Važno

(warning) Produljenje trajanja resursa odobrava administrator sustava. Trajanje je moguće produljiti na period od godine dana, računajući od dana odobrenja zahtjeva za produljenjem.

Prema zadanom trajanje novokreiranog resursa je jedna kalendarska godina.

Trajanje resursa može se produljiti i to tako da se na stranici Service Broker na tabu Resources klikne na tri točkice pokraj naziva resursa koji počinje nazivom ustanove (a sadrži još i vrstu resursa i korisnilko ime),

a zatim odabere Change Lease:

Otvorit će se ekran za unos datuma.


  • No labels