Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ispit


U izborniku Ispit nalaze se tri opcije:

 • Ispitni rok - omogućuje pregled ispitnih rokova i podataka o studentima koji su pristupili ispitu
 • Status studenta - omogućuje pregled podataka o statusu određenog predmeta za studente koji su ga upisali
 • Unos ocjena - služi za unos ocjena pismenog ispita i unos konačnih ocjena ispita
 • Studenti bez prava na potpis - omogućuje postavljanje zabrane potpisa za određeni predmet

Ispitni rok

U prozoru Ispitni rok prikazani su podaci o ispitnim rokovima iz nekog predmeta na visokom učilištu. Omogućen je pregled ispitnih rokova u akademskoj godini za predmete nad kojima korisnik ima dozvolu, i pregled podataka o studentima koji su pristupili ispitu.

Na ovoj stranici nalazi se:

Slika 1. Prozor Ispitni rok

 

Ako se žele vidjeti podaci o roku za neki predmet, potrebno je najprije postaviti uvjete dohvata:

 • datum roka
 • po želji označiti želi li se dohvatiti Moje studente


Odabirom opcije Moji studenti, prikazat će se studenti kojima je nastavnik koji radi s aplikacijom Nastavnički portal bio izvođač u bilo kojoj grupi za nastavu u akademskoj godini zadnjeg studentovog upisa predmeta.


Odabirom kalendarske godine, u listi rokova prikazuju se samo rokovi iz te godine. Ako je odabrana opcija Sve kalendarske godine, u listi rokova prikazuju se svi rokovi za taj predmet.

U Popisu studenata na ispitnom roku, moguće je vidjeti termin, opis i statistiku na ispitnog roka koji se Studentima prikazuje na Studomatu.

U okviru Termin za ispitni rok prikazuju se termin iza pismeni i usmeni dio ispita, odnosno, vide se informacije o vrsti ispita, datumu ispita, vremenu i mjestu održavanja ispita te tko je ispitivač (ukoliko je evidentiran).

Odabirom opcije Dohvati vidljivi su podaci o prolaznosti i prosjeku roka te podaci o studentima koji su pristupili ispitu. Za te studente vidljivi su podaci o oslobođenju (pismeni(x) = oslobođenje od pismenog, usmeni(x) = oslobođenje od usmenog, x = ocjena s kojom je student oslobođen), ocjenjivač i ocjena pismenog dijela ispita, datum i vrijeme iz rasporeda za usmeni dio ispita te ocjenjivač, datum i ocjena usmenog dijela ispita.

Studenti koji su pristupili ispitu pred povjerenstvom označeni su crvenom bojom i uz JMBAG imaju simbol  te oznaku (P) ako su ispitu pred povjerenstvom pristupili prema pravilu, oznaku (R) ako su ispitu pred povjerenstvom pristupili prema evidentiranom rješenju ili oznaku (Ž) ako su ispitu pred povjerenstvom pristupili zbog žalbe. U kolonama datum i vrijeme usmenog ispita prema terminu vidljivo je vrijeme održavanja usmenog ili ispita pred povjerenstvom. 

Gostujući studenti uz JMBAG imaju simbol .


Slika 2. Popis studenata koji su pristupili ispitnom roku

 

Pritiskom na opcije za export podataka moguće je podatke spremiti u Excel | PDF .

Status studenata

Prozor Status studenata služi za pregled podataka o statusu određenog predmeta za studente koji su ga upisali.


Slika 3. Odabir predmeta

 

Ako se žele vidjeti podaci o statusu, potrebno je najprije postaviti uvjete dohvata:

 • akademska godina u kojoj se predmet predavao
 • po želji označiti želi li se grupirati podatke po smjeru (Grupirano po smjeru)
 • po želji označiti želi li se dohvatiti Moje studente


Odabirom opcije Grupirano po smjeru, podaci o studentima će biti prikazani prema upisanom smjeru.

 

Nakon odabira predmeta i pritiska na opciju Dohvati prikazuju se svi mogući statusi predmeta, te svi studenti bez obzira na status te prosječna ocjena ispita.

Opcije Status predmeta i Status studenta automatski su postavljene na vrijednost Svi koja označava da nema filtriranja, tj. prikazuju se svi statusi predmeta i studenata. Nakon toga je omogućeno filtriranje podataka po statusima studenata i po statusima predmeta.


Slika 4. Status predmeta

Pritiskom na opcije za export podataka moguće je podatke spremiti u Excel | PDF .

