Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
Rješenje o ponovnom upisu predmeta se evidentira samo za studije s modelom Upis predmeta prema preduvjetima kada se želi nekom studentu koji je dosegao dozvoljeni broj upisa nekog predmeta (uključujući prvi upis) omogućiti da ponovno upiše dani predmet na Studomatu ili kroz modul Studiji i studenti. Evidentirano rješenje o ponovnom upisu omogućuje upis predmeta neovisno o Parametrima studija u akademskoj godini. Ako postoji evidentirano rješenje, student će moći upisivati predmet dokle god mu se ne obriše Rješenje. 

Ukoliko nije evidentirano Rješenje o ponovnom upisu predmeta, a student treba ponovo upisati predmet za kojeg je iskoristio dozvoljeni broj upisa predmeta, na Studomatu će se prikazati poruka: "Ne možete obaviti upis iz sljedećeg (sljedećih razloga): - prekoračen je dozvoljeni broj upisa predmeta. Javite se u Vašu studentsku referadu". "

...

Kroz

...

modul Studiji i studenti

...

će se prikazati upozorenje: "Upis predmeta (šifra i naziv predmeta) nije dozvoljena zbog prekoračenja dozvoljenog broja upisa predmeta (2). Student bi, uključujući i ovaj upis, predmet upisao 3 puta. Dozvoljeni broj upisa predmeta za studenta može se povećati Rješenjem o ponovnom upisu predmeta".

Dozvoljeni broj upisa predmeta (uključujući prvi upis) na nekom studiju u određenoj akademskoj godini evidentira se u prozoru Parametri studija u akademskoj godini .

...