Predmeti se evidentiraju u prozoru Predmet koji se nalazi unutar izbornika Nastavni program.


Predmet jedinstveno određuju:

 • Naziv
 • Ukupno opterećenje predmeta po vrstama nastave
 • Izvođači u akademskoj godini
 • Postoji li ocjena iz predmeta
 • Ulazi li ocjena iz predmeta u prosjek ocjena studenta
 • Šifra predmeta – šifru generira sustav i korisnik je ne može promijeniti. 

Ako se dva predmeta razlikuju barem u jednom od gornjih svojstava, moraju se u sustavu prikazati kao dva različita predmeta.

Slika 1. Prozor Predmet


Prozor Predmet podijeljen je na 5 okvira:


Na ovoj stranici:

Osnovni podaci u prozoru Predmet

Visoko učilište - Učilište na kojem korisnik ima dozvolu za rad

Ustrojstvena jedinica koja izvodi nastavu - Moguće je unijeti podatak o ustrojstvenoj jedinici u sklopu visokog učilišta ili o drugoj ustanovi na kojoj se predmet izvodi (koristi se prilikom Boravka studenta izvan matičnog visokog učilišta). 

Šifra predmeta – Šifru generira sustav i korisnik je ne može promijeniti. Ona na jedinstven način određuje predmet.

Kratica predmeta - Upisuje se kratica predmeta, odnosno znakovni niz maksimalne duljine 8 znakova.

Naziv predmeta - Naziv predmeta koji može imati najviše 120 znakova.

Slika 2. Prozor Predmet

Ulazi u prosjek - Označava se ulazi li ocjena iz predmeta u kalkulaciju pri izračunu ocjena za studenta. Ako se predmet polaže, a ne ocjenjuje, mora se evidentirati da predmet NE ulazi u prosjek. Jedan predmet ne može jednom dijelu studenata ulaziti u prosjek, a drugom dijelu studenata ne ulaziti u prosjek. U tom slučaju to su dva različita predmeta.

Kada ocjena iz predmeta ulazi u prosjek, tada se kod evidencija ocjena pismenog i usmenog dijela ispita unose ocjene:

 • 0 – ako student nije pristupio ispitu
 • 1, 2, 3, 4, 5 – ako je student pristupio ispitu

Kada ocjena  iz ispita ne ulazi u prosjek ocjena, a polaže se ispit iz predmeta, tada se kod evidencija ocjena pismenog i usmenog dijela ispita najčešće unose ocjene:

 •  P – ako je student položio ispit
 •  N – ako student nije položio ispit

Moguće je unijeti i brojčanu ocjenu.

Polaže se – Ako postoji ocjena iz predmeta evidentira se DA.

Ako se predmet ne polaže pri zbroju ECTS bodova će gledati upisni list na kojem je obavljen
Predmet se može položiti, a da ne ulazi u prosjek. Ukoliko se predmet polaže, pojedine studente se ipak može osloboditi polaganja tog predmeta.

ECTS bodovi – Decimalan broj koji određuje vrijednost predmeta u ECTS bodovima. Prilikom evidentiranja ECTS bodova komponenata izvedbe provjerava se jesu li ECTS bodovi izvedbe predmeta jednaki ukupnom broju ECTS bodova predmeta. ECTS bodove nije moguće izmijeniti kroz prozor Osnovni podaci o predmetu, nego pomoću posebne opcije Opterećenje predmeta koja se nalazi na alatnoj traci. 

Za predmete koji se polažu ECTS bodovi se pridodaju kada se predmeti polože ili budu priznati, a za predmete koji se ne polažu kada se odslušaju.

Najuža ustrojstvena jedinica predmeta – Za svaki predmet se može evidentirati da pripada zavodu, katedri, odjelu ili sl. U ovo polje upisuje se šifra ustrojstvene jedinice koja je prethodno evidentirana u prozoru Ustrojstvena jedinica unutar izbornika Ustanova. Ako se ne zna šifra, mogu se otvoriti Pomoćne tablice.

Predmeti koji su pridodani istoj ustrojstvenoj jedinici mogu se kasnije, kod izrade rasporeda za ispite, staviti u istu ispitnu grupu. Predmete unutar iste ustrojstvene jedinice može se analizirati po raznim kriterijima: prolaznosti, ocjenama, broju studenata itd.


