Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Informacije o tome koje vrste usluga (resursa) mogu koristiti sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika te kako omogućiti autentikaciju korisnika za pristup vašoj usluzi putem sustava AAI@EduHr možete pronaći u nastavku.

Info
titleUsluga, resurs, aplikacija, servis... koji naziv je ispravan?

Gledajući iz konteksta sustava AAI@EduHr (i prema AAI@EduHr pravilniku), usluga može biti autenticirani pristup mreži (npr. eduroam), ili autenticirani pristup aplikacijama. Davatelji tih usluga mogu biti matične ustanove ili partneri sustava AAI@EduHr. Gledajući iz konteksta autentikacijskih protokola koje sustav AAI@EduHr podržava, u različitim protokolima se za iste stvari koriste različiti nazivi. Na primjer, u protokolu SAML, naziv za davatelja usluge je "Service Provider (SP)", u protokolu OpenID Connect je "Relying Party (RP)", u protokolu CAS je to tipično "Protected Application", u protokolu RADIUS je to "Access Client"... Zbog toga, u sustavu AAI@EduHr, prilikom registracije usluge koristimo termin 'resurs' kao objedinjeni termin za spomenute nazive iz samih protokola.

Općeniti koraci implementacije autentikacije preko sustava AAI@EduHr koje davatelj usluga mora proći su:

 1. Registracija resursa u Registru resursa
  1. Definiranje općenitih informacije o resursu
  2. Odabir autentikacijskog protokola po kojem će se obavljati autentikacija, te sukladno protokolu definiranje postavki prilikom registracije autentikacijskog modula u Registru resursa
  3. Odobravanje resursa od strane odgovornih osoba i od strane AAI@EduHr
 2. Preuzimanje metapodataka središnjih AAI@EduHr servisa sukladno autentikacijskom protokolu
 3. Konfiguriranje "klijenta" na strani resursa sukladno autentikacijskom protokolu


Children Display
alltrue