Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Svaki korisnik ima dostupnih 10 GB za trajnu pohranu podataka u direktoriju ~/perm. Taj direktorij se ne briše već je dostupan prilikom svakog porektanja JupyterLab servisa.

Image Added

Puh - Pohrana i upravljanje podacima

...