Predmet se predavao od ak. god. … do ak. god. – Ovaj podatak se izračunava na temelju podataka o nastavom programu, i ne može se mijenjati niti unositi. Evidentira se prva i zadnja akademska godina u kojoj se neki predmet predavao na visokom učilištu neovisno o nastavnom programu.

ISCED polje - Šifra, oznaka i naziv ISCED polje. ISCED (International Standard Classification of Education) je Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja.


Isključivo kontinuirano praćenje nastave -  Ukoliko se postavi vrijednost na 'Da' neće se moći napraviti rok iz predmeta već će se predmet isključivo pratiti preko opcije Kontinuirano praćenje. Ako je vrijednost postavljena na 'Ne' rok se može definirati, ali isto tako moguće je predmet pratiti kroz kontinuirano praćenje.

Ako je obavezan ponovni upis nepoloženih predmeta (za studije s modelom upisa Upis predmeta prema preduvjetima) i predmet se isključivo kontinuirano prati, te nije evidentirano da li je student položio predmet ili nije, upis na Studomatu i kroz aplikaciju je onemogućen.

Web stranica predmeta –Unosi se web stranicu predmeta na kojoj se nalaze podaci o predmetu (opis predmeta, zadaci i materijali za studente…).

Slika 3. Naziv predmeta na ostalim jezicima


Komentar – Znakovni niz maksimalne duljina 60 znakova

Naziv predmeta na ostalim jezicima - Zbog ispisa na izvješćima i drugim dokumentima moguće je naziv predmeta evidentirati na svakom od ponuđenih jezika. Ako se želi evidentirati naziv predmeta na jeziku koji nije ponuđen, potrebno je taj jezik evidentirati u prozor  Jezik koji se nalazi u izborniku Zajednički katalozi.

Ukupno opterećenje predmeta

Ukupno opterećenje predmeta - Opterećenje predmeta izražava se ukupnim brojem sati po pojedinoj vrsti nastave za cjelokupno trajanje predmeta. Da bi se moglo navesti opterećenje za neku vrstu nastave, ona mora biti evidentirana u prozoru Vrsta nastave na visokom učilištu.

 • Vrsta nastave – upisuje se kratica vrste nastave. Ako se ne zna kratica, mogu se otvoriti Pomoćne tablice
 • Opis – nakon što se upiše kratica vrste nastave, pomicanjem u ovo polje prikaže se naziv vrste nastave
 • Sati ukupno –  ukupan broj sati navedene vrste nastave za trajanja predmeta
Ako se u sljedećoj akademskoj godini promijeni ukupno opterećenje za bilo koju vrstu nastave, potrebno je evidentirati novi predmet istog naziva, a drugačijeg opterećenja. Ako se promijeni dinamika izvođenja predmeta (predmet dobije još jednu izvedbu), a ukupno opterećenje predmeta po vrstama nastave ostane isto, nije potrebno evidentirati novi predmet. Tek nakon što se evidentira opterećenje predmeta moguće je definirati izvedbe predmeta.

Izvedba predmeta

Izvedba predmeta – Predmet ima dvije izvedbe ako se predaje različitom dinamikom različitim studentima. Npr. za jedan smjer predaje u jednom, a za drugi smjer kroz tri semestra. Takav predmet se izvodi na dva načina. Predmeti koji se uvijek izvode na jednak način imaju samo jednu izvedbu.

 • Redni broj izvedbe – broj izvedbe predmeta. Ovaj podatak jedinstveno određuje izvedbu predmeta.
 • Trajanje u semestrima – ovaj podatak se ne unosi, već se računa po broju evidentiranih komponenti
 • ECTS bodovi - decimalni broj koji predstavlja ECTS bodove izvedbe predmeta. Podatak se ne unosi, nego se računa kao zbroj ECTS bodova pripadnih komponenata.

Slika 4. Podaci o ukupnom opterećenju i izvedbi predmeta

Opterećenje komponenata izvedbe

Opterećenje komponenata izvedbe – Ili opterećenje predmeta po semestrima i vrstama nastave. Komponente nastave jedinstveni je naziv u sustavu za semestar. Zbroj opterećenja svih komponenti (semestara) mora biti jednak ukupnom opterećenju predmeta.

