Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osobni podaci

Prozor Osobni podaci sadrži podatke koji su vezani uz upis studenta u akademsku godinu studija i nisu ovisni o visokom učilištu.

Pregled evidentiranih podataka je omogućen u svakom trenutku, dok je unos i izmjena omogućena

 • ako su evidentirani određeni dani u akademskom kalendaru visokog učilišta ili 
 • u sklopu upisa, ako se upis godine vrši putem Studomata.

Unos osobnih podataka u sklopu upisa

Ako se upisi vrše putem Studomata, studenti su primorani upisati osobne podatke. Odabirom opcije Upis godine --> Upis godine (Upis na visoko učilište, za brucoše), provjerava se jesu li popunjeni osobni podaci te se pojavljuje obavijest što je potrebno popuniti. Za evidenciju osobnih podataka potrebno je kliknutni na opciju "U REDU".

Na ovoj stranici:Slika 1. Obavijest

Nakon odabira opcije U REDU otvara se ekran Osobni podaci na kojem se prikazuju podaci koje je moguće upisati ili izmijeniti.

Postupak upisa/izmjene podataka opisan je u poglavljima Postupak unosa/izmjene osobnih podataka i Podatak o mjestu rođenja. Nakon evidencije svih podataka moguće je obaviti upis godine ponovnim odabirom opcije Upis godine iz izbornika.

Unos osobnih podataka nevezano za upise

Odabirom opcije Osobni podaci prikazuju se osobni podaci studenta.

Ako nisu u tijeku dani za izmjenu osobnih podataka studenata, podatke je moguće samo pregledavati. 

Slika 2. Pregled osobnih podataka

Ako je omogućen unos ili izmjena, za podatke koje je moguće evidentirati prikazuje se opcija za izmjenu (  ). Postupak unosa ili izmjene podataka objašnjen je u poglavljima Postupak unosa/izmjene osobnih podatakaPodatak o mjestu rođenja.

Postupak unosa/izmjene osobnih podataka

Za svaki podatak koji se može evidentirati omogućena je opcija za izmjenu (  ).


Slika 3.  Podaci nisu evidentirani, omogućena je izmjena

 

Podatke o Adresi u mjestu prebivanja te Adresi u mjestu stanovanja evidentira Studenska služba radi računanja razine prava na prehranu. Te podatke nije moguće mijenjati putem Studomata.

Prilikom odabira opcije za izmjenu, otvara se novi prozor u kojem je moguće odabrati jednu od ponuđenih vrijednosti.


Slika 4. Unos osobnih podataka


Slika 4.1 Evidentirani osobni podaci (1)

Slika 4.2 Evidentirani osobni podaci (2)

Podatak o mjestu rođenja


Studenti na Studomatu mogu evidentirati podatak o mjestu rođenja, ali nakon što ga jednom upišu, više ga nije moguće promijeniti putem Studomata. Opcija za izmjenu mjesta rođenja prikazuje se na Studomatu sve dok mjesto rođenja nije evidentirano (Slika 5). Mjesto rođenja može evidentirati i studentska referada. 

Slika 5. Evidentirani osobni podaci: student nema evidentirano mjesto rođenja


Nakon odabira opcije za izmjenu podatka o mjestu rođenja studenta, prvo je potrebno odabrati državu. Ukoliko država u kojoj je student rođen nije ponuđena na listi, unos mjesta i države rođenja mora se obaviti u studentskoj službi. 
Nakon što student na Studomatu evidentira mjesto rođenja, pojavljuje se obavijest da je mjesto rođenja evidentirano te da se za sve naknadne izmjene student mora javiti studentskoj službi.

Slika 6. Odabir države rođenja

 

Nakon odabira države rođenja potrebno je odabrati početno slovo mjesta rođenja (slika 7.) te iz liste odabrati mjesto rođenja (slika 8.).

Slika 7. Odabir početnog slova mjesta rođenja

Slika 8. Odabir mjesta rođenja


Nakon uspješne evidencije mjesta rođenja slijedi obavijest o uspješnoj evidenciji (slika 9.).


Slika 9. obavijest o evidentiranom mjestu rođenja

Na mobilnoj verziji Studomata nije moguće popunjavati osobne podatke već se samo prikazuje obavijest da podaci nisu evidentirani te da se popunjavaju koristeći desktop verziju Studomata.

