Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 33 Next »

Upis godine

U ovom dijelu uputa prikazan je postupak upisa godine za studente koji studiraju na studijima s modelom studiranja Upis predmeta prema preduvjetima.

Upis predmeta prema preduvjetima se odvija u dva koraka. Prilikom upisa godine upisuju se predmeti za zimski semestar, a predmeti za ljetni semestar se upisuju prilikom upisa ljetnog semestra.

 

Brucoši upisuju predmete semestar po semestar, ali se može definirati za brucoše jednopredmetnih studija da pri upisu godine upisuju predmete iz cijele godine. Brucoši dvopredmetnih studija uvijek upisuju predmete semestar po semestar.

Za brucoše jednopredmetnih studija koji upisuju predmete iz cijele godine postupak upisa korištenjem Studomata je identičan postupku upisa godine za brucoše koji studiraju Prema nastavnom programu i opisan je u dijelu uputa Upis godine.
Na ovoj stranici:

Nastavna godina koju studenti upisuju i način upisa računaju se na temelju osvojenih ECTS bodova u prethodnoj nastavnoj godini/godinama. Izračunata nastavna godina i način upisa vrijede cijelu akademsku godinu do upisa sljedeće godine.

Pravila za upis studija s modelom prema preduvjetima definiraju se u prozoru Parametri studija u akademskoj godini, izbornik Nastavni program, aplikacija ISVU Studiji i studenti.

Da bi se mogao obaviti upis godine korištenjem Studomata moraju biti evidentirani određeni osobni podaci. Ukoliko ti podaci nisu evidentirani na ekranu se pojavljuje obavijest o nemogućnosti obavljanja upisa radi neevidentiranih obveznih osobnih podataka. Student mora evidentirati tražene podatke da bi mogao nastaviti s upisom godine.

Potrebni osobni podaci za obavljanje upisa godine detaljno su opisani u poglavlju   Osobni podaci.

Nakon evidencije obveznih osobnih podataka potrebno je ponovo odabrati opciju Upis godine nakon čega se prikazuje prozor Upis godine > Studiji/Smjerovi > kroz koji student odabire studij ili smjer koji će upisati.


Slika 1. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >


Na Slici 1. prikazan je upis godine za studenta koji je osvojio manje ECTS bodova u prethodnoj nastavnoj godini od definiranog broja bodova potrebnog za upis 3. semestra, odnosno druge nastavne godine (okvir ECTS bodovi potrebni za upis, prozor Parametri studija u akademskoj godini, izbornik Nastavni program, aplikacija ISVU Studiji i studenti). Pravilo ovog tipa definira se samo za neparne semestre, jer se u neparnim semestrima odvija upis više nastavne godine.

Pri upisu  godine upisuju se predmeti iz zimskog semestra, pri čemu student mora ispuniti kvotu za upis predmeta iz zimskog semestra. Kvota za upis semestra se definira u obliku najmanjeg i najvećeg opterećenja u ECTS bodovima koje student može imati u pojedinom semestru.

Upis će biti moguć i ukoliko student odabere sve ponuđene predmete, a i dalje ne može ispuniti kvotu.

U prozoru Upis godine > Studiji/smjerovi > prikazano je:

 • Minimalni i maksimalni broj ECTS bodova koji student treba upisati u zimskom semestru (kvota za upis semestra)
 • Trenutno upisana količina ECTS bodova u danom semestru (trenutno upisana kvota)
 • Podatak o tome da li je moguće obaviti upis. Ukoliko nije zadovoljeno pravilo upisne kvote za semestar ili neko drugo pravilo vezano uz upis, opcija Upiši svijetli crveno, a ukoliko su zadovoljena pravila za upis, opcija Upiši svijetli zeleno
 • Podatak o nastavnoj godini uz način upisa koju student upisuje
 • Podatak o temelju financiranja i plaćanju za studij/smjer kojeg student upisuje


Student može odabrati opciju predmeti ) kojom bira predmete ili opciju Upiši ) kojom će se obaviti upis odabranih predmeta.
Na Slici 1. student trenutno ima upisano 17 ECTS bodova, a ukupno treba upisati najmanje 25 ECTS, a najviše 35 ECTS bodova. Opcija Upiši svijetli crveno, jer nije ispunjena kvota za upis semestra.