Ako se u idućoj akademskoj godini promijeni opterećenje neke komponente, ali ukupno opterećenje predmeta po vrstama nastave ostane isto, nije potrebno evidentirati novi predmet. Potrebno je evidentirati novu izvedbu predmeta s novim opterećenjem komponenata.
 • Redni broj komponente – redni broj semestra, ovaj podatak sustav računa na temelju ranije unesenih podataka
 • Vrsta nastave – oznaka vrste nastave, ovaj podatak sustav računa na temelju ranije unesenih podataka
 • Opis – naziv vrste nastave, ovaj podatak sustav računa na temelju ranije unesenih podataka
 • Sati ukupno - ukupan broj sati navedene vrste nastave za trajanja predmeta, ovaj podatak sustav računa na temelju ranije unesenih podataka

Komponente izvedbe predmeta

Komponente izvedbe predmeta – Prikazane su vrijednosti pojedinih komponenata, tj. semestra u ECTS bodovima. Korisnik ne unosi vrijednosti, već se one izračunavaju iz ranije unesenih podataka.

 • Redni broj komponente - redni broj semestra, ovaj podatak sustav računa na temelju ranije unesenih podataka
 • ECTS bodovi – vrijednost semestra, tj. komponente u bodovima

Slika 5. Podaci o opterećenju komponenata izvedbe

Evidencija jednosemestralnog predmeta

Evidencija osnovnih podataka o predmetu
Prilikom unosa novog predmeta, sustav automatski ispuni podatke u poljima Visoko učilište, odnosno Ustrojstvena jedinica koja izvodi nastavu.


 • Upisati kraticu i naziv predmeta. Može postojati više predmeta s jednakom kraticom jer kratica ne određuje predmet jedinstveno. Šifru sustav sam ponudi i nije je moguće promijeniti.
 • Evidentirati da li se predmet polaže i da li ocjena ulazi u prosjek.
 • Evidentirati vrijednost predmeta u ECTS bodovima
 • Upisati šifru najuže ustrojstvene jedinice kojoj predmet pripada. Ako se ne zna šifra mogu se otvoriti Pomoćne tablice.
 • Sustav sam izračuna, prema unesenim podacima, od kada i do kada se predmet predavao
 • Moguće je unijeti web adresu predmeta i komentar koji korisniku služi kao podsjetnik.Evidencija ukupnog opterećenja predmeta

Za svaki predmet se mora definirati način izvedbe, odnosno da li iz predmeta postoje predavanja, vježbe, terenske vježbe ili slično. Vrste nastave za svaki predmet i opterećenje u satima za svaku vrstu nastave definiraju se u ovom okviru.
Ako se žele evidentirati vrste nastave za predmet i opterećenje predmeta potrebno je:

 1. Odabrati okvir Ukupno opterećenje predmeta, te pokrenuti akciju unosa.
 2. Upisati šifru vrste nastave. Ako se ne zna šifra mogu se otvoriti Pomoćne tablice. Da bi se za određeni predmet mogla evidentirati vrsta nastave, ona mora najprije biti evidentirana u prozoru Vrsta nastave na visokom učilištu.
 3. Pomicanjem u sljedeće polje prikazat će se naziv vrste nastave za koju je unesena šifra.
 4. Upisati koliko sati traje određena vrsta nastave za predmet. Prijeći u sljedeći red kako bi se upisala nova vrsta nastave moguće je pritiskom na tipku Enter.


Unos izvedbi predmeta

Izvedbe predmeta unose se nakon što je uneseno opterećenje predmeta. Da bi se olakšao unos jednosemestralnih predmeta, nakon unosa opterećenja predmeta sustav generira izvedbu  predmeta s rednim brojem 1. Generirana izvedba inicijalno ima jednu komponentu - dakle traje 1 semestar, i opterećenje komponente postavi se na opterećenje predmeta. ECTS bodovi predmeta prenesu se na generiranu komponentu.

Pri unosu jednosemestralnih predmeta nije potrebno definirati izvedbu predmeta, niti računati opterećenje po komponentama jer predmet ima samo jednu komponentu i samo jednu izvedbu. Potrebno je samo evidentirati ukupno opterećenje i potvrditi akciju.

