Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Studentu kojem je boravak evidentiran prije upisa u odgovarajuću akademsku godinu, tj. ne postoji upisni list, unosom upisnog lista automatski će se dodati predmeti koji su evidentirani uz boravak studenta u toj akademskoj godini i ugovore o učenju na partnerskim institucijama. Ovisno o trenutku unosa predmeta, status upisanog predmeta će se postaviti na upisan/odslušan – prije kraja dotičnog semestra predmet ima status upisan. Nakon kraja semestra predmet dobiva status odslušan.


Slika 6. Predmeti uneseni kroz ugovor o učenju

...