Ukoliko student odabere opciju Upiši dok ona svijetli crveno, javit će se poruka zašto upis nije moguć, primjerice, ukoliko se odabere opcija Upiši, a nije zadovoljena kvota za upis javit će se poruka na Slici 2.


Slika 2. Obavijest o razlogu zbog kojeg nije moguće obaviti upis godine


Za odabir predmeta za upis potrebno je odabrati opciju predmeti ) koja omogućuje odabir predmeta koje će student u semestru upisati.
Nakon odabira opcije predmeti ) prikazuje se prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > Obvezni/izborni > koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta koje student može/mora upisati u pojedinom semestru (Slika 3).

Također je prikazan podatak o ukupnom zbroju ECTS bodova trenutno odabranih predmeta (svi obvezni i izborni predmeti zajedno), kao i podatak o ukupnoj vrijednosti ECTS bodova trenutno izabranih izbornih predmeta za svaku grupu izbornih predmeta zasebno.


Slika 3. Pregled podataka o obveznim i izbornim predmetima


Odabirom opcije za odabir/pregled (  ) obveznih predmeta za 1. semestar prikazuje se prozor prikazan na Slici 4.


Slika 4. Obvezni predmeti za 1. semestar


Za svaki predmet prikazan je:

 • Naziv predmeta
 • Broj sati predavanja
 • Broj sati vježbi
 • ECTS bodovi predmeta
 • Semestar predavanja predmeta


Obvezni predmeti su podijeljeni u grupe predmeta koje student:

 • mora upisati zbog neodrađenih obveza u prethodnim semestrima
 • ne može odabrati za upis jer nije zadovoljio preduvjete za upis predmeta
 • ne može odabrati jer ih je već upisao
 • može odabrati za upis


Na Slici 4. svi obvezni predmeti za 1. semestar su predmeti koje student mora upisati zbog neodrađenih obveza, te ukupan zbroj njihovih ECTS bodova iznosi 17 ECTS-a.

Ti ECTS bodovi su bodovi prikazani u prozoru Upis godine > Studiji/smjerovi > kao trenutno upisana kvota (Slika 1 i Slika 3).
Predmete koje student mora upisati zbog neodrađenih obveza nije moguće odoznačiti.


Odabirom strelice za natrag ( ) potrebno je vratiti se na prethodni prozor koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta u pojedinim semestrima (Slika 3) i nastaviti s odabirom predmeta iz 3. semestra.


Slika 5. Obvezni predmeti za 3. semestar


Za odabir određenog predmeta potrebno je označiti polje Upisati pored predmeta kojeg se želi upisati. Za poništavanje odabira potrebno je odoznačiti polje ponovnim pritiskom na njega.

Prikazuju se svi obvezni predmeti 3. semestra, pri čemu su posebno navedeni predmeti koje student ne može odabrati radi neispunjenja preduvjeta za upis predmeta.
Odabirom predmeta mijenja se trenutno upisana kvota. Kada je dostignuta kvota za semestar moguće je obaviti upis godine, te se podatak o trenutno upisanoj kvoti prikazuje u zelenoj boji.


Slika 6. Obvezni predmeti za 3. semestar


Nakon što su odabrani obvezni predmeti 3. semestra, potrebno je strelicom za natrag ( ) vratiti se na prethodni prozor koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta u pojedinim semestrima (Slika 7).


Slika 7. Pregled podataka o obveznim i izbornim predmetima

 

Budući da je kvota za semestar zadovoljena, upis godine je moguće obaviti bez upisa izbornih predmeta.

Ukoliko kvotu za upis semestra nije moguće zadovoljiti upisom obveznih predmeta, student mora upisati i izborne predmete do ispunjenja kvote. Također, student može upisati najveću moguću količinu izbornih predmeta i na taj način smanjiti količinu obveznih predmeta koje mora upisati do ispunjenja kvote za semestar.

Da li će student morati upisati izborne predmete, ovisi i o načinu upisa studenta (prvi ili ponovni upis).