Evidencija višesemestralnog predmeta

Evidencija osnovnih podataka o predmetu

Ako se želi evidentirati višesemestralni predmet potrebno je:

 • Otvoriti prozor Predmet, te pokrenuti akciju unosa.
 • Upisati kraticu i naziv predmeta. Može postojati više predmeta s jednakom kraticom jer kratica ne određuje predmet jedinstveno. Šifru sustav sam ponudi i nije je moguće promijeniti.
 • Klikom na strelicu evidentirati da li se predmet polaže i da li ocjena ulazi u prosjek.
 • Evidentirati vrijednost predmeta u ECTS bodovima
 • Upisati šifru najuže ustrojstvene jedinice kojoj predmet pripada. Ako se ne zna šifra mogu se otvoriti Pomoćne tablice.
 • Sustav sam izračuna, prema unesenim podacima, od kada i do kada se predmet predavao
 • Moguće je unijeti web adresu predmeta i komentar koji korisniku služi kao podsjetnik.
 • Potvrditi akciju.
Evidencija ukupnog opterećenja predmeta

Za svaki predmet se mora definirati način izvedbe, odnosno podatak da li iz predmeta postoje predavanja, vježbe, terenske vježbe ili slično. Vrste nastave za svaki predmet i opterećenje u satima za svaku vrstu nastave definira se u ovom okviru.
Ako se žele evidentirati vrste nastave za predmet i opterećenje predmeta potrebno je:

 • Odabrati okvir Ukupno opterećenje predmeta, te pokrenuti akciju unosa.
 • Upisati šifru vrste nastave. Ako se ne zna šifra mogu se otvoriti Pomoćne tablice. Da bi se za određeni predmet mogla evidentirati vrsta nastave, mora je se evidentirati u prozoru Vrsta nastave na visokom učilištu.
 • Pomicanjem u sljedeće polje ispisat će se puni naziv vrste nastave za koju je unesena šifra.
 • Upisati koliko sati traje određena vrsta nastave. Prijeći u sljedeći red kako bi se upisala nova vrsta nastave moguće je pritiskom na tipku Enter. Potvrditi akciju.
Pri evidenciji novih predmeta sustav se ponaša kao da se unosi predmet koji ima jednu komponentu. To znači da će se, nakon unosa opterećenja predmeta po vrstama nastave, u ostalim poljima pojaviti podaci za jednosemestralni predmet.
Evidencija opterećenja za svaki semestar

Ako se želi evidentirati predmet koji ima više od jedne komponente potrebno je kliknuti na gumb Promjena opterećenja koje se nalazi na traci s izbornicima.

Višesemestralni predmet evidentira se kroz ovo polje jer je potrebno definirati opterećenje po vrstama nastave za svaki semestar, a to nije moguće napraviti kroz prozor Predmet.
 • U novom prozoru koji se otvori potrebno je pokrenuti akciju unosa  ili akciju izmjene i:
  • Upisati redni broj izvedbe predmeta
  • Upisati redni broj komponente, odnosno semestra za koji se definira opterećenje
  • Evidentirati vrijednost u bodovima za svaki semestar
  • Evidentirati sate za svaku vrstu nastave u svakom semestru, kao što je prikazano na slici:

Slika 6. Promjena opterećenja predmeta

 • potvrditi akciju  i zatvoriti prozor
 • nakon zatvaranja prozora promijenit će se podaci u glavnom prozoru


Upozorenja prilikom evidencija višesemestralnih predmeta
Sustav će upozoriti na pogrešku ako se zabunom evidentiraju netočni podaci.

Na primjer, ako korisnik evidentira drugi semestar, ali ne definira opterećenje niti za jednu vrstu nastave, pojavit će se upozorenje:


Slika 7. Upozorenje

U svakom semestru koji se evidentira mora postojati opterećenje barem po jednoj vrsti nastave.

Zbroj ECTS bodova svih komponenti predmeta mora biti jednak ukupnoj vrijednosti predmeta u bodovima.

Ukoliko se pokuša potvrditi netočan unos vrijednosti predmeta u ECTS bodovima, sustav će upozoriti na pogrešku:


Slika 8. Upozorenje


Ukupno opterećenje predmeta mora biti jednako zbroju svake komponente.

Kada se pokuša unijeti netočan podatak o opterećenju vrste nastave po semestru sustav neće dozvoliti potvrdu akcije. Pojavit će se sljedeće upozorenje:


Slika 9. Upozorenje

Izmjena podataka o predmetu

Kako izmijeniti osnovne podatke o predmetu?

