Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Slika 7 prikazuje primjer ispunjenog prozora za dolaznog studenta.

Image RemovedImage Added
Slika 7. Primjer izgleda podataka u prozoru Boravak studenta izvan matičnog VU za studenta koji je "Dolazni"

  

 Horizontalna mobilnost

Prilikom evidencije boravka studenta, moguće je postaviti radili se o horizontalnoj mobilnosti (polje Horizontalna mobilnost Da/Ne). Kako se radi o mobilnosti unutar sveučilišta, kao partnersku instituciju moguće je navesti samo sastavnice sveučilišta.

Studenti inicijalno programom međunarodne razmjene studenata dolaze na jednu sastavnicu, a nakon toga mogu horizontalnom mobilnošću na drugoj sastavnici slušati predmete. Polje Matično visoko učilište sadrži informaciju o VU s kojeg je student inicijalno došao, kako bi se na sastavnici na koju je student došao horizontalnom mobilnošću znalo od kuda je student s međunarodne razmjene došao. Kao program mobilnosti navodi se program međunarodne razmjene temeljem kojeg je student inicijalno došao na sveučilište.

Info
iconfalse
titlePrimjer
Student dolazi na VU1 koje ga evidentira kao dolaznog, sa stranog VUM, koje evidentira kao partnersku ustanovu i kao studentovo matično visoko učilište. Horizontalnom mobilnošću student s VU1 odlazi na VU2 i evidentira njegov odlazak na VU2 (taj odlazak na VU2 temeljem horizontalne mobilnosti na VU1 ne mora biti evidentirano, ali se može evidentirati ako VU1 želi izdati dokumente koji sadrži prijepis svih ocjena ostvarenih na sveučilištu, tijekom boravka studenta). VU2 evidentira njegov dolazak temeljem horizontalne mobilnosti s VU1 i evidentira VUM kao matično za studenta.