Ukoliko je student upisao sve obvezne i izborne predmete koji mu se nude, te upisom tih predmeta nije mogao doseći donju granicu kvote za semestar, trenutno upisana kvota za tog studenta će biti označena zelenom bojom, te će takav student moći obaviti upis godine.


Odabirom opcije za odabir/pregled (  ) izbornih predmeta prikazuje se prozor prikazan na Slici 8.


Slika 8. Izborni predmeti iz izborne grupe Izborni predmeti za 3. i 4. semestar studija


Za izbornu grupu prikazano je:

 • Pravilo za upis predmeta iz izborne grupe izraženo u obliku količine ECTS bodova izbornih predmeta koju student mora upisati
 • Ukupan broj ECTS bodova upisanih izbornih predmeta iz izborne grupe
 • Naziv predmeta
 • Broj sati predavanja
 • Broj sati vježbi
 • ECTS bodovi predmeta
 • Semestar predavanja predmeta


Izborni predmeti su podijeljeni u grupe predmeta koje student:

 • ne može odabrati za upis jer nije zadovoljio preduvjete za upis predmeta
 • ne može odabrati jer ih je već upisao
 • može odabrati za upis

 

U primjeru prikazanom na Slici 8. student ne mora upisati izborne predmete iako nije ispunio pravilo izborne grupe, odnosno upisao najmanje 1 ECTS bod izbornih predmeta, jer je dostigao donju granicu kvote za semestar, te može obaviti upis godine.

Trenutno nije odabran niti jedan izborni predmet, te zbroj ECTS bodova upisanih izbornih predmeta iznosi 0.

Za odabir određenog izbornog predmeta potrebno je označiti opciju Upisati pored izbornog predmeta kojeg se želi upisati. Za poništavanje odabira potrebno je odoznačiti polje ponovnim pritiskom na njega (Slika 9).

Odabirom izbornog predmeta mijenja se podatak o trenutno upisanoj kvoti za semestar (Slika 9). Budući da je student odabirom izbornog predmeta s opterećenjem od 1 ECTS boda zadovoljio pravilo za upis izborne grupe, pravilo za upis izborne grupe prikazano je u zelenoj boji (Slika 9).


Slika 9. Izborni predmeti iz izborne grupe Izborni predmeti za 3. i 4. semestar studija


Nakon obavljanja upisa izbornih predmeta strelicom za nazad (  ) potrebno je vratiti se na prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > Obvezni/izborni >, te iz njega strelicom za nazad (  ) na prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > u kojem za upis godine treba odabrati opciju Upiši (  ).

Opcija Upiši označena je zelenom bojom, jer je ispunjena kvota za semestar, odnosno sva pravila upisa, te je moguće obaviti upis godine (Slika 10).


Slika 10. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >


Odabirom opcije Upiši )prikazuje se prozor Upis godine > Pregled predmeta prije upisa > u kojem se prikazuju podaci o studiju ili smjeru kojeg student upisuje, te podaci o obveznim i izbornim predmetima koje student upisuje (Slika 11).


Slika 11. Prozor Pregled predmeta prije upisa


Za obavljanje upisa godine potrebno je odabrati opciju Upiši ), nakon čega je obavljen upis godine i pojavljuje se obavijest o uspješno obavljenom upisu godine (Slika 12).


Slika 12. Obavijest o upisu godine

 

Ograničenje pri upisu korištenjem Studomata

Ako student prema nastavnom programu mora upisati obvezni predmet (ili više njih) koji se ne predaje u akademskoj godini i semestru kojeg upisuje, upis godine se onemogućuje i prikazuje se odgovarajuća poruka.Provjera da li se predmeti koje student prema nastavnom programu mora upisati predaju u akademskoj godini koju upisuje vrši se samo za obvezne predmete.
Na Slici 13, student pri upisu 3. nastavne godine mora upisati obvezni predmet iz prvog semestra Materijali I kojeg nije položio, a budući da se taj predmet ne predaje u danoj akademskoj godini, upis nije omogućen i student se mora javiti u studentsku referadu.