Evidentiranom predmetu moguće je naknadno promijeniti sljedeće podatke:

 • kraticu
 • naziv
 • da li ulazi u prosjek i da li se polaže
 • najužu ustrojstvenu jedinicu predmeta
 • web adresu predmeta, komentar i naziv na stranom jeziku
 • ECTS bodove


Ako se žele izmijeniti osnovni podaci o predmetu potrebno je:

 • dohvatiti  predmet iji podaci se žele izmijeniti
 • pokrenuti akciju izmjene u okviru Osnovni podaci o predmetu
 • upisati podatke te potvrditi akciju


Dodatni postupci - promjena opterećenja

ECTS bodove moguće je izmijeniti pomoću gumba Opterećenje predmeta, pri čemu se kontrolira jesu li ECTS bodovi predmeta jednaki ECTS bodovima pojedine izvedbe. 

Opterećenje predmeta se može promijeniti odabirom iste opcije - Promjena opterećenja. 

Promjena je moguća ako nema upisanih studenata i ako je otključan nastavni program. 

Kako evidentirati novu vrstu nastave za predmet?


 • dohvatiti željeni predmet
 • pokrenuti izmjenu pomoću gumba Promjena opterećenja
 • unijeti broj sati za novu vrstu nastave. Ako kratica vrste nastave ne postoji u tablici, potrebno ju je dodati u tablicu kroz prozor Vrsta nastave na visokom učilištu .
Kako evidentirati novu izvedbu predmeta?
Izvedba predmeta – Predmet ima dvije izvedbe ako se predaje različitom dinamikom različitim studentima, a ukupno opterećenje predmeta po vrstama nastave jednako je za sve izvedbe.

Npr. za jedan smjer predaje u jednom, a za drugi smjer u tri semestra. Dakle, takav predmet se izvodi na dva načina. Predmeti koji se uvijek izvode na jednak način imaju samo jednu izvedbu.

Ukoliko se predmet izvodi različitom dinamikom različitim studentima ali i s različitim opterećenjima po vrstama nastave, treba evidentirati dva predmeta (koji mogu imati iste nazive) s dvije različite šifre predmeta.


Ako se želi evidentirati nova izvedba predmeta, potrebno je:

 • odabrati okvir Izvedba predmeta
 • pokrenuti akciju unosa
 • u polje Redni broj izvedbe upisati broj 2
 • potvrditi akciju. U polju Izvedba predmeta nije moguće evidentirati broj semestara za predmet, već se to radi pritiskom na gumb Promjena opterećenja.
 • kliknuti na gumb Promjena opterećenja
 • u novom prozoru koji se otvorio pokrenuti akciju unosa
 • unijeti redni broj izvedbe
 • unijeti redne brojeve semestara, i za svaki semestar evidentirati opterećenje po vrstama nastave 
 • potvrditi akciju i zatvoriti prozor
 • nakon zatvaranja gornjeg prozora promijenit će se podaci u glavnom prozoru

Česta pitanja vezana uz predmet

 • Kod evidencije opterečenja predmeta ne nudi se vrsta nastave koja se izvodi na našem visokom učilištu.

 U prozoru Vrsta nastave na visokom učilištu potrebno je evidentirati koja se od propisanih vrsta nastave (navedenih u katalogu Vrsta nastave) izvodi na visokom učilištu. Detaljne upute o unosu podataka u opisan je u poglavlju Vrsta nastave na visokom učilištu.

 • Koje je značenje pojma "izvedba predmeta"?

Predmet ima dvije izvedbe ako se predaje različitom dinamikom različitim studentima. Npr. za jedan smjer predaje se u jednom, a za drugi smjer kroz tri semestra. Dakle, takav predmet se izvodi na dva načina. Predmeti koji se uvijek izvode na jednak način imaju samo jednu izvedbu.

 • Je li moguće predmetu koji nije imao evidentirane ECTS bodove naknadno pridijeliti bodove?

 Da bi se predmetu pridijelili ECTS bodovi potrebno je otključati nastavni program, te zatim dohvatiti predmet, odabrati opciju Promjena opterećenja, pokrenuti izmjenu, unijeti broj ECTS bodova, te potvrditi akciju (F10)

 • Što napraviti kad je predmetu evidentirana kriva vrsta nastave npr. A, a trebala je biti evidentirana vrsta nastave S?

Ako je predmetu krivo evidentirana jedna vrsta nastave (npr. evidentirana je vrsta nastave A, a trebala bi biti S), tada je potrebno iz Predmet u ak. godini obrisati iz svih godina izvođače za vrstu nastave A. Nakon toga je potrebno poslati mail Centru potpore ISVU-a sa zahtjevom za brisanje vrste nastave A i evidencijom nove vrste nastave S. Nije moguća "izmjena" A u S.  


 • No labels