Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
Podatke u katalog unosi ISVU Centar potpore.

Prozor kataloga kataloga Naziv znanstvenog područja, polja i grana u padežu (slika 1.), otvara se odabirom izbornika Zajednički katalozi, a zatim odabirom opcije Naziv znanstvenog područja, polja i grana u padežu.

...