Slika 13. Obavijest

 

Upis ljetnog semestra za studije s modelom upisa prema preduvijetima

Prilikom upisa godine studenti na Studomatu upisuju predmete za zimski semestar, pri čemu se nastavna godina koju student upisuje i način upisa računaju na temelju osvojenih ECTS bodova u prethodnoj nastavnoj godini/godinama. Izračunata nastavna godina i način upisa vrijede cijelu akademsku godinu do upisa sljedeće godine.

U ljetnom semestru studenti samo upisuju predmete za ljetni semestar.

Za upis predmeta za ljetni semestar potrebno je izabrati opciju Predmeti za ljetni semestar.


Slika 14. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >


Prilikom upisa predmeta za ljetni semestar, student mora ispuniti kvotu za upis predmeta iz ljetnog semestra. Kvota za upis semestra definira se u obliku najmanjeg i najvećeg opterećenja u ECTS bodovima koje student može imati u pojedinom semestru.

U prozoru Upis godine > Studiji smjerovi > prikazano je:

 • Minimalni i maksimalni broj ECTS bodova koji student treba upisati u ljetnom semestru (kvota za upis semestra)
 • Trenutno upisana količina ECTS bodova u danom semestru (trenutno upisana kvota)
 • Podatak o tome da li je moguće obaviti upis. Ukoliko nije zadovoljeno pravilo upisne kvote za semestar ili neko drugo pravilo vezano uz upis, opcija Upiši svijetli crveno, a ukoliko su zadovoljena pravila za upis, opcija Upiši svijetli zeleno.
 • Podatak o trenutno upisanoj nastavnoj godini uz način upisa
 • Podatak o temelju financiranja i plaćanju za upisani studij/smjer


Na Slici 14. student ima trenutno upisano 5 ECTS bodova, a treba upisati najmanje 25 ECTS, a najviše 35 ECTS u ljetnom semestru. Opcija Upiši svijetli crveno, jer nije ispunjena kvota za upis semestra.

Ukoliko student odabere opciju Upiši dok ona svijetli crveno, javit će se poruka zašto upis nije moguć.
Ukoliko student odabirom svih ponuđenih predmeta ne uspijeva zadovoljiti kvotu ipak će mu biti omogućen upis (Slika 16).

Za odabir predmeta za upis potrebno je odabrati opciju predmeti ) koja omogućuje odabir predmeta koje će student u ljetnom semestru upisati (Slika 14).
Nakon odabira opcije predmeti (  ) prikazuje se prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > Obvezni/izborni >  koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta koje student može/mora upisati u ljetnom semestru (Slika 15).


Slika 15. Pregled podataka o obveznim i izbornim predmetima


Na Slici 15. prikazan je podatak o ukupnom zbroju ECTS bodova trenutno odabranih predmeta (svi obvezni i izborni predmeti zajedno), kao i podatak o ukupnoj vrijednosti ECTS bodova trenutno izabranih izbornih predmeta za svaku izbornu grupu zasebno.

Budući da se radi o upisu predmeta iz ljetnog semestra studentu se nude samo predmeti iz parnih semestara, jer se u ljetnom semestru odvija upis parnog semestra.

Student trenutno ima upisano 5 ECTS bodova (Slika 15). Za navedenog studenta trenutno upisana kvota označena je crvenom bojom, jer nije dostignuta kvota za semestar, pa nije moguće obaviti upis ljetnog semestra.

Odabir i pregled predmeta koje student u semestru može/mora upisati prethodno je objašnjen u poglavlju Upis godine za studije s modelom upis prema preduvjetima.

Nakon obavljanja upisa predmeta strelicom za nazad (  ) potrebno je iz prozora Upis godine > Studiji/smjerovi > Obvezni/izborni > vratiti se na prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > (Slika 16.) u kojem za upis ljetnog semestra treba odabrati opciju Upiši ).


Slika 16. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >


Odabirom opcije Upiši ) prikazuje se prozor Upis godine > Pregled predmeta prije upisa > u kojem se prikazuju podaci o predmetima iz ljetnog semestra koje student upisuje (Slika 17).

 


Slika 17. Prozor Pregled predmeta prije upisa


Za obavljanje upisa predmeta iz ljetnog semestra potrebno je odabrati opciju Upiši ), nakon čega je obavljen upis ljetnog semestra i pojavljuje se obavijest o uspješno obavljenom upisu predmeta iz ljetnog semestra (Slika 18).


