U izborniku Ispiti nudi se i opcija Prijava ispita. Ta opcija omogućuje studentima prijavu na željene ispitne rokove.

Odabirom opcije Prijava ispita iz izbornika, prikazuje se popis predmeta koje student može prijaviti.

Studentu se prikazuju predmeti koji su odslušani, te za koje je student ispunio preduvjete za prijavu ispita.

                                                                                                                                                          


Slika 1. Predmeti koje student može prijaviti

Na ekranu su vidljive kartice za pojedini predmet sa sljedećim podacima:

 • naziv predmeta s poveznicom na stranicu s detaljima tog predmeta, ako je evidentirana
 • ukupan broj izlazaka na ispit iz tog predmeta do tog trenutka
 • broj izlazaka na ispit u tekućoj akademskoj godini; samo u slučaju da je na studiju definiran dozvoljen broj izlazaka na ispit u akademskoj godini
 • broj izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmeta; samo u slučaju da je na studiju definiran dozvoljen broj izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmeta
 • traka za napredak (progress bar) s omjerom broja izlazaka na ispit u tekućoj akademskoj godini ili od zadnjeg upisa predmeta i dozvoljenog broja izlazaka na ispit u akademskoj godini, odnosno dozvoljenog broja izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmeta; ako je na studiju definirana ijedna od navedenih vrijednosti
  • napredak će biti označen zelenom bojom dok ne dosegne dozvoljen broj izlazaka, tada će poprimiti crvenu boju
 • statistika o položenim ispitima za trenutnu akademsku godinu; samo u slučaju kad postoje definirani rokovi i kad postoji dovoljan broj ukupno položenih ispita u trenutnoj akademskoj godini
  • postotak položenih ispita od ukupnog broja izlazaka na ispit
  • prosječna ocjena položenih ispita
  • medijan ocjena položenih ispita
  • ukupan broj položenih ispita

Za popis raspoloživih ispitnih rokova za pojedini predmet potrebno je odabrati opciju Odaberi. Ako za neki predmet nisu definirani rokovi, prikazat će se obavijest "Nema raspoloživih rokova.".

Slika 2. Ispitni rokovi za odabrani predmet

Na ekranu su vidljive kartice za pojedini ispitni rok sa sljedećim podacima:

 • naziv predmeta s poveznicom na stranicu s detaljima tog predmeta, ako je evidentirana
 • ukupan broj izlazaka na ispit iz tog predmeta do tog trenutka
 • broj izlazaka na ispit u tekućoj akademskoj godini; samo u slučaju da je na studiju definiran dozvoljen broj izlazaka na ispit u akademskoj godini
 • broj izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmeta; samo u slučaju da je na studiju definiran dozvoljen broj izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmeta
 • traka za napredak (progress bar) s omjerom broja izlazaka na ispit u tekućoj akademskoj godini ili od zadnjeg upisa predmeta i dozvoljenog broja izlazaka na ispit u akademskoj godini, odnosno dozvoljenog broja izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmeta; ako je na studiju definirana ijedna od navedenih vrijednosti
  • napredak će biti označen zelenom bojom dok ne dosegne dozvoljen broj izlazaka, tada će poprimiti crvenu boju
 • podaci o oslobođenju od dijela ispita
 • datum ispitnog roka
 • datum i vrijeme do kada su moguće prijave na taj ispitni rok
 • datum i vrijeme do kada su moguće odjave za taj ispitni rok
 • vrsta roka
 • opis  roka

Za prijavu ispita iz željenog predmeta potrebno je odabrati opciju Prijavi. Po uspješnoj prijavi ispita se prikazuje obavijest o predmetu za koji je student prijavio ispit, datumu roka, te o rednom broju prijave. Ako prijava iz nekog razloga nije moguća, biti će prikazana obavijest o tome.


Slika 3. Obavijest o prijavi

Ako je student iskoristio dozvoljen broj izlazaka na ispiti u tekućoj akademskoj godini ili od zadnjeg upisa predmeta, ovisno što je definirano za studij, opcije za prijavu neće biti već će se ispisivati objašnjenje kao što je vidljivo na idućoj slici.

Slika 4. Nema opcije za prijavu ispita


Ako student ima važeće oslobođenje od dijela ispita za neki predmet i za taj predmet je omogućena deaktivacija oslobođenja na Studomatu (prozor Predmet u akademskoj godini, izbornik Nastavni program, aplikacija ISVU Studiji i studenti), prilikom odabira opcije Prijavi, prikazat će se pitanje želi li student prihvatiti ocjenu s kojom je oslobođen dijela ispita. U primjeru na Slici 5 student je oslobođen pismenog dijela ispita iz predmeta Fizika.

Ako student želi prihvatiti ocjenu, potrebno je odabrati vrijednost Da. U slučaju da student nije zadovoljan ocjenom kojom je oslobođen od dijela ispita (ili iz nekog drugo razloga), može odabrati vrijednost Ne, ali u tom slučaju oslobođenje mu više neće vrijediti i student mora pristupiti pismenom dijelu ispita.


Slika 5. Poruka o oslobođenju od dijela ispita


Ako student ima evidentiranu e-mail adresu i odabranu opciju za primanje poruka o prijavi ispita, na nju će primiti obavijest o prijavi navedenog ispita. Detalji aktivacije email adrese i odabira akcija za slanje poruka opisani su na stranici E-mail opcije - Novo sučelje.

Slika 6. Email obavijest o prijavi ispita putem Studomata