Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Za svaki od navedenih semestara evidentiraju se partnerske institucije na kojima su se odvijale aktivnosti. Naime, boraveći na jednoj partnerskoj instituciji, student može ostvarivati aktivnosti na njoj, ali i na nekim drugim institucijama. Naveden je primjer studentice koja je Primjerice, student boraveći na Tehničkom sveučilištu u Beču slušala Sveučilištu Comenius u Bratislavi može slušati predmete i na Sveučilištu u Bečunekoj drugoj instituciji. Sa svakom od institucija se posebno sklapa Ugovor o učenju, uz koji će se opisati predmeti koje je tamo slušala.

Image AddedImage Removed
Slika 3.
Definiranje partnerskih institucija partnerske institucije na kojoj se slušaju predmeti

...


Slika 9. Primjer izgleda podataka u prozoru Boravak studenta izvan matičnog VU za studenta koji je "Dolazni"