Unos ocjena

Opcija Unos ocjena služi za unos ocjena pismenog ispita i unos konačnih ocjena ispita.

U prozoru Unos ocjena prikazuju se predmeti za koje nastavnik ima dozvole. Evidenciju dozvola za predmete obavlja ISVU koordinator na visokom učilištu.

Evidencija ocjena omogućena je za otključane rokove predmeta za koje nastavnik ima dozvolu izmjene podataka.

Ako nema otključanih rokova za unos ocjena, prikazuje se poruka Nema rokova za unos ocjena.

Za predmete za koje nastavnik ima samo dozvolu pregleda podataka nije omogućen unos ocjena. Prikazuje se poruka Na predmetu imate pravo samo pregleda podataka.

U opciji Ispitni rok za te predmete je omogućen pregled rezultata ispita po ispitnim rokovima.

Ako nastavnik nije izvođač predmeta, ne može biti evidentiran kao ocjenjivač ispita, te tada kao ocjenjivača navodi drugu osobu. Za te predmete prikazuje se poruka Nemate pravo biti ocjenjivač  ispita na predmetu te je predmet označen zvjezdicom.

Ocjenjivač ispita može biti samo osoba koja ima znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje.

Slika 5. Prozor Unos ocjena

Ako se žele dohvatiti podaci za unos ocjena, potrebno je najprije postaviti uvjete dohvata:

 • datum roka
 • po želji označiti želi li se dohvatiti Moje studente


Odabirom opcije Dohvati otvara se prozor Unos ocjena za rok. Dohvaćaju se svi studenti za koje se može unijeti ocjena pismenog ispita ili konačna ocjena.

 Ako postoji otključan rok na kojem nema prijavljenih studenata, odabirom roka i opcije Dohvati prikazuje se poruka Nema podataka. Ako ispit ima pismeni i usmeni dio, te nije unesena niti jedna ocjena pismenog, odabirom roka i opcije Unos ocjena također se prikazuje poruka Nema podataka


Ako ispit ima pismeni dio, u popisu studenata za usmeni ispit prikazuju se samo studenti koji imaju evidentiranu pozitivnu ocjenu pismenog, te studenti koji imaju evidentirano oslobođenje pismenog ili usmenog dijela ispita. Studenti koji imaju evidentiranu negativnu ocjenu pismenog, ali im je uvažena reklamacija na ocjenu, također se prikazuju u popisu studenata. Studenti koji imaju evidentiranu negativnu ocjenu pismenog ili nisu pristupili ispitu (ocjena 0), kao i studenti kojima još nije evidentirana ocjena pismenog dijela ispita, ne prikazuju se u popisu.

Ako ispit ima samo usmeni dio, u popisu studenata za koje se mogu unijeti ocjene, prikazuju se svi prijavljeni studenti.

U popisu studenata ne prikazuju se studenti koji na tom roku imaju ispit pred povjerenstvom.

Postupak evidencije ocjene pismenog ispita

 • U ovom prozoru dozvoljena je evidencija ocjena studenata koji su prisustvovali pismenom ispitu
 • Ocjena :
  • Ako ocjena iz predmeta ulazi u prosjek ocjena studenta, tada se unose ocjene 1, 2, 3, 4 ili 5, ako je student pristupio pismenom dijelu ispita, a 0, ako student nije pristupio pismenom dijelu ispita
  • Ako ocjena iz predmeta ne ulazi u prosjek ocjena, tada se za ocjenu unosi oznaka opisne ocjene: P (ako je student položio pismeni dio ispita) ili N (ako student nije položio pismeni dio ispita)
 • Za unos ocjene, u retku sa željenim studentom omogućen je unos ocjenjivača pismenog i ocjene pismenog ispita. Ocjenjivač se odabire iz padajućeg izbornika. 
 • Pri evidenciji prvog retka aplikacija će ponuditi prijavljenog nastavnika za Ocjenjivača (ukoliko on može biti ocjenjivač, a inače prvog ocjenjivača iz liste).

Slika 6. Unos ocjene pismenog ispita za studenta


Postupak evidencije konačne ocjene

 • Studenti se mogu filtrirati korištenjem opcije Ispitivač po rasporedu, Datum po rasporedu i Vrijeme po rasporedu. Te opcije automatski su postavljene na vrijednosti Sve osobe / svi datumi / sva vremena što označava da nema filtriranja, tj. prikazuju se studenti za sve ispitivače, datume i vremena. Nakon toga je omogućeno filtriranje podataka po ispitivačima, datumima i vremenima.

