Prozor Rezultati razredbenog postupka sadrži popis kandidata koji su prošli "prag" na razredbenom, te bi se mogli upisati na visoko učilište. Ako je broj tih kandidata veći od broja studenata koje visoko učilište prima, neki od njih se neće moći upisati na visoko učilište.

U navedeni prozor moguće je unijeti samo rezultate razredbenog postupka za diplomske i specijalističke diplomske studije te programe cjeloživotnog učenja. Za ostale razine studija ne provodi se razredbeni postupak, već državna matura.

Prozor opcije, prikazan na slici dolje, pokreće se odabirom izbornika Upis godine, zatim podizbornika Podaci o razredbenom postupku, te na kraju, odabirom opcije Rezultati razredbenog postupka.

Na ovoj stranici nalazi se:
 


Slika 1. Pregled prozora

Podaci prikupljeni razredbenim postupkom o kandidatima koji su prošli "prag" na razredbenom koji su pohranjeni u elektronskom obliku mogu se učitati u ISVU iz pripremljene datoteke.

Učitavanjem podataka dobivenih razredbenim postupkom omogućava se brzi upis studenata u 1. studijsku godinu kroz prozor Upis studenata s razredbenog postupka. Kroz taj prozor moguće je prilikom upisa na visoko učilište obaviti upis godine ili izdati lozinku za Studomat tako da studenti nastave upis na Studomatu.

Ako student po završetku preddiplomskog studija upisuje diplomski studij na istom visokom učilištu na kojem je završio preddiplomski studij, potrebno je samo učitati rezultate razredbenog postupka, te studenti nastavljaju s upisom na Studomatu. Više informacija nalazi se u dijelu uputa Upis studenata s razredbenog postupka i Upis diplomskog studija .

Podaci u prozoru

Podaci u gornjem okviru prozora


Visoko učilište – šifra i naziv visokog učilišta na kojem je kandidat pristupio razredbenom postupku. Ti podaci moraju odgovarati točno jednom zapisu u prozoru Ustrojstvena jedinica.

Akademska godina – akademska godina za koju je kandidat pristupio razredbenom postupku

Redni broj roka – redni broj roka razredbenog postupka

Redni broj prijave – redni broj prijave za razredbeni postupak

Element strukt. studija – šifra, kratica, naziv, način izvedbe, upisuje se paralelno s drugim elementom, te model studiranja elementa strukture studija na koji se kandidat prijavio za razredbeni postupak. Ti podaci, zajedno s podacima o visokom učilištu, moraju odgovarati zapisu u prozoru Elementi strukture studija.

Podatak o rezultatima razredbenog roka za pojedinog kandidata je jednoznačno određen akademskom godinom i elementom strukture studija za koji je održan razredbeni postupak, te rednim brojem roka i rednim brojem prijave.

Ime i prezime kandidata – ime i prezime kandidata

JMBG kandidata – jedinstveni matični broj građana kandidata

OIB - Osobni identifikacijski broj

Spol + Datum rođenja – spol i datum rođenja kandidata. Datum rođenja se računa nakon što se upiše JMBG kandidata, ali se može promijeniti.

Ime majke + Ime oca – ime majke i ime oca kandidata

Država i mjesto rođenja – oznaka države, te poštanski broj i naziv mjesta rođenja kandidata. Ti podaci moraju odgovarati točno jednom zapisu u katalogu Mjesto.

Tel. – kontakt telefonski broj ili broj mobitela kandidata

Državljanstvo – oznaka i naziv države čije državljanstvo kandidat ima. Ti podaci moraju odgovarati točno jednom zapisu u katalogu Država.

Nacionalnost – šifra i naziv nacionalnosti kandidata. Ti podaci moraju odgovarati točno jednom zapisu u katalogu Nacionalnost.

Završena srednja škola – šifra i naziv srednje škole koju je kandidat završio, te oznaka države, poštanski broj i naziv mjesta u kojem se škola nalazi. Ti podaci moraju odgovarati točno jednom zapisu u katalogu Škola.

Strukovno područje – šifra i naziv strukovnog područja kojem pripada završena srednja škola. Ti podaci moraju odgovarati točno jednom zapisu u katalogu Strukovno područje.

Godina maturiranja – godina u kojoj je kandidat maturirao


Podaci u okviru Rezultat na razredbenom postupku


Bodovi iz srednje škole – ukupan broj bodova ostvaren temeljem ocjena iz srednje škole

Dodatni bodovi – dodatni bodovi na razredbenom postupku koje je kandidat ostvario npr. kao vrhunski sportaš, temeljem znanja stranih jezika itd.

Ukupni ulazni bodovi – ukupni ulazni bodovi izračunati kao suma bodova iz srednje škole i dodatnih bodova. Sustav automatski izračuna ovu vrijednost.

Razlog direktnog upisa – šifra i naziv razloga direktnog upisa. Ovi podaci moraju odgovarati točno jednom zapisu u prozoru Razlog direktnog upisa.

Podatke u ovom katalogu održava Centar potpore, te ga korisnici ne mogu ažurirati.