Slika 18. Obavijest o upisu predmeta

Nadodavanje predmeta nakon obavljenog upisa godine

Nakon što student obavi upis godine zadovoljivši pritom pravila upisa i pravilo minimalne kvote za semestar, pri svakom sljedećem pristupu Studomatu može upisati predmete iz skupa ponuđenih predmeta koje nije prethodno odabrao. Student može pristupati Studomatu i upisivati predmete sve dok ne dosegne maksimalnu kvotu za semestar.

Dodavanje predmeta pomoću Studomata omogućeno je za vrijeme trajanja upisa godine, odnosno upisa predmeta za ljetni semestar. Prilikom dodavanja predmeta pomoću Studomata, student mora zadovoljiti sva važeća pravila nastavnog programa.

Za brucoše jednopredmetnih studija koji upisuju predmete iz cijele godine nije omogućeno dodavanje predmeta pomoću Studomata.

Razlog tomu je što je za brucoše jednopredmetnih studija koji upisuju predmete iz cijele godine postupak upisa korištenjem Studomata identičan postupku upisa godine za brucoše koji studiraju prema nastavnom programu. Budući da brucoši dvopredmetnih studija uvijek upisuju predmete semestar po semestar, za njih je omogućeno dodavanje predmeta pomoću Studomata.

Nadodavanje predmeta nakon obavljenog upisa godine omogućeno je samo na visokim učilištima koja koriste ovu opciju.

 

Slika 19. prikazuje pregled predmeta koje student upisuje pri upisu godine. Prilikom upisa godine upisuju se predmeti iz zimskog semestra, pri čemu student mora ispuniti kvotu za zimski semestar.
U danom primjeru kvota za zimski semestar iznosi najmanje 25 ECTS, a najviše 35 ECTS bodova, te student pri upisu godine upisuje predmete u vrijednosti 26 ECTS-a (polje Ukupno za upis).


Slika 19. Pregled predmeta koje student upisuje pri upisu godine


Za upis predmeta nakon obavljenog upisa godine potrebno je na Studomatu ponovno odabrati opciju Upis godine.

Odabirom opcije Upis godine prikazuje se prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >.


Slika 20. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >


U prozoru Upis godine > Studiji smjerovi > prikazano je:

 • Minimalni i maksimalni broj ECTS bodova koji student treba upisati u zimskom semestru
 • Trenutno upisana količina ECTS bodova u zimskom semestru (Ukupno za upis)
 • Podatak o tome da li je moguće obaviti upis. Ukoliko nije odabran niti jedan predmet za upis, opcija Upiši svijetli crveno.
 • Podatak o trenutno upisanoj nastavnoj godini uz način upisa
 • Podatak o temelju financiranja i plaćanju za upisani studij/smjer


Na Slici 20 student ima trenutno upisane predmete u vrijednosti 26 ECTS bodova koje je upisao pri upisu godine.

Opcija Upiši svijetli crveno, jer student nije odabrao niti jedan predmet za upis.


Odabirom opcije Upiši dok ona svijetli crveno, javit će se poruka prikazana na Slici 21.


Slika 21. Obavijest o razlogu zbog kojeg nije moguće obaviti upis godine


Za odabir predmeta za upis, potrebno je odabrati opciju predmeti ) koja omogućuje odabir predmeta koje će student upisati u zimskom semestru (Slika 20).
Odabirom opcije predmeti (  ) prikazuje se prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > Obvezni/izborni >  koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta koje student može upisati u zimskom semestru (Slika 22).


Slika 22. Pregled podataka o obveznim i izbornim predmetima


Odabirom opcije za odabir/pregled (  ) obveznih predmeta za 1. semestar prikazuje se prozor prikazan na Slici 23.


Slika 23. Obvezni predmeti u 1. semestru


Za odabir određenog predmeta potrebno je označiti opciju Upisati pored predmeta kojeg se želi upisati. Za poništavanje odabira potrebno je odoznačiti polje ponovnim pritiskom na njega (Slika 23).

