Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ponekad se pojavljuje potreba za pregledom podataka o prijavama/odjavama studenta na ispit.
U ISVU svaka prijava na ispit ima jedinstveni identifikator (serijski broj koji se ne ponavlja), tj. redni broj prijave. Studenta se nakon prijave ispita na studomatu izvješćuje o rednom broju prijave. Prijava na ispit od koje je student odustao ima podatke vezane uz odjavu ispita (vrijeme odjave i korisnik koji je odjavu obavio).

Ako student više puta prijavi i odjavi ispit na istom ispitnom roku (ispit predmet i isti datum roka) postojat će više zapisa koji se odnose na isti ispitni rok tog studenta. Podaci o prijavama/odjavama za pojedini predmet čuvaju se dok student ne položi ispit iz predmeta ili dok se ne zaključa ispitni rok.  

Ova opcija namijenjena je za rješavanje problema koji nastaju prije samog ispita (npr. student kaže da je prijavio ispit, a nema ga na popisu ..).

 

Zbog velike količine podataka, kada student položi ispit, njegove prijave i odjave se brišu iz ove opcije i pretaču u Skladište podataka. Sve dok student ne položi ispit, podaci o njegovim prijavama i odjavama su vidljivi u ovom prozoru.

 

Slika 1. Prozor pregled prijava i odjava ispita


Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta na kojem je student prijavio ispit.

Predmet, Datum i Vrsta roka - Šifra i naziv predmeta za koji je student prijavio ispit te datum i vrsta roka na kojem je student prijavio ispit.

Redni broj prijave - Broj koji je jedinstven za svaku prijavu ispita.

Student – JMBAG, ime i prezime studenta koji je prijavio ispit.

Korisnik koji je prijavio/odjavio ispit - Korisničko ime osobe koja je prijavila/odjavila ispit kroz modul Ispiti; odnosno studomat ukoliko je ispit prijavljen/odjavljen preko studomata.

Vrijeme prijave/odjave - Vrijeme kada je prijavljen/odjavljen ispit

Studenti najčešće sami prijavljuju i odjavljuju ispit pomoću studomata, no to može obaviti i osoba zadužena za evidenciju podataka o ispitima u prozoru Prijava ispita.

 

  • No labels