Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Slika 3.
Definiranje partnerske institucije na kojoj se slušaju predmeti

 

Na slici 43., u okviru  Ugovori o učenju navedene su dvije partnerske institucije. Za trenutno označenu instituciju (Tehničko sveučilište u Beču) upisani su , navedena je partnerska institucija te su za nju upisani predmeti.

Predmeti se jednostavno dodaju u listu – Okvir: Predmeti upisani izvan matičnog visokog učilišta. Korištenjem Pomoćnih tablica  Lista-Predmet, u prozoru se pojavljuju predmeti dotične institucije.

Image AddedImage Removed
Slika 4. Upisivanje predmeta sa partnerske institucije

...


Slika 9. Primjer izgleda podataka u prozoru Boravak studenta izvan matičnog VU za studenta koji je "Dolazni"