Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Removed
Slika 1.
Evidencija školarine

 

Ako se želi evidentirati iznos školarine, potrebno je:

  1. otvoriti prozor Školarina na visokom učilištu.

  2. pokrenuti akciju unosa.

  3. unijeti šifru studija za koji se definiraju školarine. Školarine se definiraju samo za elemente strukture studija tipa studij.

  4. unijeti akademsku godinu za koju se definiraju školarine.

  5. potvrditi akciju.

  6. nakon potvrđivanja akcije, sustav se prebaci u donji okvir u kojem je potrebno evidentirati iznos školarine i broj rata, te da li se školarina definira prema upisanim ECTS bodovima.

  7. nakon unošenja podataka potrebno je akciju još jednom potvrditi.

Image Added
Slika 1.
Evidencija školarine