Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podaci o prekidu studija

U ovom dijelu prozora nalaze se podaci o prekidu studija studenta.

 
Slika 1.
Pregled okvira s podacima o prekidu studija

Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta na kojem student studira i na kojem se želi evidentirati prekid studija.

Student - Matični broj, ime i prezime studenta kojemu se evidentira prekid studija. Podaci o studentu se mogu dobiti iz pomoćnih tablica Student na visokom učilištu ili Studentov studij na visokom učilištu.

Akademska godina - Akademska godina za koju se želi evidentirati prekid studija. Unutar jedne akademske godine može se evidentirati samo jedan zapis o prekidu studija. Ako se želi unijeti novi zapis, potrebno je obrisati ili izmijeniti podatke o postojećem zapisu za istu akademsku godinu.

Paralelni studij - Oznaka da li je studij za koji se evidentira prekid paralelan. Može poprimiti vrijednosti Ne, Prvi, Drugi... Oznaka identificira studentov studij na visokom učilištu.

Prekid studija od - do - Datumi koji označavaju vremenski interval na koji se odnosi prekid studija. Oba datuma moraju biti unutar akademske godine na koju se prekid studija odnosi.

Miruju - Oznaka da li za vrijeme prekida studija studentu miruju Obveze ili Prava i obveze.

Ako studentu za vrijeme prekida miruju obveze može prijavljavati ispite
Ako studentu za vrijeme prekida miruju prava, onda se neće moći koristiti studomatom, niti će moći prijavljivati ispite, upisivati godinu, niti ostvarivati pravo na studentsku prehranu.  

Razlog prekida studija - Šifra i opis razloga prekida studija.

Generirani broj rješenja - Jedinstveni broj rješenja o prekidu studija na visokom učilištu. Generira se programski i ne može se izmijeniti.

Datum rješenja - Datum izdavanja rješenja o prekidu studija.

Broj rješenja - Broj „papirnatog“ rješenja po kojemu se studentu odobrava prekid studija. Ovaj unos je opcionalan.

Komentar - Opcionalan komentar.

 

 

Semestri na koje se odnosi prekid

 Slika 2. Pregled okvira s podacima o semestrima na koje se odnosi prekid

Rbr. semestra - Redni broj semestra u akademskoj godini. Može biti 1 ili 2. Vrijednost podatka u ovom polju se ne može mijenjati.

Semestar - Naziv semestra s navedenim rednim brojem. Može biti Zimski ili Ljetni. Vrijednost podatka u ovom polju se ne može mijenjati.

Prekid vrijedi - Oznaka da li vrijedi prekid u navedenom semestru. Vrijednosti u polju mogu biti Da - ako prekid vrijedi u semestru ili Ne - ako prekid ne vrijedi u semestru. Unosom podataka o prekidu studija inicijalno je za svaki semestar postavljena vrijednost u polju na Da što se naknadno može promijeniti.

Upisani predmeti

Unosom podataka o prekidu u gornji dio ekrana, automatski će se u listi Upisani predmeti prikazati lista predmeta koje je student upisao upisnim listom na kojeg se prekid studija odnosi. U listi se prikazuju predmeti s upisnog lista iz zimskog ili ljetnog semestra u ovisnosti o odabranom semestru iz liste u okviru Semestri na koje se odnosi prekid.

Slika 3. Pregled dijela okvira s podacima o upisanim predmetima - 1. dio

Ako se u listi upisanih predmeta ne prikaže niti jedan predmet, moguće je da se prekid studija evidentira za akademsku godinu u kojoj student:

 

Predmet + Rbr. izvedbe + Rbr. komponente + Naziv predmeta - Šifra i naziv predmeta, te redni broj izvedbe i redni broj komponente predmeta koju je student upisao u semestru.

Polaže se - Oznaka da li se predmet polaže. Može imati vrijednost Da ili Ne.

U prosjek - Oznaka da li ocjena iz predmeta ulazi u prosjek ocjena studenta. Može imati vrijednost Da ili Ne.

 

 
Slika 4.
Pregled dijela okvira s podacima o upisanim predmetima - 2. dio

Način upisa - Indikator načina na koji student upisuje predmet. Ako student ponovno upisuje predmet, onda sadrži opis razloga ponovnog upisa.

Status slušanja predmeta + Opis statusa- Šifra i opis statusa slušanja predmeta.

Oslob. polaganja - Oznaka da li je student oslobođen polaganja ispita iz tog predmeta. Može imati vrijednost Da ili Ne.

Pravo na potpis - Može imati vrijednost Da - student ima pravo na potpis ili Ne - student nema pravo na potpis. Studenti bez prava na potpis iz nekog predmeta ne mogu izlaziti na ispit iz tog predmeta niti se prijavljivati na rokove iz tog predmeta.

Može se postavljati/ukinuti samo za predmete koji:


Sustav broji svaki upis predmeta pa čak i ako je student ima evidentiran prekid studija. Kako bi student ponovno mogao upisati predmet može se evidentirati Rješenje o ponovnom upisu predmeta

  • No labels