 • Za unos ocjene, u retku sa željenim studentom omogućen je unos ocjenjivača usmenog, datuma ispita i konačne ocjene. Ocjenjivač se odabire iz padajućeg izbornika. Datum konačne ocjene moguće je prenijeti iz kalendara.
 • Redak u tablici za studenta za kojeg se trenutno evidentira ocjena, označen je zelenom bojom.
 • Pri evidenciji prvog retka aplikacija će ponuditi prijavljenog nastavnika za Ocjenjivača (ukoliko on može biti ocjenjivač, a inače prvog ocjenjivača iz liste) i današnji za Datum ispita (slika 6.).


Slika 7. Unos konačne ocjene za studenta

 

 • Nakon što se upiše Konačna ocjena i odabere Potvrdi, podaci se spremaju u bazu te se korisniku prikazuje poruka o uspješnom spremanju podataka (slika 7.).


Slika 7. Uspješna evidencija konačne ocjene za studenta


 • Ukoliko je zapis uspješno spremljen, aplikacija će Vas prebaciti na sljedeći red i u njemu postaviti Ocjenjivača i Datum ispita iz prethodno potvrđenog retka te Vas pozicionirati na polje Konačna ocjena
  • Ukoliko se slažete s  odabranim Ocjenjivačem i Datumom ispita dovoljno je upisati ocjenu i kliknuti na Potvrdi ili stisnuti tipku Enter.
  • Ukoliko želite unijeti drukčije vrijednosti od ponuđenih, Ocjenjivača možete odabrati iz padajućeg izbornika, a Datum ispita iz kalendara.
 • Ukoliko unos nije bio ispravan, aplikacija će Vas upozoriti porukom na vrhu ekrana i ostati pozicionirana na studentu (zeleni redak) za kojeg ste pokušali evidentirati ocjenu. Neke od mogućih poruka prikazane su na slici (slika 8.).

Slika 8. Neuspješna evidencija konačne ocjene za studenta

 

Postupak brisanja konačne ocjene

Ukoliko za nekog studenta za kojeg je već unesena ocjena želite obrisati ocjenu, potrebno je:

 • iz liste Ocjenjivača odabrati prazan redak
 • obrisati Datum ispita
 • obrisati Konačnu ocjenu
 • Potvrditi akciju

O uspješnom brisanju biti ćete obaviješteni porukom (slika 9.).

Slika 9. Uspješno brisanje konačne ocjene za studenta

 

Mogućnosti i ograničenja opcije

 • Nastavnik može unijeti i neku drugu osobu-ocjenjivača kao ocjenjivača ispita.
 • Ako je nastavnik koji radi s aplikacijom Nastavnički portal ujedno i izvođač na predmetu, prilikom izmjene on će biti ponuđen kao ocjenjivač.
 • Ako student ima evidentirano oslobođenje pismenog dijela ispita, uz JMBAG studenta je naveden ovaj simbol.
 • Ako student ima evidentirano oslobođenje usmenog dijela ispita, uz JMBAG studenta je naveden ovaj simbol . Prilikom unosa ocjene za tog studenta, ponudit će se ocjena s kojom je student oslobođen usmenog.

 

Pritiskom na opcije za export podataka moguće je podatke spremiti u Excel | PDF.

 

 

Studenti bez prava na potpis

Prozor Studenti bez prava na potpis služi za evidenciju zabrane potpisa iz određenog predmeta za studente koji su ga upisali.

Slika 10. Odabir predmeta za evidenciju zabrane

 

Moguće je odabrati samo predmete za koje nastavnik ima dozvolu izmjene i koji se predaju u trenutnoj akademskoj godini.

 • Po želji označiti želi li se dohvatiti Moje studente

 

Nakon odabira predmeta i pritiska na opciju Dohvati, prikazuju se osnovni podaci o studentima, status predmeta i opcija postavljanja i uklanjanja zabrane, ovisno o trenutnom statusu predmeta.


Slika 11. Popis studenata kojima se može evidentirati zabrana


Ukinuti pravo na potpis iz predmeta je moguće za studente kojima je taj predmet u status 1 - Upisana komponenta, 2 - Odslušana komponenta ili 3 - Odslušan predmet te u statusu 5 - Obavljen (Položen) ako se predmet ne polaže.
 

 • No labels