Bodovi na testu – ukupan broj bodova ostvaren na testu / testovima na razredbenom postupku

Ukupni plasman – plasman na razredbenom postupku (način određivanja ukupnog plasmana razlikuje se na pojedinim visokim učilištima)

Ukupni bodovi na razredbenom postupku – bodovi izračunati kao suma ukupnih ulaznih bodova i bodova ostvarenih na testu. Sustav automatski izračuna ovu vrijednost.

Lista – vrsta rang-liste s rezultatima razredbenog postupka koju je definiralo visoko učilište koje provodi razredbeni postupak. Ovi podaci moraju odgovarati točno jednom zapisu u prozoru Vrsta liste na razredbenom postupku .
Primjerice, različite liste mogu biti Lista za upis uz potporu MZOŠ - hrvatski državljani, Lista za upis uz plaćanje - hrvatski državljani, Lista za strane državljanine.

Svako visoko učilište sâmo definira svoje rang-liste i sâmo ih evidentira u prozoru Vrsta liste na razredbenom postupku.

Plasman na listi – plasman kandidata na navedenoj rang-listi

Temelj financiranja – šifra i naziv temelja financiranja na osnovu rezultata na razredbenom postupku. Ovi podaci moraju odgovarati točno jednom zapisu u katalogu Temelj financiranja studija.


Podaci u okviru Podaci za upis


Element strukt. studija – šifra, kratica, naziv, način izvedbe, upisuje se paralelno s drugim elementom, te model studiranja elementa strukture studija kojeg student upisuje. Ti podaci, zajedno sa podacima o visokom učilištu, moraju odgovarati zapisu u prozoru Elementi strukture studija .

Element strukture studija koji student upisuje može biti različit od elementa strukture studija za koji je kandidat pristupio razredbenom postupku.

Paralelni element strukt. studija – šifra, kratica, naziv, način izvedbe, upisuje se paralelno s drugim elementom, te model studiranja elementa strukture studija koji student paralelno upisuje sa studijem u polju Element strukt. studija.

Evidentira se samo kod upisa na dvopredmetne studije.

Poseban status – šifra i naziv posebnog statusa, te podatak o tome koristi li student poseban status za upis na visoko učilište. Može se prenijeti iz pomoćne tablice Lista-Poseban status kandidata.

Studentima koji su u trenutku upisa na studij imali poseban status, a upisali su se temeljem uspjeha na razredbenom ispitu, potrebno je evidentirati da taj status Ne koriste. Studentima koji se nisu upisali temeljem uspjeha na razredbenom, već temeljem posebnog statusa, evidentira se da taj status Koriste.

Temelj financiranja – šifra i naziv temelja financiranja s kojim se kandidat upisuje na studij u polju Element strukt. studija, Podaci za upis. Ovi podaci moraju odgovarati točno jednom zapisu u katalogu Temelj financiranja studija.

Iznos školarine - iznos školarine za koju će se student zadužiti. Ovo vrijedi za studente koji prema temelju financiranja plaćaju školarinu, te se one vode kroz ISVU.

Ukoliko se na fakultetu koristi linearan model školarine, pri upisu studenata je potrebno učitati u rezultate razredbenog i iznos školarina. Time će se student zadužiti upravo za taj iznos. Ukoliko iznos nije naveden, student će se zadužiti za maksimalni iznos školarine.

Centar visokog učilišta – oznaka i naziv centra visokog učilišta. Ti podaci moraju odgovarati točno jednom zapisu u prozoru Centri visokog učilišta .

Datum upisa na visoko učilište – datum upisa kandidata na visoko učilište. Polje je prazno za kandidate koji se nisu upisali na visoko učilište.

Izmjena i brisanje postojećeg zapisa

Izmjena učitanih podataka omogućena je pokretanjem akcije izmjene ().


Slika 2. Pregled mogućih izmjena


Podatke u poljima ispunjenima plavom bojom nije moguće mijenjati, jer su jednoznačno određena. Podatke u poljima ispunjenima žutom bojom je moguće mijenjati, ali podaci u tim poljima moraju obavezno biti evidentirani. Podatke u poljima bijele boje je moguće mijenjati i brisati.

Ukoliko je element strukture studija kojeg kandidat upisuje različit od elementa strukture studija na koji se prijavio za razredbeni postupak, potrebno je izmijeniti vrijednost u polju Element strukt. studija, Podaci za upis.

Ukoliko je temelj financiranja na osnovu kojeg se kandidat upisuje na studij (Podaci za upis, polje Temelj financiranja) različit od temelja financiranja postignutog na osnovu rezultata razredbenog postupka (Rezultat na razredbenom postupku, polje Temelj financiranja), potrebno je izmijeniti temelj financiranja u dijelu prozora Podaci za upis.

Brisanje učitanih podataka moguće je napraviti na način da se dohvati zapis/e koje se želi izbrisati, te u Alatima pokrene akcija Brisanje SVIH dohvaćenih zapisa s istog roka.


Slika 3. Brisanje zapisa

Brisati se mogu samo zapisi s jednog ispitnog roka, u protivnom će se pojaviti obavijest o pogrešci (slika 4).


Slika 4. Obavijest o pogrešci
Save

Save

Save

  • No labels