Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sustav neće dozvoliti da se student koji je već evidentiran na VU Visokom učilištu, i ima matične podatke i upisni list  upišete list, upiše preko državne mature:.

Ono što je potrebno napraviti jeStudenta je moguće upisati na sljedeći način:

  •     obrisati razlog i datum ispisa u Student na VU
  •     napraviti novi upisni list ali staviti da se radi o paralelnom studiju prvom i evidentirati temelj financiranja i smjer
  •     vratiti se u prozor Student na Visokom učilištu i u srednjem okviru odabrati zapis za paralelni studij prvi i pokrenuti izmjenu nakon koje u polju Podaci o prijavi na državnu maturu/razredbeni postupak dohvatiti desnim klikom podatke o rednom broju prijave i roku i prenesti u ovo polje

...