Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Za implementaciju SSO autentikacije kroz sustav AAI@EduHr osim programskog alata SimpleSAMLphp i protokola SAML dozvoljeno je koristiti i autentikacijske module koji koriste protokol CAS.

Za omogućavanje autentikacije putem CAS protokola u sustavu AAI@EduHr za vašu aplikaciju, potrebno je resursu za tu aplikaciju u Registru resursa dodati modul za CAS autentikaciju. U nastavku su pobrojani parametri za podešavanje vašeg CAS klijenta. S obzirom da postoji velik broj različitih CAS klijenata, možda nazivi parametara neće biti identični onima u nastavku ili klijent neće zahtijevati upis svih pobrojanih parametara:

  1. CAS Server Hostname: login.aaiedu.hr
  2. CAS Server Port: 443
  3. CAS Server Context: /sso/module.php/casserver
  4. CAS CA Cert Path: https://login.aaiedu.hr/sso/module.php/saml/idp/certs.php/idp.crt
  5. CAS Login: https://login.aaiedu.hr:443/sso/module.php/casserver/login
  6. CAS Logout: https://login.aaiedu.hr:443/sso/module.php/casserver/logout
  7. CAS Service Validate: https://login.aaiedu.hr:443/sso/module.php/casserver/serviceValidate
  • No labels