Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pretpostavljeni predložak se može naći u prozoru Izgled dokumenta na jeziku.

Info
Važno: Prilikom uređivanja predloška, Centar potpore ISVU savjetuje korisnicima da ne kopiraju pretpostavljeni predložak te da ga izmijene, nego da promjene već evidentirani XSL dokument (prozor Izgled dokumenta na jeziku za VU) prema uputama koje donosimo u nastavku. 


Dodan ispis OIB-a

Na 386. liniji pretpostavljenog predloška dodan je blok za ispis OIB-a studenta. Navedeni blok se može iskoristiti za ispis OIB-a na proizvoljnom mjestu u prilagođenom predlošku dokumenta visokog učilišta.

...