Predmeti koje je student upisao pri upisu godine ne mogu se odabrati, jer su već upisani, te također nije moguće poništiti njihov prethodni odabir.

Odabirom predmeta mijenja se trenutno upisana kvota. Odabir i pregled predmeta koje student u semestru može/mora upisati detaljno je objašnjen u dijelu uputa Upis godine za studije s modelom upis prema preduvjetima.
Nakon obavljanja upisa predmeta strelicom za nazad (  ) potrebno je vratiti se u prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > (Slika 24) u kojem za upis odabranih predmeta treba odabrati opciju Upiši ).


Slika 24. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >


Odabirom opcije Upiši ) prikazuje se prozor Upis godine > Pregled predmeta prije upisa >  u kojem se prikazuju podaci o odabranim predmetima koje student upisuje (Slika 25).


Slika 25. Pregled predmeta koje student upisuje nakon obavljenog upisa godine


Za obavljanje upisa odabranih predmeta potrebno je odabrati opciju Upiši ), nakon čega je obavljen upis predmeta i pojavljuje se obavijest o uspješno obavljenom upisu predmeta (Slika 26).


Slika 26. Obavijest o upisu predmeta

Upis diplomskog studija

 

Po završetku preddiplomskog studija, studenti mogu nastaviti visoko obrazovanje upisom diplomskog studija.

Ako student na istom visokom učilištu po završetku preddiplomskog studija upisuje diplomski studij, diplomski studij će biti paralelni studij.

Postupak upisa godine na diplomskom studiju ne razlikuje se od postupka upisa godine na drugim razinama studija (preddiplomski studiji).

 

Na sljedećim slikama prikazan je postupak upisa godine na diplomskom studiju koji se izvodi prema modelu Upis predmeta prema preduvjetima.

Postupak upisa godine za studije koji se izvode prema modelu Upis predmeta prema preduvjetima detaljnije je objašnjen u dijelu uputa Upis godine za studije s modelom upis prema preduvjetima.
Za obavljanje upisa godine na Studomatu, potrebno je odabrati opciju Upis godine. Nakon odabira opcije, prikazuje se prozor Upis godine > Izbor studija > u kojem je potrebno odabrati strelicu za dalje (  ) pored studija na kojem se želi obaviti upis godine.


Slika 27. Odabir studija

 

Ukoliko nisu evidentirani obvezni osobni podaci potrebni za obavljanje upisa godine, nakon odabira studija pojavit će se obavijest o nemogućnosti obavljanja upisa radi neevidentiranih obveznih osobnih podataka. Student mora evidentirati tražene podatke da bi mogao nastaviti s upisom godine.

Potrebni osobni podaci za obavljanje upisa godine detaljno su opisani u dijelu uputa Osobni podaci.

Nakon evidencije osobnih podataka, potrebno je ponovno odabrati opciju Upis godine i studij na kojem se želi obaviti upis godine, te se zatim prikazuje prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > .


Slika 28. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >


U prozoru Upis godine > Studiji smjerovi > prikazano je:

 • Minimalni i maksimalni broj ECTS bodova koji student treba upisati u zimskom semestru (kvota za upis semestra)
 • Trenutno upisana količina ECTS bodova u zimskom semestru (Ukupno za upis)
 • Podatak o tome da li je moguće obaviti upis. Ukoliko nije zadovoljeno pravilo upisne kvote za semestar ili neko drugo pravilo vezano uz upis, opcija Upiši svijetli crveno, a ukoliko su zadovoljena pravila za upis, opcija Upiši svijetli zeleno
 • Podatak o nastavnoj godini koju student upisuje i načinu upisa
 • Podatak o temelju financiranja i plaćanju za studij/smjer kojeg student upisuje


Na Slici 28. student trenutno ima upisano 0.0 ECTS bodova, a ukupno treba upisati najmanje 25 ECTS, a najviše 35 ECTS bodova. Opcija Upiši svijetli crveno, jer nije ispunjena kvota za upis semestra.
Za odabir predmeta za upis, potrebno je odabrati opciju predmeti ) koja omogućuje odabir predmeta koje će student upisati u semestru.
Nakon odabira opcije predmeti ) prikazuje se prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > Obvezni/izborni > koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta koje student može/mora upisati u zimskom semestru (Slika 29).Slika 29.
Pregled obveznih i izbornih predmeta u 1. semestru


Odabirom opcije za odabir/pregled (  ) obveznih predmeta za 1. semestar prikazuje se prozor prikazan na Slici 30.


