Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Imenovanje osoba zaduženih za uspostavu operativne veze ISVU -> AAI na visokom učilištu (predložak dopisa).
 2. Inicijalno uparivanje korisničkih podataka u ISVU bazi podataka i AAI imeniku ustanove.
 3. Unos podataka o elektroničkim identitetima u ISVU bazu i aktivacija operativne veze ISVU -> AAI@EduHr, čime ustanova prelazi na održavanje podataka u imeniku kroz ISVU sučelje. Ovaj korak obavlja Centar potpore ISVU-a, nakon čega obavještava ustanovu o učinjenom.

  Info

  Kako bi se olakšao i ubrzao postupak inicijalnog uparivanja podataka iz ISVU i AAI@EduHr, u produkciju je puštena i aplikacija za inicijalno uparivanje (https://isvu.aaiedu.hr/) koja pokriva 1. i 2. korak.


 4. U prozoru Parametri ustanove za vrstu povezanosti (AAI) (u modulu Studiji ili studenti ili u modulu Koordinator) za sve vrste povezanosti podržane u ISVU-u (djelatnik, vanjski suradnik, student) treba evidentirati zapis s parametrima koji definiraju ponašanje sustava prilikom održavanja imenika kroz ISVU. Tu je za svaku podržanu vrstu povezanosti moguće uključiti automatsko kreiranje elektroničkih identiteta prilikom upisa na visoko učilište/zapošljavanja na ustanovi, uključiti automatsko brisanje elektroničkih identiteta, definirati algoritme koji će se koristiti za generiranje identifikatora korisnika i prvog dijela mail adrese, definirati poddomenu za mail adrese.

  Info
  U koraku 3, Centar potpore ISVU-a obavlja inicijalni unos parametara za sve podržane vrste povezanosti. Visoko učilište treba provjeriti i po potrebi promijeniti parametre.
  Osoba koja će evidentirati navedene parametre mora Navedene parametre može evidentirati ISVU koordinator ili osoba koja u ISVU-u imati ima barem dozvolu za rad s podacima o nastavnom programu (903).


 5. Osobama koje će ažurirati podatke o elektroničkim identitetima kroz ISVU treba dodijeliti odgovarajuće dozvole (ukoliko ih već nemaju). To može učiniti ISVU koordinator u modulu Koordinator (prozor Osoba).

  Info
  Osobe koje će ažurirati podatke o identitetima u prozoru Elektronički identitet trebaju biti administratori imenika bez ograničenja i u ISVU imati dozvolu za rad s podacima o zaposlenicima (902) ili dozvolu za rad s dozvolama za korisnike (900).
  Osobe koje će ažurirati podatke o identitetima zaposlenika koristeći opcije pod AAI u prozoru Osoba trebaju u ISVU imati dozvolu za rad s podacima o zaposlenicima (902).
  Osobe koje će ažurirati podatke o identitetima studenata kroz modul Studiji i studenti (opcije pod AAI u prozoru Student na visokom učilištu) trebaju imati dozvolu za rad s podacima o studentima i upisima (905). 


...