Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Studomat omogućava studentima prijavu ispita. Studenti ispite mogu prijavljivati na Studomatima postavljenim na visokom učilištu, te na Studomatima koji se koriste putem Interneta.

 

Studentu se prikazuju rokovi za predmete koji su odslušani, te za koje je student ispunio preduvjete za prijavu ispita.
Nakon odabira izbornika Ispiti, na ekranu se prikazuju opcije među kojim se nalazi i opcija Prijava ispita.

  Slika 1. Izbornik Ispiti

 

Zadnji upisni list na kojem se nalazi predmet iz kojeg student želi prijaviti ispit mora biti obavljen u cijelosti, inače neće moći prijaviti ispit putem Studomata.


Nakon odabira opcije Prijava ispita, na ekranu se prikazuju podaci o:

 • Predmetu
 • Ukupnom broju izlazaka na ispit iz određenog predmeta
 • Datumu roka, prikazani su svi budući datumi roka za određeni predmet
 • Vremenu prijave ispita, do kojeg datuma i vremena studenti mogu prijaviti ispit
 • Vremenu odjave ispita, do kojeg datuma i vremena studenti mogu odjaviti ispit
 • Vrsti roka, koja može biti:
  • Redovni rok
  • Izvanredni rok
  • Dekanski rok
  • Apsolventski rok
  • Ispitni rok za studente na zadnjoj godini studija
 • Proizvoljan tekst koji opisuje ispitni rok (u primjeru na Slici 2., predmet Vjerojatnost i statistika studenti vide podatak da se radi o roku samo za studente koji su slušali predmet kod profesora Barića).
 • Broju izlazaka na ispit u tekućoj akademskoj godini; samo u slučaju da je na studiju definiran dozvoljen broj izlazaka na ispit u akademskoj godini
 • Oslobođenju od dijela ispita, kao i datum do kada vrijedi oslobođenje - u slučaju da je studentu evidentirano oslobođenje od dijela ispita
 • Objavljenim obavijestima uz dani ispitni rok Pritiskom na strelicu ( ) prikazuje se objavljena obavijest uz dani ispitni rok.
Student može prijaviti sljedeći rok iz istog predmeta tek na datum roka na koji je trenutno prijavljen. Na primjer, ako je student prijavljen na rok 06.02.2008., na sljedeći rok iz tog predmeta će se moći prijaviti tek kada taj rok prođe, tj. baš na taj dan.


Slika 2. Informacije o ispitima


Za prijavu ispita iz željenog predmeta potrebno je odabrati opciju Prijavi.
Na ekranu se prikazuje obavijest o predmetu za koji je student prijavio ispit, datumu roka, te o rednom broju prijave.

Slika 3. Obavijest o prijavljenom ispitu


Ukoliko student ima važeće oslobođenje od dijela ispita za neki predmet i za taj predmet je omogućena deaktivacija oslobođenja na Studomatu (prozor Predmet u akademskoj godini, izbornik Nastavni program, aplikacija ISVU Studiji i studenti), prilikom odabira opcije Prijavi, prikazat će se poruka prikazana na Slici 4.
U primjeru na Slici 2 student je oslobođen pismenog dijela ispita iz predmeta Vjerojatnost i statistika.


Slika 4. Deaktivacija oslobođenja na Studomatu


Ako student želi prihvatiti ocjenu, potrebno je odabrati vrijednost Da. U slučaju da student nije zadovoljan ocjenom kojom je oslobođen od dijela ispita, može odabrati vrijednost Ne, ali u tom slučaju oslobođenje mu više neće vrijediti i student mora pristupiti pismenom dijelu ispita.

Ukoliko student ima evidentiranu e-mail adresu (detalji na stranici Korisničke opcije), na nju će primiti obavijest o prijavi navedenog ispita.

 

Slika 5. Obavijest o prijavi ispita putem Studomata

 • No labels