Slika 30. Obvezni predmeti za 1. semestar


Za odabir određenog predmeta potrebno je označiti opciju Upisati pored predmeta kojeg se želi upisati. Za poništavanje odabira potrebno je odoznačiti polje ponovnim pritiskom na njega (Slika 30).

Odabirom predmeta mijenja se trenutno upisana kvota (Ukupno za upis: 5.0 ECTS-a).
O

dabir i pregled predmeta koje student u semestru može/mora upisati detaljno je objašnjen u dijelu uputa Upis godine za studije s modelom upis prema preduvjetima.
Odabirom strelice za natrag ( ) potrebno je vratiti se na prethodni prozor koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta i nastaviti odabirom izbornih predmeta.

Kada je za pojedinu izbornu grupu zadovoljeno pravilo izborne grupe, tada je ono označeno zelenom bojom.


Slika 31. Odabir izbornih predmeta iz izborne grupe Predmeti specijalizacije profila


Ukoliko student odabere opciju Upiši, a nisu zadovoljena pravila svih ponuđenih izbornih grupa, javit će se poruka prikazana na Slici 32.


Slika 32. Obavijest o razlogu zbog kojeg nije moguće obaviti upis godine


Nakon što su odabrani željeni predmeti, potrebno je iz prozora za odabir predmeta (Slika 33) vratiti se u prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > (Slika 34).

Slika 33. prikazuje da je trenutno odabrana količina ECTS bodova označena zelenom bojom, jer je ispunjeno pravilo upisne kvote i pravila izbornih grupa. Za svaku izbornu grupu je navedena vrijednost odabranih ECTS bodova.


Slika 33. Pregled obveznih i izbornih predmeta u 1. semestru


U prozoru Upis godine > Studiji/smjerovi opcija Upiši je označena zelenom bojom, jer je sada moguće obaviti upis.


Slika 34. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >


Odabirom opcije Upiši ( ) prikazuje se prozor Upis godine > Pregled predmeta prije upisa > u kojem se prikazuju podaci o odabranim predmetima koje student upisuje (Slika 35).


Slika 35. Pregled predmeta prije upisa


Za obavljanje upisa godine potrebno je odabrati opciju Upiši ( ), nakon čega je obavljen upis godine i pojavljuje se obavijest o uspješno obavljenom upisu godine (Slika 36).


Slika 36. Obavijest o upisu godine

Upis na dvopredmetne studije

Studenti koji upisuju dvopredmetni studij, u jednoj akademskoj godini upisuju kombinaciju dvaju studija koji se mogu studirati kao dvopredmetni studiji.

Podržan model studiranja za dvopredmetne studije je model upisa Upis predmeta prema preduvjetima.

Kod dvopredmetnih studija, svi studenti uvijek upisuju predmete semestar po semestar, odnosno nije moguće definirati da pri upisu godine brucoši upisuju predmete iz cijele godine.

Prilikom upisa godine studenti upisuju predmete za zimski semestar, a predmeti za ljetni semestar se upisuju prilikom upisa ljetnog semestra.

Postupak upisa godine za studije koji se izvode prema modelu Upis predmeta prema preduvjetima detaljnije je objašnjen u dijelu uputa Upis godine za studije s modelom upis prema preduvjetima. Pravila upisa definiraju se u prozoru Parametri studija u akademskoj godini koji se nalazi u izborniku Nastavni program.
Za obavljanje upisa godine na Studomatu, potrebno je odabrati opciju Upis godine. Nakon odabira opcije, prikazuje se prozor Upis godine > Izbor studija > u kojem je potrebno odabrati strelicu za dalje (  ).


Slika 37. Prozor Upis godine > Izbor studija >


Nakon odabira strelice prikazuje se prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > prikazan na Slici 38.