 

Slika 10. Obavijest na mobilnoj verziji studomata

Upisana visoka učilišta

Prozor Upisana visoka učilišta služi za pregled visokih učilišta na kojima je student upisan. Nije omogućena nikakva izmjena podataka, već samo pregled podataka.

Student može istovremeno studirati na više visokih učilišta, te kroz ovaj prozor odabirom opcije za izmjenu ( )  bira za koje visoko učilište želi da mu se prikazuju podaci na Studomatu.


Slika 11.  Student upisan na više visokih učilišta

Upisane godine

Prozor Upisane godine omogućuje pregled podataka o upisanim nastavnim godinama. Prikazani su sljedeći podaci:

 • Akademska godina kada je upisana određena nastavna godina
 • Upisani smjer na visokom učilištu
 • Način upisa godine koji može biti:
  • prvi put upisuje
  • ponovni upis
 • Plaća li student školarinu
 • Datum upisa
 • Podaci o upisu

Vidljivi su i podaci o prekidu studija:

 • Akademska godina na koju se odnosi prekid
 • Podaci o trajanju prekida
 • Podaci o upisu - detaljni podaci o prekidu


Slika 12.  Pregled podataka o upisanim godinama i prekidu


Nakon odabira podaci o upisu (  ), omogućen je pregled podataka o upisu i o upisanim predmetima (slika 14.). 

Podaci o upisu:

 • Naziv studija
 • Temelj financiranja
 • Nastavna godina
 • Indikator upisa
 • Centar visokog učilišta
 • Paralelni studij; u slučaju da student studira na paralelnom studiju vrijednost će biti Da
 • Glavni studij; vrijednost može biti Da ili Ne
 • Datum do kad vrijede studentska prava
 • Izračunata participacija; pritiskom na strelicu (  ) prikazuju se podaci o izračunatoj participaciji (slika 13).

Slika 13. Izračunata participacija

Podaci o predmetu:

 • Semestar u kojem se predmet izvodi
 • Ukupan broj sati iz predavanja i vježbi
 • Status predmeta koji može biti:
  • preliminarni upis
  • upisana komponenta
  • odslušana komponenta
  • odslušan predmet
  • priznat ispit iz predmeta
  • položen ispit iz predmeta
  • ponovo upisati predmet – pad pred povjerenstvom
  • ponovo upisati komponentu – neispunjenje nastavnih obveza
  • nepoznat rezultat ispita pred povjerenstvom
  • pad pred povjerenstvom – ispis sa studija

 

Slika 14.  Pregled predmeta

Podaci o prekidu studija:

 • Datum donošenja rješenja
 • Period trajanja prekida
 • Razlog prekida studija
 • Miruju li prava ili prava i obaveze
 • Semestar za koji prekid vrijedi

Slika 15. Podaci o prekidu studija

Razina prava na prehranu

U prozoru Razina prava na prehranu omogućen je pregled razine prava na prehranu na upisanom visokom učilištu. Prikazani su podaci o:

 • matičnom visokom učilištu
 • potvrdi o prebivalištu – datum evidencije potvrde o prebivalištu
 • posebnim pravima na prehranu, koja mogu biti:
  • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora
  • Strani državljanin, student iz međunarodne razmjene, stipendist nadležnog ministarstva upisan u statusu redovitog studenta
  • Strani državljanin sa statusom azilanta
  • Rješenje nadležnog ministarstva o izrazito niskom socijalnom statusu
  • Student u radnom odnosu
 • trenutnoj razini prava na prehranu, koja može biti:
  • 0 – nema subvencije 
  • 1 – 1 obrok dnevno
  • 2 – 2 obroka dnevno
  • 25 – 2,5 obroka dnevno
  • 30 – 3 obroka dnevno
 • periodu od kada do kada prava vrijede.

Slika 16.  Razina prava na prehranu

Razlozi zbog kojih student ima razinu 0 navedena su u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

 

Status predmeta

Prozor Status predmeta služi za pregled položenih i nepoloženih predmeta koje je student upisao. Prikazani su sljedeći podaci:

 • Naziv predmeta
 • Akademska godina u kojoj je predmet odslušan
 • Ulazi li predmet u prosjek
 • Ulazi li u stjecanje kvalifikacija

U slučaju da je student položio ispit iz predmeta ili mu je predmet priznat, prikazuje se i podaci o:

