prilikom sljedeće izmjene održane nastave.

Napomena - moguće je evidentirati neki dodati tekst koje se tiče održane nastave u tom terminu

 

 • Pregled evidentirane održane nastave za predmet u akademskoj godini

Moguće je napraviti pregled dosad evidentiranih podataka za pojedini predmet u akademskoj godini.

Slika 19. Pregled dosad evidentirane održane nastave

 

 • Pregled pojedinog termina održane nastave za predmet u akademskoj godini

 

Slika 20. Pregled pojedinog termina održane nastave za predmet u akademskoj godini

 • Generiranje izvještaja o realiziranoj održanoj nastavi za nastavnika

Odabirom opcije Održana nastava u izborniku Predmet, nastavnik može pokrenuti generiranje izvještaja dva tipa izvjštaja za održanu nastavu po kriteriju akadmeske godine i semestra.
Izvještaji koje prijavljeni nastavnik može generirati izvještaj u pdf formatu: 

 • Izvještaj o realiziranoj nastavi izražen u satima održane nastave
 • Izvještaj o realiziranoj nastavi izražen u norma satima održane nastave


Slika 21. Prikaz forme iz koje je moguće generirati izvještaje o održanoj nastavi

 

 

 

 • No labels