Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section


Column
width70%

Na ovoj stranici je prikazan opis raznih načina upisa studenata iz Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) u kontekstu mogućnosti prijave na sustav korištenjem AAI@EduHr korisničkog imena.

 


U nastavku su detaljno opisane razne kombinacije upisa, ovisno koristi li ustanova mogućnost prijave s AAI@EduHr korisničkim imenom, održava li imenik kroz ISVU, upisuje li studente putem Studomata ili isključivo putem modula Studiji i studenti.

 

Info

Preporuka Centra potpore ISVU je da se brucoši u svrhu upisa godine na Studomat prijavljuju kao i do sada, korištenjem JMBAG-a i aktivacijskog koda, da bi se izbjegle gužve prilikom upisa ukoliko primjerice dođe do problema u komunikaciji s lokalnim AAI imenikom.

Opis postupka upisa u slučaju...

ako na visokom učilištu nije omogućena prijava s AAI@EduHr korisničkim imenom

Postupak upisa je isti kao i do sada, opisan je na stranici Upis studenata s državne mature.

ako je na visokom učilištu omogućena prijava s AAI@EduHr korisničkim imenom

ako visoko učilište ne održava AAI@EduHr imenik kroz ISVU

Kao što je navedeno na stranici uputa Upis studenata s državne mature, upis godine moguće je obaviti kroz aplikaciju Studiji i studenti ili uputiti studente da obave upis godine na Studomatu.


Column
width30%


Panel
titleNa ovoj stranici nalazi se:
 
Table of Contents 1. upis godine na Studomatu - u prozoru Upis studenata s državne mature, u Alatima mora biti postavljena kvačica na kućicu Ispisati omotnicu s lozinkom za Studomat (NOVO)!
  • obaviti upis studenta na visoko učilište u prozoru Upis studenata s državne mature.
  • ispisati omotnicu s lozinkom za Studomat.
  • student dolazi na Studomat, te se, kao i do sada, prijavljuje koristeći JMBAG i aktivacijski kod. Nakon prijave, student je primoran postaviti lozinku (opisano na stranici  Inicijalno postavljanje lozinke) te nakon toga može obaviti upis godine (postupak opisan na stranici Upis godine za studije s modelom upisa prema preduvjetima - STARO)  - za studenta se ništa ne mijenja, postupak je isti kao i do sada!
  • napomena: obzirom da visoko učilište ne održava AAI@EduHr imenik kroz ISVU, u ISVU nije moguće kreirati AAI@EduHr elektronički identitet!
  • administrator imenika mora kreirati elektronički identitet u imeniku te ispisati korisničko ime i lozinku.
  • AAI@EduHr korisničku oznaku upisati u prozor Student na visokom učilištu u polje AAI oznaka.
  • preporuka: obaviti učitavanje AAI@EduHr oznaka iz imenika za sve studente kao što je opisano u Učitavanje AAI korisničkih oznaka.
  • preporuka: student bi u narednim prijavama na Studomat morao koristiti opciju za prijavu s AAI@EduHr elektroničkim identitetom na način objašnjen na stranici Opis Studomata - STARO.

 2. upis godine kroz aplikaciju Studiji i studenti - u prozoru Upis studenata s državne mature, u Alatima po potrebi postaviti kvačicu na kućicu Obaviti upis godine?
  • obaviti upis studenta na visoko učilište u prozoru Upis studenata s državne mature.
  • obaviti upis godine u prozoru Upis godine na visokom učilištu.
  • napomena: obzirom da visoko učilište ne održava AAI@EduHr imenik kroz ISVU, u ISVU nije moguće kreirati AAI@EduHr elektronički identitet!
  • administrator imenika mora kreirati elektronički identitet u imeniku te ispisati korisničko ime i lozinku.
  • AAI@EduHr korisničku oznaku upisati u prozor Student na visokom učilištu u polje AAI oznaka.
  • preporuka: obaviti učitavanje AAI@EduHr oznaka iz imenika za sve studente kao što je opisano u Učitavanje AAI korisničkih oznaka.
  • napomena: student za prijavu na Studomat koristi opciju za prijavu s AAI@EduHr elektroničkim identitetom na način objašnjen na stranici Opis Studomata - STARO. Nije mu potrebno izdavati aktivacijski kod za Studomat.

ako visoko učilište održava AAI@EduHr imenik kroz ISVU

Kao što je navedeno na stranici uputa Upis studenata s državne mature, upis godine moguće je obaviti kroz aplikaciju Studiji i studenti ili uputiti studente da obave upis godine na Studomatu

Na razini ustanove može (ali ne mora) biti uključeno automatsko kreiranje elektroničkih identiteta - za detalje pogledati upute na stranici Parametri ustanove za vrstu povezanosti (AAI).

