Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raspored sati

Aplikacija ISVU Raspored sati namjenjena je izradi i objavi rasporeda sati, te unosu i pregledu drugih, nenastavnih rezervacija.  
Linija izbornika aplikacije Raspored sati sastoji se od slijedećih izbornika :

  •  Kontrola
  •  Satnica
  •  Rezervacije
  •  Zajednički katalozi
  •  Opcije
  •  Pomoć

Izbornici Kontrola, Opcije i Pomoć sastavni su dio svake ISVU aplikacije i opisani su u poglavlju Osnovni izbornici ISVU aplikacije.

Izbornici Satnica, Rezervacije i Zajednički katalozi svojstveni su aplikaciji Raspored sati i opisani su zasebno unutar poglavlja Raspored sati u potpoglavljima Satnica, Rezervacije i Zajednički katalozi.

Na ovoj stranici:

  • No labels