Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • 11 korisničkih zahtjeva je riješeno
  • 2 korisnička zahtjeva su odbijena

Na dan 0607.0709.2023. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 366 neriješenih zahtjeva.

...