ako je uključeno automatsko kreiranje elektroničkih identiteta

 1. upis godine na Studomatu - u prozoru Upis studenata s državne mature, u Alatima mora biti postavljena kvačica na kućicu Ispisati omotnicu s lozinkom za Studomat (NOVO)!
  • obaviti upis studenta na visoko učilište u prozoru Upis studenata s državne mature.
  • napomena: nakon obavljenog upisa studenta i evidencije zapisa u prozoru Student na visokom učilištu, automatski se postavlja zahtjev za kreiranjem elektroničkog identiteta (očekivano vrijeme za obradu zahtjeva je 15 minuta).
  • ispisati omotnicu s lozinkom za Studomat - ispisani aktivacijski kod je ujedno i inicijalna lozinka za AAI@EduHr korisničko ime.
  • student dolazi na Studomat, te se, kao i do sada, prijavljuje koristeći JMBAG i aktivacijski kod. Nakon prijave, student je primoran postaviti lozinku (opisano na stranici Inicijalno postavljanje lozinke) te nakon toga može obaviti upis godine (postupak opisan na stranici Upis godine za studije s modelom upisa prema preduvjetima - STARO)  - za studenta se ništa ne mijenja, postupak je isti kao i do sada!
  • preporuka: student bi u narednim prijavama na Studomat morao koristiti opciju za prijavu s AAI@EduHr elektroničkim identitetom na način objašnjen na stranici Opis Studomata - STARO. Inicijalna lozinka za AAI@EduHr korisničko ime jednaka je aktivacijskom kodu za Studomat.

 2. upis godine kroz aplikaciju Studiji i studenti - u prozoru Upis studenata s državne mature, u Alatima po potrebi postaviti kvačicu na kućicu Obaviti upis godine?
  • obaviti upis studenta na visoko učilište u prozoru Upis studenata s državne mature.
  • obaviti upis godine u prozoru Upis godine na visokom učilištu.
  • napomena: nakon obavljenog upisa studenta i evidencije zapisa u prozoru Student na visokom učilištu, automatski se postavlja zahtjev za kreiranjem elektroničkog identiteta (očekivano vrijeme za obradu zahtjeva je 15 minuta).
  • u prozoru Student na visokom učilištu, pokrenuti akciju Stvori i ispiši AAI lozinku.
  • napomena: student za prijavu na Studomat koristi opciju za prijavu s AAI@EduHr elektroničkim identitetom na način objašnjen na stranici Opis Studomata - STARO. Lozinka za AAI@EduHr korisničko ime je ispisana akcijom Stvori i ispiši AAI lozinku. Studentu nije potrebno izdavati aktivacijski kod za Studomat.

ako nije uključeno automatsko kreiranje elektroničkih identiteta

 1. upis godine na Studomatu - u prozoru Upis studenata s državne mature, u Alatima mora biti postavljena kvačica na kućicu Ispisati omotnicu s lozinkom za Studomat (NOVO)!
  • obaviti upis studenta na visoko učilište u prozoru Upis studenata s državne mature.
  • ispisati omotnicu s lozinkom za Studomat - ispisani aktivacijski kod nije inicijalna lozinka za AAI@EduHr korisničko ime! Detaljnije objašnjeno u uputama.
  • u prozoru Student na visokom učilištu, za studenta pokrenuti akciju Zatraži elektronički identitet studenta - očekivano vrijeme za obradu zahtjeva je 15 minuta.
  • u prozoru Student na visokom učilištu, pokrenuti akciju Stvori i ispiši AAI lozinku.
  • student dolazi na Studomat, te se, kao i do sada, prijavljuje koristeći JMBAG i aktivacijski kod. Nakon prijave, student je primoran postaviti lozinku (opisano na stranici Inicijalno postavljanje lozinke) te nakon toga može obaviti upis godine (postupak opisan na stranici Upis godine za studije s modelom upisa prema preduvjetima - STARO)  - za studenta se ništa ne mijenja, postupak je isti kao i do sada!
  • preporuka: student bi u narednim prijavama na Studomat morao koristiti opciju za prijavu s AAI@EduHr elektroničkim identitetom na način objašnjen na stranici Opis Studomata - STARO. Lozinka za AAI@EduHr korisničko ime je ispisana akcijom Stvori i ispiši AAI lozinku.

 2. upis godine kroz aplikaciju Studiji i studenti - u prozoru Upis studenata s državne mature, u Alatima po potrebi postaviti kvačicu na kućicu Obaviti upis godine?
  • obaviti upis studenta na visoko učilište u prozoru Upis studenata s državne mature.
  • obaviti upis godine u prozoru Upis godine na visokom učilištu.
  • u prozoru Student na visokom učilištu, za studenta pokrenuti akciju Zatraži elektronički identitet studenta - očekivano vrijeme za obradu zahtjeva je 15 minuta.
  • u prozoru Student na visokom učilištu, pokrenuti akciju Stvori i ispiši AAI lozinku.
  • napomena: student za prijavu na Studomat koristi opciju za prijavu s AAI@EduHr elektroničkim identitetom na način objašnjen na stranici Opis Studomata - STARO. Lozinka za AAI@EduHr korisničko ime je ispisana akcijom Stvori i ispiši AAI lozinku. Studentu nije potrebno izdavati aktivacijski kod za Studomat.