Slika 38. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >


U prozoru Upis godine > Studiji smjerovi > prikazan je:

 • podatak o nastavnoj godini koju student upisuje i načinu upisa
 • podatak o temelju financiranja i plaćanju za dvopredmetni studij kojeg student upisuje
 • trenutno upisana količina ECTS bodova u zimskom semestru na obadva studija zajedno (Ukupno za upis)
 • podatak o tome da li je moguće obaviti upis na pojedini studij (Može upis?), te upisna kvota za zimski semestar za dani studijUkoliko nije zadovoljeno pravilo upisne kvote za semestar ili neko drugo pravilo vezano uz upis, opcija Može upis? svijetli crveno, a ukoliko su zadovoljena pravila, opcija svijetli zeleno.
 • podatak o tome da li je moguće obaviti upis na dvopredmetni studij (Upiši)Da bi upis bio moguć, moraju biti zadovoljena pravila upisa na obadva studija.


Na Slici 38. student trenutno ima upisano 0.0 ECTS bodova, te upis nije moguć, jer nisu zadovoljena pravila upisa za obadva dvopredmetna studija.
Za odabir predmeta za upis, potrebno je odabrati opciju predmeti (  ) koja omogućuje odabir predmeta koje će student upisati u zimskom semestru.
Nakon odabira opcije predmeti (  ) prikazuje se prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > Obvezni/izborni > koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta koje student može/mora upisati u zimskom semestru (Slika 39).


Slika 39. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > Obvezni/izborni >


Slika 39. prikazuje ponudu predmeta za studij Anglistike. Upisna kvota za studij Anglistike je 13 -18 ECTS-a, a student trenutno ima odabrano 0 ECTS bodova. Strelice za odabir/pregled predmeta za 3. semestar svijetle crveno (  ), jer su prioritetniji predmeti iz nižih semestara, pa student treba prvo upisati obvezne i izborne predmete iz 1. semestra.

Na Slici 40 prikazan je odabir obveznih predmeta za 1. semestar studija Anglistike.


Slika 40. Obvezni predmeti za 1. semestar studija Anglistike


Za odabir određenog predmeta potrebno je označiti opciju Upisati pored predmeta kojeg se želi upisati. Za poništavanje odabira potrebno je odoznačiti polje ponovnim pritiskom na njega (Slika 40). Odabirom predmeta mijenja se trenutno upisana kvota za dani studij (Ukupno za upis: 17.0 ECTS-a).
Nakon što su odabrani predmeti za studij Anglistike, potrebno je strelicom za natrag (  ) vratiti se na prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >, te odabrati predmete za studij Francuskog jezika i književnosti (Slika 41).


Slika 41. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > nakon što su zadovoljena pravila za upis studija Anglistike


Kada su zadovoljena pravila upisa za obadva studija, opcija Upiši svijetli zeleno (Slika 42). Slika 42 prikazuje da je student na obadva studija upisao ukupno 31 ECTS bod.Slika 42. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > nakon što su zadovoljena pravila za upis obadva studija


Odabirom opcije Upiši ) prikazuje se prozor Upis godine > Pregled predmeta prije upisa > u kojem se prikazuju podaci o odabranim predmetima koje student upisuje (Slika 43).

 


Slika 43. Prozor Upis godine > Pregled predmeta prije upisa >


Za obavljanje upisa godine potrebno je odabrati opciju Upiši ), nakon čega je obavljen upis godine i pojavljuje se obavijest o uspješno obavljenom upisu godine (Slika 44).


Slika 44. Obavijest o upisu godine

 

Napomene uz upis godine

U aplikaciji ISVU Studiji i studenti, prozoru Grupe izbornih predmeta može se evidentirati napomena za pojedini izborni predmet u izbornoj grupi koja će se prikazivati na Studomatu prilikom upisa izbornih predmeta iz te izborne grupe. Na Studomatu će se uz pojedini izborni predmet za kojeg je evidentirana napomena prikazivati ikona prikazana na Slici 45.

Slika 45. Napomena uz izborni predmet 

 

Klikom na ikonu, studenti dobivaju dodatne informacije i napomene vezane uz upis izbornog predmeta (Slika 46).


Slika 46. Tekst napomene uz izborni predmet 

 • No labels