 • Količini ECTS bodova – ako su ECTS bodovi definirani za određeni predmet
 • Ocjeni s kojom je predmet položen ili priznat
 • Datumu ispitnog roka za obavljene predmete, odnosno datumu ispita za priznate ispite
 • Grupi u koju je student raspoređen
 • Tjednom planu nastave
 • Prisutstvu na nastavi

Na temelju prikazanih predmeta prikazuju se i sljedeći zbirni podaci:

 • Osvojeni ECTS bodovi
 • Prosjek ocjena
 • Težinski prosjek ocjena

 


Slika 17. Status predmeta


Ako se žele pregledati podaci o grupi potrebno je odabrati opciju  u stupcu Grupe, nakon čega će se prikazati sljedeći podaci:

 • Vrsta nastave definirana za taj predmet
 • Akademska godina i semestar kada je student odslušao predmet
 • Naziv grupe sa zadnjeg semestra u kojem je bila definirana grupa za tu vrstu nastave
 • Izvođač

Slika 18. Podaci o grupi za predavanja u koju je student raspoređen


Opcija Tjedni plan nastave omogućava studentima uvid u plan nastave za određeni predmet.

Plan nastave je vidljiv ako ga je nastavnik evidentirao putem Nastavničkog portala.Slika 19. Evidentiran plan nastave

Opcija Prisustvo na nastavi omogućava studentima uvid u pristustvo na nastavi na pojedinom predmetu.

Ako se žele pregledati podaci o prisustvu na nastavi iz pojedinog predmeta, potrebno je odabrati opciju  u stupcu Prisustvo na nastavi, nakon čega će se prikazati sljedeći podaci:

 • vrste nastave na predmetu sa pripadajućim brojem sati i brojem (postotkom) zabilježenih prisustava
 • vrijeme održavanja i i broj sati za pojedinu vrstu nastave na predmetu.

Slika 20. Prisustvo na nastavi

 

U slučaju da za studenta ne postoji evidentirano prisustvo nastavi na predmetu, prikazat će se obavijest kao na slici 21.

Slika 21. Nema zabilježenih podataka o prisustvu nastavi

Raspored

U prozoru Raspored studenti mogu pregledavati podatke o evidentiranom rasporedu sati za određenu akademsku godinu i semestar predavanja predmeta.

Slika 22. Raspored sati


Raspored je vidljiv nakon što je objavljen.


Slika 23. Legenda

Pregled školarina

Prozor Pregled školarina služi za pregled studentovih zaduženja i plaćenih školarina. 


Odabirom opcije Pregled školarina prikazuje se 

 • podatak o upisanom studiju i 
 • podatak o trenutnom stanju školarina na tom studiju
  • ako postoje nepodmirene školarine, prikazuje se nepodmireni iznos te podaci za uplatu (broj računa, model i poziv na broj, svrha plaćanja)
  • ako su školarine podmirene, prikazuje se obavijest "Nemate nepodmirenih školarina. Trenutno stanje: 0.0 kn."
 • obavijest da student nema evidentiranih školarina - ako student nema evidentiranih školarina

Slika 24. Pregled školarina


Odabirom opcije Pregled školarina za studij ) prikazuju se podaci o zaduženjima i uplatama školarina za posljednju upisanu akademsku godinu. Prikazani su podaci o:

 • Tekućoj akademskoj godini
 • Upisanoj nastavnoj godini
 • Temelju financiranja, koji može biti:
  • Osobne potrebe
  • Izvanredan
  • Stranac
  • Izvanredan s posebnim pravom
  • Prema posebnom pravilu
  • Stranac iz države s međudržavnim ugovorom
  • Stranac stipendist nadležnog ministarstva
  • PU - participiranje u troškovima studija
  • PU - puni iznos participacije
 • Plaćanju
 • Načinu upisa, koji može biti:
  • Prvi upis
  • Ponovni upis
  • Ponovni upis – ne računa se
 • Paralelni studij
 • Zaduženja
  • Visoko učilište definira broj rata, datume do kada se školarina mora podmiriti, te iznos pojedine rate.
 • Uplate
  • Vidljivi su podaci o uplati, datumu transakcije, vrsti plaćanja, te uplaćenom iznosu.


Slika 25. Pregled školarina

Slika 26. Obavijest da student nema evidentiranih školarina

 

Programski ugovori

Ukoliko visoko učilište koristi programske ugovore, pomoću ovog izbornika se mogu vidjeti parametri programskog ugovora koji se koriste za izračun participacije na visokom učilištu.

Slika 27. Programski ugovori

 

Save

Save

Save

Save

 • No labels